תקפו כהן

איציק שאל לפני חודש 1

שלום רב לרב מיכאל.
לימדתנו רבנו שבחושן משפט כל החובות של אחד מקורן בזכויות של האחר, כאשר חובה ביורה דעה אין מקורה בזכות של האחר. דוגמא לכך הינה מצוות צדקה וריבית.
פדיון הבן הינה מצווה ביורה דעה. חובה של האב לפדות את הבן. לכאורה החובה של האב יוצרת זכות אצל הכהן לקבל ה' סלעים מאבי הבן כדי לפדות את בנו. זכות זו של הכהן אינה זכות הנובעת מהקניין שיש לכהן בילד. ואבי הבן יכול לבחור בכהן אחר כרצונו. די דומה למצב בצדקה, אין לעני זכות בכסף הצדקה, יש על הנותן חובה לתת. 
כך גם המצב בסוגיא של תקפו כהן.
מדוע ישנה בכלל מחלוקת בסוגיא האם להוציא מיד הכהן את הבכור לגביו יש ספק ?
הרי אין לכהן זכות קיניינית בבכור שתפס. החובה הינה של הבעלים והוא יכול לבחור בכהן אחר.
 
שיוציאו מיד הכהן, יתנו לבעלים ושהוא יחליט לאיזה כהן לתת. מדוע העובדה שיש ספק במוון רלונטית האם להוציא מיד הכהן ? 
תודה מראש על התשובה

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני חודש 1

בפשטות גם אם טובת הנאה ממון, לא החפץ עצמו שייך לבעלים אלא רק טובת הנאה שבו. לכן כשכהן תופס את הבכור, הוא תפס את שלו (של שבט הכהנים), אלא שחיסר את טובת ההנאה מהבעלים. לכן לכל היותר ניתן לחייבו לשלם את טובת ההנאה אבל לא להחזיר את החפץ (ראה רמב"ן ורשב"א קידושין נח ע"ב בגונב טבלו של חברו. והריטב"א שם חולק, ובפשטות המחלוקת היא האם טובת הנאה היא ממש ממון של הבעלים או לא). אלא שגם בזה יש לדון, שכן הראשונים בחולין קל נחלקים במזיק טובת הנאה של חברו שלטעם אחד בגמרא שם הוא ממון שאין לו תובעים, מדוע לא צריך לשלם. לרש"י משמע שהוא גכן חייב לשלם לכהנים אלא שאין שום כהן ספציפי שיכול לתבוע כי יכול לדחותו לכהן אחר. ובתוס' ורא"ש שם הוסיפו שחייב לשלם בדיני שמים. מכאן רואים שזה ממון שבט הכהנים. והר"ן על הרי"ף שם כתב שאין כאן דין ממון. מדבריו עולה שזה לא שייך לכהנים, ולשיטתו יש מקום לשאלתך.
אבל גם לשיטה זו נראה שיש חובה לתת לכהנים וכל עוד לא נתן טובת הנאה היא שלו. אבל משעה שהגיע לכהנים זה  ודאי ממונם, ודין טובת הנאה אינו בר תביעה (או שזוהי גרמא  בעלמא, או אולי מפני שזה לא ממון גמור, כמחלוקת הראשונים בקידושין הנ"ל). בפרט שאצלנו מדובר בבכור שקדוש מלכתחילה ואינו צריך הפרשה כמו תרו"מ, ולכן שם עוד יותר מסתבר שכל זה לא נאמר.

איציק הגיב לפני 4 שבועות

האם תקפו כהן נכון גם במקרה של בכור אדם ?

mikyab צוות הגיב לפני 4 שבועות

שהכהן יתפוס את הילד?

איציק הגיב לפני 4 שבועות

כן

mikyab צוות הגיב לפני 4 שבועות

יעצרו אותו על חטיפה וסחר בילדים.
מה פתאום?! הילד ודאי אינו רכושו. במאי בעית טפי זו שאלה טקסית בלבד.

mikyab צוות הגיב לפני 4 שבועות

והוא כמובן גם לא רכוש הוריו.

איציק הגיב לפני 4 שבועות

הרב
ישנה לכהן זכות שאינה נובעת מחובה של האב.
וישנה לאב חובה שאינה נובעת מזכות הכהן.

ובכל זאת הזכות והחובה קשורים בינהם.

אחרת מה הדילמה ?

mikyab צוות הגיב לפני 4 שבועות

לא הבנתי

השאר תגובה

Back to top button