המקבילה של לוגיקה אריסטוטלית למונחים קבליים של זיווג ועיבור

שו"תהמקבילה של לוגיקה אריסטוטלית למונחים קבליים של זיווג ועיבור
gil שאל לפני 11 חודשים

שלום רבינו ! מה שלומך? בספריך עסקת כזכור לי ביחסי חכמה ובינה (אנוש כחציר ועוד). והפעם רציתי לברר מה המשמעות של עיבור ולידה בקבלה, על פי פרשנות הרמח"ל (אצטט את הקטע לאחר השאלה). אני רואה שהוא מנסה להתייחס לאופנים בהם החכמה מתחברת אל הבינה (במישור הקוגנטיבי) כיחס ההנחה הראשונה אל ההנחה השניה בטיעון הדדוקציה האריסטוטלי (מקווה שאני צודק, ככה נראה לי). השאלה שלי היא כפולה: א. האם בטיעון הדדוקטיבי יש משהו שמחייב שההנחה הראשונה (או אפילו אחת מהן) תהיה כללית והשניה פרטית ? (חומר וצורה בלשון הרמח"ל או חכמה – כללית אל מול הבינה- הפרטית)? כלומר אני יכול להבין נאמר שהטענה "כל היוונים בני תמותה" היא כללית, ו"סוקרטס הוא יווני" – זה פרט (אמנם זה איננו פרט שמדייק את הכלל אלא רק מצמצמו). האם הטיעון יעבוד רק באופן זה? אני שואל שאלת תם בלוגיקה, כדי להבין האם אמנם מחייב שהחכמה (הכלל – כל היוונים בני תמותה) תקדים ו'תזדווג' עם הבינה (הפרט – "סוקרטס בן תמותה") כדי שהטיעון יהיה תקף? מה יקרה אם נקדים את הפרט לכלל? ומה יקרה אם יהיו שני כללים, האם הטיעון יאבד משהו מכוחו?? אני פשוט מנסה להבין מה רמח"ל מתכוון. שאלה שניה מה המשמעות של חומר וצורה בדבריו אלה של הרמח"ל? (כתב הרב ספינר, דע"ת החדש עמ' שצח:"יש להעיר שהמונחים חומר וצורה באים כאן בהבנה אחרת מרוב הקדמונים שדברו בו וביארו אותו כדוגמת גוף ונשמה, גשמי ורוחני, וכאן מבארו הרמח"ל: כלל ופרט. לא זכור לי עוד בכתבי הרמח"ל שמדבר עוד בעניין זה של חומר וצורה" עכ"ל).
הנה הקטע המדובר (תחילת הקטע בסוגריים אינו נחוץ אלא להבנת הקונטקסט, ולאופן בו רמח"ל מכניס את הקורא לאופן הבנה קוגנטיבי של הספירות, ולא גשמי. כל אחד ממונחי המוחין, עיבור וכו' מקבל הסבר לוגי: 
(כללים ראשונים, כלל כב)( ענין הזיווג עיבור ולידה המוזכר בספירות הוא, כי הנה אלה מיני ההארות שחידש האדון ב"ה להיות מאיר לבריותיו יש להם סדר וחוק, ומסודרים בסדר נימוסי, עד שהם כולם ענינים מצטרכים אחד לחבירו, ומתיחסים זה לזה, ומצטרפים זה עם זה בדרכים רבים. והם כל העינינים הנדרשים באילן הפרצופים. כי הנה ההתלבשות שמתלבשים הפרצופים העליונים בתחתונים הוא – שענינם נסתר בתוך ענין התחתונים ההם. ונבחין בכאן התועלת המגיע למתלבש שהוא מסתתר, ולמלבישים שמתפעלים מן ההלבשה ההיא לפי מה שהיא:
 וענין המוחין – שנה"י של עליון נעשים מוחין בתחתון הוא שלהשלים ענין התחתון ההוא, יצטרך להיכנס למקצת – העליון ממנו. והמוחין פנימים יהיו בבחינת סיבה יותר קרובה, והמקיפים דצלם בבחינת סיבה יותר רחוקה🙂
