Canlyniadau gwrthod amheuaeth am eich dull a Descartes

Ymateb > Categori: Cyffredinol > Canlyniadau gwrthod amheuaeth am eich dull a Descartes
Rhesymol Gofynnwyd 2 flynedd yn ôl

Heddwch,
Roeddwn i eisiau gofyn am rywbeth y des i ar ei draws ar wefan Repentants,
Mae cwestiwn adnabyddus Kant nad oes cysylltiad rhwng y goddrychol a'r byd per se ac mae'n ymddangos yn syml, yna mae'r cwestiwn yn codi sut y gallwn ymddiried yn ein rhagdybiaeth fod cysylltiad rhwng y byd a dyn. Wedi'r cyfan, nid yw'n bosibl rhoi prawf o'r fath oherwydd rydym bob amser wedi dod ar draws atchweliad o gwestiynau, ond mae'n ymddangos bod y rhai nad ydynt yn amheus yn derbyn y rhagdybiaeth na ddylai rhagdybiaethau sylfaenol ddod â thystiolaeth ac yn benodol mai dyma eu diffiniad fel un. axiom.
Felly roeddwn i eisiau gofyn, a yw'r rhagdybiaeth wrthdro bod unrhyw beth heb reswm yn amheus, ynddo'i hun yn rhagdybiaeth?
Os felly, yna mae'n ymddangos bod gennym fath o rwymedigaeth i gymryd sicrwydd am ein rhagdybiaethau sylfaenol, ond hyd y gwyddys nid yw'r rabbi yn derbyn hyn, ond yn disodli'r sicrwydd gyda rhesymoldeb, ond dyna sut mae'n cyd-fynd â'r stori? Mae'r union bosibilrwydd o debygolrwydd yn rhagdybio eich bod yn derbyn yr honiad amheus na?
Hefyd, dim ond unwaith y deuthum i fyny â chwestiwn am Descartes nad oedd yn ôl iddo i'w weld yn cael y cyfan, ond dim ond diolch i'r dystiolaeth ontolegol a bod Duw yn dda am geisio datrys y mater, ond sut y cymerodd y peth da. yn wrthrychol?

Gadael sylw

Atebion 1
mikyab Staff Atebwyd 2 flynedd yn ôl

Ddim yn siŵr fy mod wedi deall y cwestiwn. Serch hynny, gwnaf sylwadau ychydig ar yr hyn a ddywedasoch:

  1. Nid yw Kant yn dweud nad oes unrhyw gysylltiad rhwng ein canfyddiad a'r byd. Mae yna gysylltiad yn bendant, a mwy sut. Nid yw ond yn honni bod y ddelwedd a welwn yn rhywbeth sy'n ymwybodol. Ond mae'n cynrychioli'r ffenomen yn y byd ei hun. Er enghraifft, mae ton electromagnetig yn y byd yn trosi'n olau yn ein hymwybyddiaeth. Onid oes cysylltiad rhyngddynt? Yn amlwg mae yna gysylltiad. Golau yw cynrychiolaeth weledol y don electromagnetig.
  2. Mae yna gwestiwn sydd wedi ei godi tuag at Kant, sef o ble mae hyd yn oed yn gwybod bod byd ynddo’i hun os mai’r cyfan sy’n hygyrch i ni yw dim ond y ffenomen (y ffenomenau gwybyddol). Credaf fod hyn o ganlyniad i'r egwyddor o achosiaeth, sy'n egwyddor a priori. O'r egwyddor hon mae'n dilyn os oes ffenomen ymwybodol y dylai fod rhywbeth yn y byd sy'n ei achosi.
  3. Nid oeddwn yn deall y cwestiwn am rywbeth nad oes ganddo unrhyw reswm. A ydych yn bwriadu gofyn a oes pethau am ddim rheswm? Mewn egwyddor mae'n bosibl ie, ond nid yw egwyddor achosiaeth yn cymryd yn ganiataol. Mewn theori cwantwm, er enghraifft, mae'r berthynas rhwng achos ac effaith yn wahanol ac nid yw hyd yn oed yn bodoli mewn gwirionedd yn yr ystyr arferol. 
  4. Rydych chi'n cymysgu sicrwydd â gwirionedd. Nid yw fy mod yn meddwl nad oes dim yn sicr yn ymwneud â thrafodaeth mewn unrhyw ffordd.
  5. Mae amheuaeth yn mynd yn groes i resymoldeb. Mae'r amheuwr yn meddwl mai dim ond sicrwydd sy'n rhoi gwirionedd, yn union fel y mae'n dod i'r amlwg o'r hyn a ddywedwch. Ond rydych chi'n anghywir am hynny. 
Rhesymol Ymatebodd 2 blynedd yn ôl

