A yw'r mudiad Seionaidd yn erbyn moesoldeb?

Ymateb > Categori: Cyffredinol > A yw'r mudiad Seionaidd yn erbyn moesoldeb?
Adir Gofynnwyd 7 fis yn ôl

Helo Rabbi, gwelais eich bod yn diffinio'ch hun fel "Seionydd crefyddol", heb gysylltnod, i bwysleisio bod eich Seioniaeth yn deillio (yn unig, neu'n bennaf) o werthoedd moesol cyffredinol. Felly, roeddwn i eisiau gofyn i chi beth yw eich barn am y testun canlynol:
“Beth yw hiliaeth?

Gwahaniaethu neu elyniaeth ar y sail yw hiliaeth 
ethnig.

Beth yw Seioniaeth?

Mudiad ar gyfer sefydlu gwladwriaeth Iddewig ar arfordir de-ddwyrain Môr y Canoldir yw Seioniaeth, rhanbarth a oedd yn byw yn bennaf ar adeg ymddangosiad Seioniaeth gan bobl nad oeddent yn Iddewon - Palestiniaid - Cristnogion a Mwslemiaid.

Iawn, ond sut mae hynny'n gwneud Seioniaeth yn hiliol?

syml iawn. Cofiwch y diffiniad o hiliaeth? Gadewch i ni ei ddefnyddio:

Gwahaniaethu ar Sail Ethnig - Nid yw Seioniaeth erioed wedi cwestiynu barn y Palestiniaid Brodorol am sefydlu gwladwriaeth Iddewig yn eu mamwlad eu hunain. Mae hyn yn groes difrifol i egwyddorion democratiaeth: er eu bod yn cyfrif am yn agos at 100% o'r boblogaeth, nid oedd neb yn trafferthu gofyn beth yw barn y Palestiniaid brodorol. Pam? Oherwydd nid Iddewon mohonynt. Mae’r egwyddor ddemocrataidd amlycach – ewyllys y mwyafrif – yn cael ei gwadu i boblogaeth frodorol y wlad, ond pe baen nhw’n dod o’r cefndir ethnig anghywir. Roedd y Palestiniaid brodorol wrth gwrs yn cefnogi annibyniaeth Arabaidd, ond nid oedd eu barn yn ddiddorol. Dyma’r rheswm pam y bu’r Seionyddion yn gwrthwynebu’n chwyrn drwy gydol blynyddoedd y mandad sefydlu cyngor deddfwriaethol – oherwydd byddai ewyllys y mwyafrif yn diddymu’r fenter Seionaidd.

Gelyniaeth ar sail ethnig - Ers dyfodiad Seioniaeth, mae Palestiniaid brodorol sy'n byw yn eu mamwlad wedi cael eu gweld a'u gweld fel "rhwystr." Pam? Oherwydd bod Seioniaeth - sefydlu gwladwriaeth "Iddewig" - yn gofyn am fwyafrif Iddewig yn y wlad. A chan fod mwyafrif amlwg o Balesteiniaid nad oeddent yn Iddewon ar y pryd, daeth union bresenoldeb y boblogaeth frodorol hon yn annymunol. Achosodd Seioniaeth ffenomen anghredadwy: roedd pobl yn cael eu gweld yn ddiangen - dim ond oherwydd eu bod yn byw yn eu cartref eu hunain. A phan mae gwleidydd Israelaidd heddiw yn galw Palestiniaid yn "ddraenen yn yr ystlys" (mae'n debyg bod awdur y testun yn golygu prif weinidog presennol Israel, Naftali Bennett, a ddywedodd hyn efallai yn erbyn cefndir y rhwystredigaeth y mae presenoldeb Palesteiniaid yn y tiriogaethau "yn ymyraeth" ag Israel yn eu cyssylltu). Fod ei heffeithiau wedi aros gyda ni hyd heddyw."
A oes gan y rabbi ateb i'r honiadau hyn? Mae'r rhain yn swnio fel honiadau difrifol iawn. Oherwydd i chi ddweud eich bod yn Seionydd gan fod Dafydd Ben-Gurion yn Seionydd, ni fyddech yn eu hateb gyda'r ateb, "Dyma'r hyn a orchmynnwyd i ni yn y Torah." Y cwestiwn, ynte, yw beth yw eich ateb iddynt, fel "sgorau seciwlar."

Gadael sylw

Atebion 1
mikyab Staff Atebwyd 7 fis yn ôl

Fy marn i yw bod y testun canlynol yn nonsens.
Yn gyntaf, nid yw fy Seioniaeth yn seiliedig ar werthoedd moesol, yn union fel nad yw fy ymlyniad teuluol yn seiliedig ar foesoldeb. Dim ond ffeithiau yw'r rhain. Rwy'n perthyn i fy nheulu ac rwyf hefyd yn perthyn i fy mhobl. Ac yn union fel y mae angen cartref ar fy nheulu, mae angen cartref ar fy mhobl hefyd.
Yn y rhan hon o'r wlad roedd brodorion yn byw heb hunaniaeth genedlaethol, heb sofraniaeth a heb wladwriaeth. Nid oedd yn broblem i ddod i setlo yma ac ymdrechu i sefydlu cartref cenedlaethol tra'n cadw eu hawliau. Yn arbennig cynigiwyd adran iddynt a gwrthodasant. Aethant i ryfel a'i fwyta. Felly peidiwch â chwyno.

Nid oes gan y sgôr y mae'n ei mynnu Ymatebodd 7 fis yn ôl

Mae'n bwysig nodi hefyd mai bychan iawn oedd nifer trigolion y rhanbarth hwn ar ddechrau Seioniaeth, a'r rhan fwyaf ohonynt hefyd yn fewnfudwyr o wledydd cyfagos. Gyda chynnydd y mudiad Seionaidd a datblygiad masnach ac economi, dewisodd llawer mwy fewnfudo yma. Tua chanrif yn ddiweddarach penderfynon nhw hefyd eu bod yn bobl, ac mae'r gweddill yn hanes.

Dehongliad Copenhagen Ymatebodd 7 fis yn ôl

Gwahaniaethu nid ar sail ethnig ond ar berchnogaeth. Pan fyddwch yn cadw'r hawl i benderfynu pa ddieithriaid fydd yn dod i mewn i'ch cartref, nid ydych yn "gwahaniaethu ar sail ethnig." Nid oes unrhyw wahaniaeth sylfaenol rhwng atal mynediad ymlaen llaw a thynnu'r dieithriaid allan yn ôl-weithredol pe baent yn goresgyn eich cartref tra nad oeddech yn bresennol.

Yn y bôn mae pobl Israel yn cynnwys disgynyddion o Fabilon a Rhufain (gan gynnwys y rhai a fabwysiadwyd gennym dros amser i'r teulu) ac ers hynny mae'r etifeddion yn cael eu hystyried yn unig berchnogion cyfreithiol y wlad.

Emanuel Ymatebodd 7 fis yn ôl

Ond er gwaethaf hyn, mae Rabbi Michi o'r farn y gall fod dyfodol mewn grym a hefyd o blaid ffafriaeth "gywirol": dyma'r dirywiedig Ben Barak:https://www.srugim.co.il/620627-%d7%a8%d7%9d-%d7%91%d7%9f- %d7%91%d7%a8%d7%a7-%d7%90%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%97%d7%9e%d7%93-%d7%9e%d7%9b%d7%a4%d7%a8-%d7%9e%d7%a0%d7%93%d7%90-%d7%a8%d7%95%d7%a6%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%95%d7%aa

Gadael sylw