להלן הקטע! (עם ביאור של הרב ספינר):
 ובעניננו הזיווג העיבור והלידה הוא בהיות שכל הענינים האלה נמשכים הם אלה מאלה, בסדר סיבה ומסובב, אז יתכנו בהם כל הדרושים האלה. כי בצאת אור אחד (=לידה), שהוא מידה אחת, מכח שני אורות הקודמים לו, שהם ההנחות הקודמות למידה ההיא, הנה יתחייב שבתחילה תינתן פעולה בקיבוץ אל שתי ההנחות (=עיבור), שיפעלו שתיהן ביחד (=זיווג) להוציא תולדתם. וכשנרד לפרטיות הענין, נראה שהענינים וההארות שזכרנו, היוצאים בהדרגה בדרך סיבה ומסובב, נבחין בהם סיבה חומריית וסיבה צוריית, או נאמר סיבה כללית וסיבה פרטית. והיינו כי לכל מידה או אור יקדמו שני אורות שיולידוהו, האחד יתן כללו וחומרו (=זיווג), השני – פרטיו בצורתו, ויצא הענין (=עיבור) מן הסיבה הכללית אל הפרטית. ואחר תצא התולדה (=לידה) מהתחברות שנעשה בין שניהם. וזהו הזיווג שהוא בהתחבר שתי הסיבות שזכרנו. ויציאת הענין מן הכללית אל הפרטית, ועודו בסיבה הפרטית, טרם יציאתו לפועל (??? מה המקבילה לכך בלוגיקה)- יקרא עיבור, ויציאתו לפועל – לידה . וכו' וכו' 
((נ.ב. כך כתב בקטע המקביל בדעת תבונות :
 קמ) אמר השכל – הרב הגדול הרמב"ם זללה"ה נתעורר על תואר "ילד" הנמצאים בכתובים, נעתק לדברים אשר אין הלידה בהם מיוחדת. ואמר ז"ל (מורה נבוכים, שער א, פרק ז), "ילד – הושאלה זאת המלה להמצאת הדברים הטבעיים – "בטרם הרים יולדו" (תהלים צ, ב), והושאלה עוד לחידושי המחשבות, ומה שיחייבהו מן הדיעות והסכמות, כמו (תהלים ז, טו), "וילד שקר", וממנו נאמר (ישעיהו ב, ו),ובילדי נכרים ישפיקו'", עכ"ל. והועתק התואר הזה אל המחשבה, הוא וכל המתדמים לו; והיינו כי כמו שלדבר המתחדש נשאל תואר הלידה, כן הדבר העומד בכח לצאת אל הפועל נשאיל ההריון, וכדברי הכתוב עצמו (תהילים ז, טו), "הרה עמל וילד שקר"; כי למי שהועתק הפועל האחד, יועתקו גם כן כל שאר פרטיו. ואמנם ידענו שכל הסכמת עצה הנגזרת בטעם נכון, הנה יהיו לה מולידיה, שהם ההנחות הראשונות. והרי התולדה במולידה בכח קודם שתוולד ממנה, ובהוולדה – יוצאת מן הכח אל הפועל:
 ולא עוד, אלא שבהיות שכל דבר שמשתלם הנה שלמותו דבר נוסף על מציאותו, כי יש באפשרותו לימצא זולת השלמות ההיא. אמנם יגיעו אל סיבת הדבר ההוא שני דברים, דהיינו המצאו והשלמתו, כי הסיבה המהווית היא הסיבה המשלמת ומתמדת הקיום, שאין השתלם המסובב אלא שלמות הולדת הסיבה, שכשתוליד כל מה שבחוקה להוליד, ימצא הנולד ההוא שלם  בכל שלמותו. וכל זה פשוט למי שדרך דרכי החכמה… וכל אלה ענינים פשוטים ליודעים דרכי החכמות המופתיות:))
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 11 חודשים