Diolch yn fawr am y sylwadau a ddeallais gan rai ohonynt byddaf yn ceisio egluro rhannau nad oeddwn yn eu deall.
2. Gofynnais am y pwynt hwn hefyd. Mae'n ymddangos bod unrhyw un nad yw'n amheus yn cytuno bod yn rhaid bod cysylltiad rhwng y byd a'r ffenomen (dyweder y llygaid a'r golau yn Doge 1), ond os yw ein holl ymwybyddiaeth wedi'i adeiladu ar egwyddor a priori yn unig fel achosiaeth gall fod yn dal i fod. dehongli am resymau di-rif sut y crewyd argraffiadau o'r synhwyrau, hyd yn oed Descartes A yw rheswm dan yr ystyr eang hwn; Ond nid yw'r rhan fwyaf ohonom yn meddwl mai dyna'r rheswm cywir. Os felly, nid yw'n ymddangos bod yr egwyddor o achosiaeth yn unig yn ddigon, ond mae angen rhywbeth arall, er ei bod yn ymddangos yn y cefndir wrth gwrs.

3. Nid oeddwn yn golygu'r cwestiwn am ddigwyddiadau nac yn berthnasol, er bod cysylltiad wrth gwrs, ond yn bennaf â thybiaethau a honiadau, er enghraifft y diffiniad o dybiaeth yw nad oes ganddo unrhyw reswm. Tybiwn yn unig gyda hyn y gellir credu rhywbeth, mewn math o amgyffrediad mai Duw yw angor achosion yn y byd. Ond os nad ydym yn amau ​​rhagdybiaethau sut y gallwn ddweud bod rhywbeth yn ansicr ond bod iddo hefyd ddimensiwn o resymoldeb? Wedi'r cyfan, mae unrhyw dybiaeth ynghylch rhesymoldeb yn rhagdybio yn y cefn y gellir ei gwestiynu.
3. Hefyd ar y llaw arall, mae'r amheuwr yn ei ddull yn wir yn fodlon amau ​​rhagdybiaethau, ond os felly, gall hefyd amau ​​​​y dybiaeth y dylid amau ​​rhagdybiaethau neu nad oes unrhyw beth am unrhyw reswm yn anghywir. Os felly, a yw'n ymddangos ei fod yn torri ei gangen i lawr? Nac ydw?
5/4 Roeddwn i'n golygu fel 3 Risha.

mikyab Staff Ymatebodd 2 blynedd yn ôl

3. Rydych yn defnyddio'r term “achos” mewn ffordd nad wyf yn ei deall. Ydych chi'n golygu blas / rhesymu?
Yn wir, nid oes unrhyw sail i ragosodiad. Ond nid yw'n wir nad wyf yn amau ​​rhagdybiaethau. Nid oes unrhyw honiad, tybiaeth na chasgliad, yn sicr i mi.

Rhesymolwr Ymatebodd 2 blynedd yn ôl

Yn wir dwi'n golygu ar ochr rheswm / blas.
Yn gyntaf, o ran 2 a ydych yn cytuno bod gennym gynsail yn syml bod yr hyn a welwn yn wir? Canys nid yw yn ymddangos yn ddigon i unrhy w egwyddor a priori y gall efe * ar ei ben ei hun * bontio tuag at dderbyniad y byd materol.

Felly os felly, sut allwch chi gael rhagosodiad ond mewn ffordd ansicr? Dyma beth sy'n aneglur iawn i mi.
A hyd yn oed os dywedwch ei fod yn bosibl, mewn perthynas â'r hyn y bydd yn ansicr? Mewn perthynas ag apêl arall neu amheuaeth arall? Mae’n debygol y bydd yr un amheuaeth hefyd yn tybio bod esboniad arall, mwy sylfaenol, a’i fod ef, neu yn gyntaf oll, y system esboniadau sylfaenol yn axiomatig. Ond yna mae'n golygu'n syml nad yw'r rhagdybiaeth roedden ni'n meddwl ei bod yn rhagosodiad yn gyfystyr, ond yn gasgliad o rywbeth mwy sylfaenol.
Oni bai eich bod yn amheus ac yn honni y gellir cwestiynu rhagdybiaethau, ond wedyn ble mae'r tebygolrwydd yn mynd i mewn i'r darlun? Oherwydd bod popeth iddo yr un mor fympwyol. (Ac mae'r rhagdybiaeth bod popeth yn fympwyol yn fympwyol ...)

