תוספות בבא מציעא לד. על חלות למפרע

שו”תקטגוריה: עיון תלמודיתוספות בבא מציעא לד. על חלות למפרע
נעם תומר שאל לפני 3 שבועות

האם הרב יכול לבאר את התוספות בבא מציעא לד. שמסביר את ההבדל בין חלות קידושין לחלות של קניין גיזות וולדות הפרה ביחס למודל החלות אותו אתה מציע במאמרך?
תוספות מסכת בבא מציעא דף לד עמוד א ד”ה אי נמי- תימה דנימא נעשה כאמר לו לכשתגנב ותשלמני הרי פרתי קנויה לך מעכשיו סמוך לגניבה דהשתא קני אפילו עומדת באגם כדאמר ר’ יוחנן בפ’ האשה שנפלו (כתובות ד’ פב. ושם) משוך פרה זו ותקנה לך מעכשיו ולאחר שלשים יום קנה אפי’ עומדת באגם וגיזותיה וולדותיה לא קנה אף על פי שאומר מעכשיו שאין הקנין נגמר עד סמוך לגניבתה כדאמר ר’ יוחנן בפ’ האומר (קידושין דף ס.) בא אחד וקדשה מעכשיו ולאחר שלשים יום בא אחר וקדשה מעכשיו ולאחר כ’ יום בא אחר וקדשה מעכשיו ולאחר עשרה ימים בא אחר וקדשה מעכשיו אפי’ הן מאה כולם תופסים בה דכל חד וחד רווחא לחבריה שבק ושמא י”ל דקדושין אלימי וכיון דאשכחו רווחא תו לא פקעי אבל הכא גיזות וולדות לכל הפחות הנהו דאיתנהו בשעת מסירה אהני מעכשיו לקנותה סמוך לגניבתה למפרע.

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שבועות

לא הבנתי מדוע ואיך זה קשור למה שכתבתי על חלויות.

Back to top button