הערה בלשון הגמרא‎

שו”תקטגוריה: עיון תלמודיהערה בלשון הגמרא‎
ש' שאל לפני 4 שנים

לכבוד הרב שליט”א אחדשה”ט
 

מכות טז. ורבי יוחנן נמי הא ודאי לאו שאין בו מעשה הוא סבר לה כי הא דאמר רב אידי בר אבין אמר רב עמרם א”ר יצחק א”ר יוחנן ר’ יהודה אומר משום רבי יוסי הגלילי
 
לכאורה הלשון ק”ק שרב יוחנן סבר לה כמו שאמר הוא בעצמו. וצ”ע.
האם מצינו כן בעוד מקומות?
 
החותם בכבוד רב, 

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 4 שנים

לא זכור לי כרגע, אבל אני לא חושב שזה מאד מוזר. ריו”ח סובר כאותה מימרא שנאמרה  משום ריה”ג שהוא אמר אותה בשמו. זה לא זיהוי פרסונלי אלא תוכני, וגם פרסונלית יש כאן מקור שונה למימרא.

השאר תגובה