חיוב ישראל באסלאם?

שו"תקטגוריה: מטא הלכהחיוב ישראל באסלאם?
אופיר שאל לפני שנה 1

לכבוד הרב מיכאל אברהם שלום רב,
שאלה בעניין דיני בני נח שחיובם על ישראל:
בגמרא נאמר –
"דאמר ר' יוסי בר' חנינא: כל מצוה שנאמרה לבני נח ונשנית בסיני – לזה ולזה נאמרה. לבני נח ולא נשנית בסיני – לישראל נאמרה ולא לבני נח… אדרבה, מדלא נשנית בסיני – לבני נח נאמרה ולא לישראל?! ליכא מידעם דלישראל שרי ולעובד כוכבים אסור." (סנהדרין נט ע"א)
לכאורה ההגיון של הגמרא הוא שישראל צריכים להתקדש תמיד מעבר לבני נח. וכך כותב רש\"י שם –
"שכשיצאו מכלל בני נח להתקדש יצאו, ולא להקל עליהם"
לכאורה במידה והגוים כורתים ברית עם אלהים, ישראל מחויבים בה לפי הגיון זה.
השאלה מה נחשב "ברית" היא שאלה רצינית כאן. לדעתי, אין זה משנה אם נלך ל"ראיות שתורה משמים" של "מחזירים בתשובה" כאן שמראים נסים מדעיים שמתקפים את התורה. ברור שאלהים לא התשנה ולא משתנה מעולם והוא לא כורת בריתות עם ציבורים כי פתאום בא לו לשנות את דעתו ולבחור בציבור זה או אחר ולקיים התגלות פתאומית, אלא שהכל זה "מלמטה למעלה", אם כלל ישראל כרת ברית עם אלהים והסכימו על כך יחד, אז כלל ישראל מחויבים בברית זו. אלהים לא צריך לתת ידו להסכם בפעולה ניסית נגד הטבע, אלא שכל עוד ההסכם משקף נורמות מוסריות שאלהים טבע באדם ובעולם נחשב לאלהים כאילו קיבל מה שכרתו בני האדם ביניהם.
לכאורה עם כלל הגוים כרתו ברית עם אלהים היא מחייבת אותם גם. גם ברית נח לא היתה שינוי בדעתו של אלהים שהתחרט שברא את האדם וחזר בו והריח את ריח הניחוח של קרבנו של נח וכדומה, אלא שמכיוון ונח ומשפחתו היוו את כלל האנושות והם התכוונו לכרות ברית עם אלהים הרי שהברית קיימת "מלמטה למעלה".
לענייננו, נראה שהדת היחידה המונותאיסטית המאמינה בייחוד האל באמת כיום, מלבד היהדות, היא האסלאם.
לפי הגיון הגמרא שכל מה שהתקדשו בו הגוים צריכים גם ישראל אוטומטית להתקדש בו, הרי שישראל אמורים להיות מחויבים גם בברית הנביא מוחמד. עצם קבלת כל כך הרבה מהאנושות את הברית, המנוסחת כברית עם אלהים, כשיח נבואי בין אלהים לנביא המגשר בין האומה המוסלמית לאל, ברית שרירה וקיימת שאיננו רוצים כלל שתתבטל, שהרי היא עבודת אלהים ממש, והיא חיובית כשלעצמה (נעזוב את הפוליטיקה), הרי שישראל צריכים לכאורה להתחייב בכך גם לפחות ככל שהברית הזו אינה סותרת את ברית סיני.
מה דעת הרב על כך, ואיך הרב רואה לנכון להתמודד עם טיעון כזה?
בתודה מראש,
אופיר

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

הניסוח שלך אינו מדויק, ולדעתי זו גם אינה כוונת רש"י. הטענה היא שכל יהודי הוא בן נוח קטן. כלומר הוא קודם כל אדם (הרובד האוניברסלי), ולאחר מכן גם יהודי (קומה שנייה פרטיקולרית).
נפ"מ למשל שגם אחרי שהגויים נטשו את מחויבות לשבע המצוות שלהם (ב"ק לז), היהודים עדיין מחויבים גם ברובד הבסיסי האוניברסלי ולא רק בקומה שלהם.
אם כל הגוים יכרתו ברית חדשה עם הקב"ה זה עניין שלהם. השאלה האם היהודים ייכללו בה צריכה להיקבע לפי השאלה האם נוצרת כאן מחויבות אוניברסלית חדשה או לא. כשאראה ברית כזאת אוכל לחשוב על כך. הבריתות של מוחמד או ישו אינן אוניברסליות בשום מובן שהוא ואיני רואה בסיס לפלפול שלך לחייב בהן את היהודים.

השאר תגובה

Back to top button