Ac os felly, cyn belled ag y cewch honiadau amheus yna nid oes ychwaith ddilysrwydd i'r ffaith bod rhywbeth yn ymddangos yn rhesymol i mi, oherwydd dim ond ar lefel rhesymoldeb goddrychol y mae'r holl debygolrwydd ond nid oes cysylltiad rhyngddo a'r byd gwrthrychol a ni ellir byth ei bontio fel rhagymadrodd.
Ac os nad ydych chi'n amheus, yna nid ydych chi'n amau ​​rhagdybiaethau beth bynnag ...

Y cyflafareddwr olaf Ymatebodd 2 blynedd yn ôl

"Mae ton electromagnetig yn y byd yn trosi'n olau"
Mae'r don yn trosi'n signalau niwronaidd. Cyfieithu i rywbeth arall Cyfieithu i rywbeth arall… Rhywsut ar y diwedd mae yna olau.
Nid oes cysylltiad uniongyrchol rhwng golau a thon. Mae'r cyd-destun yn anuniongyrchol iawn, iawn.

mikyab Staff Ymatebodd 2 blynedd yn ôl

Collais i chi'n llwyr. Rydych chi'n cymysgu rhyw gyda rhai nad ydynt yn rhyw dro ar ôl tro, ac nid ydych yn cyfeirio at yr hyn a atebais. Rwyf eisoes wedi ateb popeth.

Cyflafareddwr, mae'n gysylltiad uniongyrchol. Mae un yn achosi'r llall, hyd yn oed os caiff ei wneud trwy gyfryngu sawl cam. Pan fyddwch chi'n dadosod y llwybr rhwng rhwbio'r gêm a chynnau'r tân fe welwch chi rai camau canolradd. Felly beth? Mae un yn achosi'r llall. A all Nafam os oes camau cyfryngol? A'n bod ni'n delio â mater grym ei allu?

Yn ymateb i golled Ymatebodd 2 blynedd yn ôl

Os colloch chi fi, sut wnaethoch chi ateb?…

Yr hyn nad yw’n glir i mi yw y cytunir yn gyffredinol mai’r diffiniad o ragosodiad yw nad oes unrhyw reswm i’w seilio.
Ond os felly, sut y gellir cwestiynu rhagosodiad heb ddefnyddio rhagosodiad penodol? Fel y gwnaethoch honni rydych chi'n ei wneud.
Felly ar yr ochr arall rydych chi'n cael y gellir cwestiynu rhagdybiaethau felly sut allwch chi gymryd yn ganiataol bod rhywbeth yn fwy neu'n llai tebygol? Wedi’r cyfan, gallwch chi hefyd fwrw amheuaeth bellach ar yr ymdeimlad hwnnw o debygolrwydd…? Ac felly roedd eich casgliad yn rhesymol i fod yn sylffwr. Neu byddwch yn amau ​​​​y dybiaeth y gallwch ei amau ​​a byddwch yn sownd.
Ond y mae yn rhaid dyweyd fod rhyw dybiaeth * sicr* yn bod, yn nechreu meddwl, mor fychan ag ydyw.
Er enghraifft, y dybiaeth bod yr hyn a gredwn sy'n rhesymol yn wrthrychol mewn gwirionedd (hyd yn oed os nad yw, nid yw o reidrwydd yn wrthrychol). Gan mai o hyny allan yn unig y gellir dweyd fod gweithwyr yn debygol, etc. Ond os dywedwch nad oes gan ein holl ragdybiaethau byth ganran benodol ag amheuaeth yn gynhenid ​​ynddynt, yna mae'n rhaid ffurfio'r amheuaeth honno yn dilyn honiadau amheus sy'n allanol iddynt, a chymaint â'ch bod yn amheuwr ni allwch byth honni bod rhywbeth yn digwydd. mor rhesymol ag y mae…

Felly rwyf am ddweud eich bod hefyd yn cytuno bod rhywbeth sylfaenol am eich dull ac nad hygrededd yn unig yw popeth. Neu mae'r tebygolrwydd yn sicr.
Beth bynnag, os dwi'n iawn, yna be sy'n neis i weld ydi y byddai'n well gen ti fod yn ol-fodernist na ffwndamentalydd 😉

Ac er nad oes tystiolaeth i siarad amdani, Ymatebodd 2 blynedd yn ôl

Ac er nad oes tystiolaeth i siarad amdani, y mae olion siarad yn y rhagymadrodd i lyfrau nodiadau’r ffydd:
"Hyd y gwn i, does gan berson ddim posibilrwydd o ddod i sicrwydd mewn unrhyw faes." Pe bai’n dod o hyd i ffordd i gyrraedd y fath sicrwydd mae’n debyg ei fod yn anghywir (yn sicr! 🙂).”
Mae hyn yn golygu bod rhywbeth sicr a sylfaenol ar waelod ein meddwl ar ddiwedd y dydd sy'n dweud bod cydberthynas rhwng rhesymoldeb a bod yn rhaid tynghedu byd arall i amheuaeth.

