חידושו של ר' חיים בעניין כוונה בתפילה

שו"תקטגוריה: עיון תלמודיחידושו של ר' חיים בעניין כוונה בתפילה
משה שאל לפני 12 חודשים

לכבוד הרב:  כידוע, ב'חידושי ר' חיים הלוי' (תפילה, ה', א') מחדש שישנם שני דינים בכוונה בתפילה. א- כוונה כבכול התורה. ב- כוונה המגדירה את המעשה כמעשה תפילה.
ראיתי שמקשים על הגר"ח מסוגיות מפורשות. החזו"א בגליונות מקשה מהירושלמי (ברכות, ב', ד') שמסופר על אמוראים שאינם כיוונו בכול התפילה. הגרש"ז אוירבעך (מנח"ש, א', א') מהא דאיתא ב'ברכות' (ט"ז), שאם היה עומד ב"וכתבתם" שבפרשה שניה א"צ לחזור, דסירכיה נקט, וכן פסק השו"ע (או"ח, ס"ד, ד'), ולפי דברי הגר"ח מדוע אין האדם צריך לחזור מצד היותו כ'מתעסק' בעת קריאת הפרשה השנייה. הגרא"מ שך ב'אבי עזרי' (שם) מקשה מהא דנחלקו בגמ' (ברכות, י"ד, ב') באיזה חלק מקריאת שמע קיים דין כוונה, ופסק הרמב"ם שמלבד בפסוק ראשון, "אם לא כיוו ליבו- יצא" (ק"ש, ב, א').
האם לדעת הרב קיימת דרך ליישב את דברי הגר"ח?
חג שמח!

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 12 חודשים

1. לא הבנתי את הקושיא מאמוראים שלא כיוונו בכל התפילה. גם אם מקבלים את שיטתו, זה לא אומר שהכוונות מעכבות בכל התפילה. בפרט אם תיזכר ברמ"א שכותב שהאידנא כשאיננו מתכוונים אין לחזור אפילו על ברכות ראשונות בעמידה.
2. לגבי סירכיה נקט, אפשר שכמו שבענייני כוונה יש שיטות שסתמא לשמה, כלומר שההקשר מעיד על קיומה של כוונה מכללא, כך ניתן לומר גם כאן. גם בלי ר"ח אתה יכול להקשות, שהרי לכל הדעות צריך כוונה אחת לפחות.
3. ראה 1.

משה הגיב לפני 12 חודשים

במחילה על הטרחה, אם אפשר לשאול על דברי הרב.
ז"ל ר"ח שם: "ונראה דכוונה זו אינה מדין כוונה רק שהוא מעצם מעשה התפילה, ואם אין לבו פנוי ואינו רואה את עצמו שעומד לפני ה' ומתפלל אין זה מעשה תפילה, והרי הוא בכלל מתעסק דאין בו דין מעשה. וע"כ מעכבת כוונה זו בכל התפילה, דבמקום שהיה מתעסק דינו כלא התפלל כלל, וכאלו דילג מלות אלה, והלא וודאי דלעניין עצם התפילה כל הי"ט ברכות מעכבין". לכאורה מפורש בדבריו שכוונה מסוימת מעכבת בכול התפילה, ובפשטות הדוג' בירושלמי וכן אדם שאינו זוכר האם קרא ק"ש אלו דוג' להיעדר כוונה מובהק.
דברי הרמ"א צ"ע לגופם, אך לא הבנתי את כוונת הרב ליישב בכך את הקושי בדברי הגר"ח. [עתה ראיתי שהקה"י (ברכות, כ"ז) מיישב את דברי הרמ"א מקושיית הביאו"ה (שם) כיצד על האדם העומד ב"אתה גיבור" להמשיך בתפילתו ולברך ברכות לבטלה בכך שדין כוונה אינו מהווה חלק מעצם מצוות התפילה וע"כ אי"ז ברה לבטלה, ואת"ל כדבריו היא הנותנת להקשות על יסודו של הגר"ח, אך עכ"פ הדברים צ"ב לפי דברי הגר"ח].
תודה רבה וחג שמח!

mikyab צוות הגיב לפני 12 חודשים

אני דיברתי על עצם היסוד שיש שתי כוונות בתפילה. אם הוא אומר שאינו יוצא יד"ח בשום דבר אז זה באמת נסתר. אבל אין הכרח לזה. בטח לא בחלקים שבעצמם אינם מעכבים.

מנחם הגיב לפני 12 חודשים

אולי אפשר להקביל בין דברי הרב מיכי בטור האחרון, לגבי גירות, לנידון דידן:
כשם שקבלת עול מצוות איננה דין בגירות אלא היא היא מהותה של הגירות, כך הכוונה הבסיסית של עמידה לפני ה' היא מהותה של התפילה, ולא דין פרטי כמו כוונת שאר המצוות.

השאר תגובה

Back to top button