ציצית וכלאיים

שו"תקטגוריה: עיון תלמודיציצית וכלאיים
aviv levy שאל לפני 3 שנים

שלום הרב.
בגמ' הנ"ל מסתתרת הנחת יסוד (הוא אמינא) מוזרה שקושרת בין כלאיים לציצית- 
תלמוד בבלי מסכת מנחות דף מג עמוד א
אמר מר: הכל חייבין בציצית, כהנים, לוים וישראלים. פשיטא, דאי כהנים לוים וישראלים פטירי, מאן ליחייב? כהנים איצטריכא ליה, ס"ד אמינא, הואיל וכתיב: לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו גדילים תעשה לך, מאן דלא אישתרי כלאים לגביה בלבישה הוא דמיחייב בציצית, הני כהנים הואיל ואישתרי כלאים לגבייהו לא ליחייבו, קמ"ל, נהי דאישתרי בעידן עבודה, בלא עידן עבודה לא אישתרי.
 
למה שנחשוב ככה? מה יש בכלאיים וציצית, מלבד סמיכות הקרא, שקשור בין המצוות? 
אפשר לראות שבתוס' ד"ה הני כהנים בערכין ג ע"ב הר"י מאורליינ"ש הוא ממשיך את הקו ואומר שאולי נשים לא אסורות בכלאיים כי הן לא חייבות בציצית!! 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

הנ"ל? צ"ל: הבאה.
ישנה כאן הנחה שסמיכות שמהווה בסיס להיקש או לדרשת סמוכין יכולה אולי לבטא גם קשר מהותי ולא רק אמצעי ספרותי לרמוז על קשר. זו לפחות ההו"א.

Aviv levy הגיב לפני 3 שנים

תודה על המענה ועל התיקון.

האם זה שהיא לא מתקבלת זו אמירה שההוא אמינא לא נכונה?

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

לא יודע אם ניתן לומר זאת באופן כללי. כאן זה לא התקבל. ואילו כאן לא בטוח שלמסקנה אין קשר. למסקנה הקשר לא מחייב לפטור את הכוהנים מציצית.

אביב לוי הגיב לפני 3 שנים

הרב כתב שאולי יש קשר מהותי בין כלאים וציצית, כיצד הסברא תשתלב בחמישי הסוגיא? האם ננסה לחפש מה הוא הקשר? אם כן, כיצד?

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

"חמישי הסוגיא"? לא הבנתי.
אחרי שהגעת למסקנה שהגמרא רואה קשר (ושזה גם נותר למסקנה…), בהחלט אפשר לנסות ולחשוב מהו הקשר. אמנם לא דורשים טעמא דקרא, אבל אם התורה מסמיכה את הפרשיות וחז"ל רואים ביניהם קשר אז כנראה שישנו קשר וניתןן למצוא אותו.
אין לי מרשם כיצד לחפש ("הקשר הגילוי", גם במדע, הוא יצירתי מובהק). אולי דרך דינים נוספים שמשותפים דווקא לשני אלו. עוד יש לזכור שזה לאו וזה עשה. זה מעלה אפשרות לראות את שני אלו כשני צדדים של אותה מטבע: העשה הוא לשים ציצית והלאו הוא ללכת עם כלאיים לא במסגרת ציצית. כלומר אין לאו על כלאיים, אלא על נגד שאינו ציצית שיש בו כלאיים. כלומר איססור כלאיים אינו לאו רגיל אלא סוג של ביטול העשה של ציצית (אם כי כמובן זהו לאו במובן ההלכתי). יש למשל דעה שמי שהולך עם בגד ד כנפות בלי צייצית לא ביטל עשה. אולי לשיטתו ביטול העשה של ציצית הוא ללכת עם בגד כלאיים שאינו ציצית. (וגם אין חובה לשים ציצית דווקא של כלאיים)
אולי יכולות להיות לזה השלכות על מי שמוצא צייצית פסולה בבגדו ברה"ר ובשבת, ואכ"מ.

אביב לוי הגיב לפני 3 שנים

תודה רבה הרב על המענה.
זה פותח נושא אחר, אך אשמח להפניה – מדוע הרב הכליל את השאלה בדבר המהות בלא דרשינן טעמי דקרא?

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

כי כשמחפשים קשר רעיוני בין שתי מצוות זה קשור לטעמיהן. אם אינך יודע את טעמן כיצד תדע אם יש או אין קשר ביניהן?

השאר תגובה

Back to top button