למה צריך לאליהו

שו"תקטגוריה: עיון תלמודילמה צריך לאליהו
א' שאל לפני שנה 1

בגמרא בבא בתרא ז ע"ב יש דיון בעניין בית שער וכו' ואז הגמרא אומרת שהוא לשמע זאת מאליהו ולכן ל"פ כמתו אם אפשר לפרש את הפשט מה הטעם שצריך לאליהו?

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני שנה 1

לא כתוב שם שלא פסקו כמותו בגלל ששמע זאת מאליהו. להיפך, הקשו על הדין ממה ששמעו מאליהו ומוכח שדברי אליהו נתקבלו להלכה ולכן היו צריכים ליישב את הדין שבית שער הוא מעליותא.
אמנם ראה חזון איש סי' ד ס"קז שביאר שלולי עובדה זו היה מקום לומר שאין אדם חייב לסבול היזק ראיה מפני טובת העניים ואין זו חובה מדין צדקה, וזו באמת הייתה דעתו של אותו חסיד. והחידוש שלמדו מאליהו היה שממידת חסידות אין לעשות בית שער (ובאמת היא רק מידת חסידות ולא חובה גמורה). וזהו שהקשו בגמרא כאן שמכיוון שממידת חסידות אין לעשות בית שער, שוב אין האחד יכול לכוף את חבירו להשתתף בבית שער. כלומר לא שפסקו הלכה כאליהו אלא שאליהו לימד שזוהי מידת חסידות, ממילא להלכה אין לכפות מי שאינו רוצה להשתתף בבית שער.
אמנם יש לדון בזה, שהרי אם הציבור החליט לבנות ויעשו כן בין כה וכה, אזי מה יועיל לאותו אחד שאינו משתתף? בפועל יהיה בית שער והעניים לא יישמעו, ובעצם הוא רק חסך לעצמו כסף ולא הועיל מאומה. לכן לכאורה יש עליו חובה להשתתף גם אם זה נגד מידת חסידות. אבל יש לדחות שאולי אם הוא לא ישתתף האחרים לא יבנו. ואם יבנו בכל זאת – מגיע להם שיהיה על חשבונם.
 

א' הגיב לפני שנה 1

שהרב יראה בבן חהוידע שם ונשמח אם יסביר…

מיכי צוות הגיב לפני שנה 1

מה ראית שם בבן יהוידע? הוא רק מסביר מדוע אליהו נזקק לדבר הזה, אבל אין שם מאומה על כך שלא קיבלו את הדבר כי בא מאליהו ושאר עניינינו כאן.
הוא כותב שהוא נענש שלא שמע את קול אליהו שהפסיק להתגלות אליו, ולא שלא שמעו לדברי אליהו להלכה.

א' הגיב לפני שנה 1

כן, בהסבר של הלמה נזקק לא הבנתי אותו

מיכי צוות הגיב לפני שנה 1

הוא מסביר זאת על דרך הקבלה. אתה מכיר את המושגים? אם לא – אז אין טעם לעסוק בזה כאן.
הוא אומר שתיקון הצדקה שייך לספירת המלכות, ואליהו גם הוא שייך למלכות, לכן אליהו מנסה לתקן את ענייני הצדקה ולא מוכן להופיע אצל מי שפוגע בהם.
יש ארבעה מילויי שמות לאלוקות (י-הוה): ע"ב, ס"ג, מ"ה וב"ן. ב"ן הוא הנמוך מביניהם (וכנראה בגלל זה שייך למלכות שהיא הספירה הנמוכה ביותר).
כל אחד מהשמות הללו בנוי מאותיות י-הוה במילויים שונים. שם ב"ן הוא במילוי: יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה (סה"כ בגימטריא 52 = ב"ן) מעבר לתחיליות שהן ארבע (ד) יש כאן במילוי חמש אותיות (וזה ה), ואלו הארבע וחמש שעליהם הוא מדבר. ב"ן + ד + ה = נדבה. אליהו בגימטריה ב"ן, והוא שייך למלכות ולכן עניינו נדבה=צדקה.
ע"כ.

השאר תגובה

Back to top button