נראה שלזה כוונתו.
אבל אין שום הכרח כזה. לדוגמה, אם כל צפרדע הוא משולש ישר זווית, וכל משולש הוא ענן, אז כל צפרדע היא ענן. אמור להיות יחס הכלה ולא בהכרח טענה פרטית. יש גם גרירות שאינן מבוססות על הכלה. אם כל ענן שט במהירות וכל מה ששט במהירות הוא יפה, אז ענן הוא יפה.
 

gil הגיב לפני 11 חודשים

תודה רבה ! קשה לי להבין מדוע הוא טעה לחשוב אחרת, אולי כי זו היתה האופנה להתחיל בכללי ולעבור לפרטי? או שמא היתה איזו טעות מובנית בלוגיקה עד שלאט לאט עמדו עליה ושיפצו אותה. אינני יודע , אבל זה כבר פחות מעניין אותי. (אגב רמח"ל כתב את ספר ההגיוןועסק בו רבות. גם בקל"ח זה בולט מאד, שהרבה מהפיתולים הארוכים שם מבוססים על נסיונות לבסס טיעוני לוגיים. בזמנו היה לי הפיתוי לבחון את הקבלה של הרמח"ל על בסיס ההגיון הלוגי שלו בספר ההגיון. חלפו להם כבר הימים הללו – ולענ"ד אף אחד עדיין לא עשה זאת, ובמובן זה הבנתם את הרמח"ל שטחית למדיי לפחות לאור רצונו המודגש לבסס את הכל תורת ההיגיון. ראה למשל את המשפט הנפלא שיכול להיות מוטו באתר שלך :"ספר דעת תבונות – קלו – קנד: "וכל אלה ענינים פשוטים ליודעים דרכי החכמות המופתיות…אמרה הנשמה – אין ספק אצלי שאי אפשר להשיג אפילו אותו המעט מזער שהאדם יכול להשיג בחכמת מעשיו ית' אלא בדרכי הלימוד והחכמה. ומי שירצה ליכנס בחקירות אלה זולת ההכנות והלימודים המצטרכים לו – אינו אלא זדון, ולא יוכל להצליח". אעיר בשולי הדברים שהרב סקטון מישיבת התפוצות, שההדיר את ספר ההגיון של רמחל כמו גם את ספר המליצה ודרך חכמה (הגיון בתלמוד) מלמד כבר שנים גמרא על בסיס הניתוח האנליטי של רמח"ל את האופן בו יש לגשת לסוגיא. לא שמעתי באזניי את הסגנון ואינני יכול להעיד איפה, אבל הנסיון מעניין.

mikyab צוות הגיב לפני 11 חודשים

התמונה הנפוצה ביותר של סילוגיזם היא מהכלל אל הפרט (כל X הוא Y. וגם a הוא X, מסקנה: a הוא Y). לכן רגילים להתייחס לדדוקציה כהיסק מהכלל אל הפרט. כך מקובל גם כיום.
מניסיוני בדיקות לוגיות של טיעוני יומיום לא נותנות כמעט שום דבר. אתה רק מסתבך עם הצרנות. רק כשיש משהו טריקי הצרנה יכולה לעזור.

gil הגיב לפני 11 חודשים

תודה ! ולמה דדוקציה מן הכלל אל הפרט יותר שכיחה? כי היא קלה להבנה יותר, קליטה יותר?( וגם
רמחל מדבר על פרט לא במובן של חלק מ' אלא במובן של פירוט של הכלל להיותו יותר מסך חלקיו).
כמו כן מה המשמעות של עיבור ? האם יש שלב שבו יש איזה תהליך פירוק של ההנחה הראשונה בהצלבתה עם ההנחה השניה – שרק אחר כך הוא גוזר את המסקנא (לידה) או שזה קורה מיד? נראה מרמחל המצוטט לעיל בכללים ראשונים שכן ישנו תהליך מסוים עד שזה קורה (תהליך במובן הלוגי). אעיר שהזיווג של ההנחה הראשונה עם השניה הינו כמדומני במציאות המכנה המשותף שמצמיד אותם – וזו האבר שמשותף בשניהם (y) מב חינת הרמחל ההצמדה הזו היא היא המכונה בקבלה "זיווג" ראה לשונו: "כי בצאת אור אחד, שהוא מידה אחת, מכח שני אורות הקודמים לו, שהם ההנחות הקודמות למידה ההיא, הנה יתחייב שבתחילה תינתן פעולה *בקיבוץ* (ג.ש. זיווג) אל שתי ההנחות, שיפעלו שתיהן ביחד להוציא תולדתם. וכשנרד לפרטיות הענין, נראה שהענינים וההארות שזכרנו, היוצאים בהדרגה בדרך סיבה ומסובב, נבחין בהם סיבה חומריית וסיבה צוריית, או נאמר סיבה כללית וסיבה פרטית. והיינו כי לכל מידה או אור יקדמו שני אורות שיולידוהו, האחד יתן כללו וחומרו, השני – פרטיו בצורתו (זיווג), ויצא הענין מן הסיבה הכללית אל הפרטית (עיבור). ואחר תצא התולדה מהתחברות שנעשה בין שניהם (לידה). וזהו הזיווג שהוא בהתחבר שתי הסיבות שזכרנו. ויציאת הענין מן הכללית אל הפרטית, ועודו בסיבה הפרטית, טרם יציאתו לפועל – יקרא עיבור, ויציאתו לפועל – לידה….

