קריבה לעריות בין גברים

שו"תקטגוריה: הלכהקריבה לעריות בין גברים
מיקי שאל לפני 3 שנים

לק"י
שלום עליכם.
הלכה רווחת היא שאע"פ שאסור מן התורה לחבק ולנשק נשים האסורות בביאה, וכן אסור מדברי חכמים להתייחד עמן, מכל-מקום כלפי גברים לא נאסר הן מגע של חיבה והן ייחוד. ובפשטות הטעם הוא משום שלא נחשדו ישראל על משכב זכור, ואין הדברים מאופיינים כקרבה לגילוי ערווה. ואף שמצאנו שהמחמיר ולא מתייחד עם גברים ומתרחק מן הכיעור, הרי זה משובח (איסורי ביאה כב, ב), לא שמענו ולא ראינו מעולם מי שיאמר כן לגבי מגע של חיבה בין גברים.
הסתפקתי מה הדין בטרנסג'נדר (מגבר לאישה), וכגון שמבקשים להביע תמיכה ועידוד, אם יש בזה איסור משום לא תקרבו. שהרי אף שלא שייך לחשוש מצד נדה כמובן, מ"מ לא גרע משכב זכור החמור מאיסור נדה. ואף שלא נחשדו על משכב זכור יש לעיין אם הוא מחמת מיאוס (וכשדומה מאוד לאישה אולי יש לדון לאסור) או מחמת חומר האיסור.
וכן בזוג הומוסקסואליים החיים בזוגיות ונמנעים ממשכב זכור, האם אינם עוברים במגע של חיבה על לא תקרבו לגלות ערווה. הלא אצלם אין לך קריבה גדולה מזו, ומה בכך שאצל הטרוסקסואליים אין זה כך. דוגמה רחוקה לדבר, אצל אמו של אדם אין לבו נוקפו ולכן מותר בשופי לחבקה ולנשקה, ואע"פ שאצל רובא דעלמא היא אסורה (אם מדין אשת איש ואם מדין נדה), הרי שלא הולכים בזה אחר הרוב אלא כל אחד לפי מצבו ונטייתו.
תודה מראש 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

לא נחשדו הוא עניין עובדתי. כשיש חשש כזה ראוי להחמיר ולאסור.

מיקי הגיב לפני 3 שנים

השאלה היא אם זוג הומוסקסואלים שמעוניינים להקפיד על ההלכה ולהמנע מאיסור תורה של משכב זכור, נחשבים ככאלו שלא נחשדו. הם ודאי לא רוצים לעבור, אבל יש להם תאווה שעשויה לדרדר אותם לזה. בדיוק כשם שזוג הטרוסקסואלי לא-נשוי המעוניין להמנע מאיסור עשה של ביאה בלא כתובה וקידושין מן הסתם לא יעברו באיסור תורה, ואף על פי כן אסורים במגע.
ולפי זה נפל בבירא ההיתר המודרני לזוג הומוסקסואלי לגור יחד כל זמן שאינם עוברים על משכב זכור, דאכתי מידי לא תקרבו לגלות ערווה -שהוא לאו גמור- לא נפקו.
ואם החשבון הנ"ל נכון, יוצא שאין היתר להומוסקסואל לגעת בגבר מגע של חיבה, ואם יש לי קרוב משפחה כזה עלי (כגבר) להמנע מלחבק אותו?!
האם יש למעכ"ת השגות בנ"ל,
אשמח מאוד לחוו"ד בנדון באשר הדבר בנפשנו.

נ"ב
לפי הנ"ל לכאורה מותר להומוסקסואל לגעת באישה מגע של חיבה, כשם שלהטרוסקסואל מותר לגעת בגבר מגע של חיבה, הלא כן?

מיקי הגיב לפני 3 שנים

*ב"לא יעברו באיסור תורה" (בסוף הפסקה הראשונה), התכוונתי "לא יעברו באיסור תורה של ביאת פנויה וגוף האיסור" ועינינו הרואות כמה הפרוצים במגע של חיבה לפני הנישואין, ולידי ביאה ממש לא באו, ואעפ"כ ודאי שהדבר אסור. הרי שהסייג שההלכה מציבה אינה מסלקת חשד של איסור, אף אצל מי שמחויב לה (וכל דיני הרחקות שבהלכות נדה יוכיחו), והוא הדין בנדו"ד בזוג גברים המקפידים שלא לעבור במשכב זכר, יוצא שעכ"פ עוברים בלאו דלא תקרבו.

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

נחשדו גם נחשדו. כפי שכתבתי, לא מדובר בגזיה"כ אלא בהערכת מציאות. איני יודע מניין ההיתר המודרני שאתה מביא כאן.

השאר תגובה

Back to top button