נשים בקידוש לבנה

שו”תקטגוריה: הלכהנשים בקידוש לבנה
החולק שאל לפני חודש 1

מדוע נשים פטורות מקידוש לבנה?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני חודש 1

https://www.kikar.co.il/%D7%97%D7%99%D7%95%D7%91-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%94.html
אמנם בסוגיית סנהדרין מובא שנשים כן מברכות. ראה כאן:

קידוש לבנה ע"י נשים


ולולא דמיסתפינא הייתי מוסיף אולי שנשים אינן כשרות לדון (לרוב מוחלט של הדעות), ולכן לא מקדשות את הלבנה (נראה שהוא סוג של הרחבה של קידוש החודש, אף שזה נאמר בלילה שלא דנים).
 

החולק הגיב לפני חודש 1

זהו בדיוק שרציתי לשאול. אם בגמרא משמע להדיא שנשים מברכות. (וכן פירש רבינו המאירי את הגמרא) ואם הפסיקה היא לפי לימוד הסוגיא – מנין הסמכות לבטל מנשים ברכה זו?
ומה תועיל כל סברא נוספת בענין אחרי שמסוגיית הגמרא משמע לברך?!

mikyab צוות הגיב לפני חודש 1

יש דברים שמפורשים בש”ס ולא נהגו לעשותם. עקרונית אפשר גם לפרש אחרת את הגמרא שם.

החולק הגיב לפני חודש 1

דברי המג”א לפירוש שונה ידועים והעירו לדוחק בדבריו.
אך איני מבין כיצד אפסוק הלכה בעניין כזה מתוך הסוגיא?

מיכי הגיב לפני חודש 1

לא הבנתי את השאלה. לפי מה שנראה לך, כמו בכל סוגיא אחרת

השאר תגובה