בכל מקרה נראה שרמחל רצה שנביט במבט לוגי על המציאות כולה, לא על טענות יומיומיות, כדי להבין את שלשת הסיבות הקבליות שעומדות מאחורי כל תופעה וזאת בכדי ליצור אחדות במערכת (זה דורש אריכות ולא אפרט כעת) הרעיון הזה בא לביטוי למשל בחיבורי סוד ה' ליראיו. הנה קטע כזה למשל בסוף הדיון שלו בדעת תבונת על היקשים ויחסים סיבתיים:

(…ולא עוד, אלא שבהיות שכל דבר שמשתלם הנה שלמותו דבר נוסף על מציאותו, כי יש באפשרותו לימצא זולת השלמות ההיא. אמנם יגיעו אל סיבת הדבר ההוא שני דברים, דהיינו המצאו והשלמתו, כי הסיבה המהווית היא הסיבה המשלמת ומתמדת הקיום, שאין השתלם המסובב אלא שלמות הולדת הסיבה, שכשתוליד כל מה שבחוקה להוליד, ימצא הנולד ההוא שלם בכל שלמותו. וכל זה פשוט למי שדרך דרכי החכמה):
ואמנם כבר שמעת למעלה, היות כל עניני הנמצאות מתקשרים זה בזה, עד שכולם נמשכים זה אחר זה, ונולדים זה מזה. וכולם ביחד קשר אחד, ומציאות כלל אחד, שאינו נשלם אלא בכל הפרטים האלה, ובזה תלוי יופיו ושכלולו של העולם, וכמו שביארנו דבר זה למעלה. והרי זה לנו מקום רחב ידים הרבה מאד להתבונן ולהעמיק בחכמת הבורא ית"ש בבריאתו. כי כל ענין אשר נמצא בהנהגתו ית' – נדע שיש לו בהנהגה עצמה ענין קודם יחייבהו, ויקרא לו סיבה ומוליד, והסיבה הזאת היא שתוליד, והיא שתשלים הענין המתחייב ונולד ממנה. וזה הוא כלל הכונניות שזכרנו למעלה, שמתגלגלים בעולם משמי השמים ועד תחתיות הארץ, בהיות כל הנמצאות העליונות והתחתונות, הגבוהות והשפלות, מתקשרות זו בזו, ונולדות ומתחייבות זו מזו… וגם בזאת יבחן מציאותו בבלתי שלמות ובשלמות. וכל אלה ענינים פשוטים ליודעים דרכי החכמות המופתיות:

mikyab צוות הגיב לפני 11 חודשים

אני חושב שזה מפני שהדדוקציה מהכלל לפרט מדגימה היטב את ההכרחיות של הטיעון הלוגי. אם הטענה נכונה על הכלל היא ודאי נכונה לפרט שכלול בו.
דברי רמח"ל הם הצהרה אידאולוגית. כשאראה דוגמאות לניתוח לוגי מועיל למשהו במציאות אוכל להתייחס פרטנית. אני בספק אם יש כאלה. רבים שלומדים לוגיקה (כולל עבדך הנאמן) מאד מתלהבים בהתחלה וחושבים שהיא חזות הכל ואפשר להעמיד עליה הכל. אולי גם הרמח"ל כתב מתוך ההתלהבות הזאת.

השאר תגובה

Back to top button