טעמי המצוות

שו"תקטגוריה: כלליטעמי המצוות
ע' שאל לפני 3 שנים

שלום
האומר על קן ציפור וכו'. הרמב"ם פסק משנה זו (תפילה ט,ז). אפשר היה לפרש שיש לדעתו טעמים לגזירת הכתוב והמצוות האלה אינן מטעם הרחמים, אילולא כתב הרמב"ם במו"נ (ג,מח) שמשנה זו נאמרה לדעת הסובר שאין טעמים למצוות "ואנו הלא הלכנו אחרי ההשקפה השניה" שיש טעמים למצוות.
מעתה, מתוך הנחה שהרמב"ם יכל להתעלם ממשנה זו או לפרשה כאומר "שמטיל קנאה במעשה בראשית", מדוע נכנס הרמב"ם בפירצה דחוקה זו וסתר את עצמו ?
קראתי עשרות תשובות (מאמרים של הפרופ' לוינגר, שטרן, פיקסלר, גורפינקל) אך כמו שכותב הרב קאפח בעניין אחר: כשאני לעצמי, כל התירוצים לא מצאו מסלות בלבבי, והקושיא כ"כ פשוטה עד שלא ייתכן שהיא קושיא, אלא שאיני יודע היאך אינה קושיא. 
 
כמי שנהנה מאוד לקרוא את הפרק על טעמי המצוות בספר "מהלכים בין העומדים", אשמח לשמוע את דעתך.

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 3 שנים

לעתים יש סתירות בין המורה ליד, כנראה בגלל שהחיבורים מכוונים לקהל ולמטרה שונה, והדברים עתיקים. אולי לתלות בהטלת קנאה לא היה משיג את המטרה אצל הנבוכים שלהם יועד המורה, ולכן במורה הוא ביאר זאת לפי השיטה של הרחמים.
ובכלל, טעמי המצוות שלו במורה מאד מפוקפקים, ולחומר הקושי חשבתי שכולם אמורים רק כדי לרצות את הנבוכים.
אני לא חושב שכדאי לבנות כאן בניין תרצני אם לא ברור שבכלל צריך ליישב בין שני המקורות הללו.
עיון בלשון ההלכה אולי יכול בכל זאת להניב יישוב:
 
מי שאמר בתחנונים מי שריחם על קן ציפור שלא ליקח האם על הבנים או שלא לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד ירחם עלינו וכיוצא בענין זה משתקין אותו מפני שמצות אלו גזרת הכתוב הן ואינן רחמים שאילו היו מפני רחמים לא היה מתיר לנו שחיטה כל עיקר וכן לא ירבה בכנוים של שם ויאמר האל הגדול הגבור והנורא והחזק והאמיץ והעיזוז שאין כח באדם להגיע בסוף שבחיו אלא אומר מה שאמר משה רבינו עליו השלום.
 
הרמב"ם מחבר לכאן את הדין לא להרבות שבחים והנימוק שאיננו יכולים להגיע לסוף שבחיו של הקב"ה.
לכאורה הנימוק לא שולל שאלו שבחים נכונים אלא שאינם מדויקים עד הסוף או שאם מרבים עלולים להשוותו לבני אדם.
לפי זה, אולי גם בקן ציפור הטעם של הרחמים כן נכון אבל לא מדויק. יש בו ממד גזרתי (לא לגמרי אנושי), והא ראיה שהותרה השחיטה. הרי גם השחיטה נעשית בהקפדה על צעבע"ח, ולכן ברור שהראיה היא רק לזה שתיאורו כרחמן אינו מלא (ולא שאינו נכון). בפרט שיש בו האנשה.
לכן האומר כן בתפילה משתקים אותו, כי אומר דבר לא מדויק. אבל התלייה ברחמים כשלעצמה היא כן נכונה (לפחות על דרך התארים השליליים המתוארת במורה), ולהן במורה נוא כן מסביר זאת כך.
ועדיין צ"ע מדוע כתב במורה שזה נאמר לשיטה שאין טעמים למצוות ולא ביאר כדבריי כאן.
לכן נראה יותר כהודעתי הקודמת.

השאר תגובה

Back to top button