mikyab Staff Ymatebodd 2 blynedd yn ôl

Ateb, collais i chi nawr (beth ydych chi eisiau nawr) ers i mi ateb popeth o'r blaen.

seddi? Ymatebodd 2 blynedd yn ôl

A oes rhaid i'ch dull hefyd gael rhagosodiad penodol (hyd yn oed yn gyfyngedig), y byddwn yn ei dderbyn gyda sicrwydd ac nid yn unig allan o resymoldeb.
Ac rwy'n meddwl mai'r rhagdybiaeth hon yw bod yr hyn sy'n ymddangos yn rhesymol i ni yn wir yn rhesymol ac mae cydberthynas â hynny. Dim ond fel hyn y credaf y gellir cyfiawnhau fy nghwestiynau heb syrthio i amheuaeth lwyr ac ar y llaw arall heb honni bod popeth yn sicr.
Ar y llaw arall, gwnaethoch honni yn gyntaf eich bod wedi gwneud “tybiaethau sylfaenol amheus. Nid oes unrhyw honiad, rhagdybiaeth na chasgliad yn sicr i mi."
Ond os oeddech chi wir yn golygu'r hyn a ysgrifennoch, mae'n rhaid bod gennych y gallu i ddirnad pa ragosodiad sy'n gywir ai peidio (gan nad ydych yn amheuwr….), ond mae'r gallu hwn hefyd yn fath o ragosodiad a byddwch yn ei amau ​​​​a'i ailadrodd. ac yna mae'n rhaid i chi fod yn amheus.
Rwy'n meddwl bod y pethau hyn yn syml, ond gan fy mod yn gweld mai chi yw'r ail athronydd eisoes i honni pethau tebyg pan fydd y ddau ohonoch yn datgan eich bod yn bobl nad ydynt yn ôl-fodernwyr roeddwn am weld a oeddwn yn gywir neu os nad oedd fy ngeiriau'n finiog. A gallwch chi fwyta'r gacen a hefyd ei gadael yn gyfan.

Oherwydd ei fod hefyd yn derbyn nad oes cysylltiad rhwng rhagdybiaethau a’u parodrwydd yn y byd yn ôl Kant a dylai pawb gwestiynu, ac eto ar faterion eraill mae casgliadau rhesymol… Nid dyma’n union eich honiad ond yn y diwedd digon tebyg i’r symudiad Rwyf wedi cyflwyno yma.

mikyab Staff Ymatebodd 2 blynedd yn ôl

Atebaf am y trydydd tro: na. Nid oes dim byd sicr yn fy llygaid. Ac ailadroddaf am yr ail dro ar bymtheg nad amheuaeth yw ansicrwydd. Mae amheuaeth yn golygu nad yw rhyw safbwynt yn well na'r gwrthwyneb. Mae ansicrwydd, ar y llaw arall, ond yn golygu nad wyf yn siŵr.
hwn. Gorffennais.

merch Ymatebodd 2 blynedd yn ôl

A beth am golofn geometrig sy'n tueddu i 0. Roedd rhywbeth yn ymddangos yn rhesymol i mi. Mae'n rhesymol yn fy llygaid bod yr hyn sy'n ymddangos yn rhesymol i mi - yn rhesymol. Mae'n rhesymol yn fy llygaid i fod yr hyn sy'n ymddangos i mi yn rhesymol yn rhesymol. Byddwn yn lleihau'r tebygolrwydd i 99.99% o sicrwydd a bydd pob hawliad yn cael ei rolio i'r terfyn sicrwydd o 0%.

merch Ymatebodd 2 blynedd yn ôl

Ysgrifennais yr hyn a ddeallais o'r cwestiwn. Oherwydd os mai'r ateb yw bod "rhywbeth yn ymddangos yn rhesymol i mi" pan rydyn ni'n ei roi ar 99.99, yna mae'n 99.99 ar ôl yr holl gyfrifon yn y byd, ac mae hwn yn hawliad uniongyrchol ar y byd ac nid yn hawliad arnaf fy hun - yna rydyn ni pennu'r berthynas galed rhwng rhesymoldeb a sicrwydd gyda sicrwydd.

Heb ei ddeall yn llwyr Ymatebodd 2 blynedd yn ôl

Sut mae'r wyrth yn cael ei chreu nad oes sicrwydd ond nad yw'n arwain at amheuaeth?
Oherwydd mae’r holl syniad o ansicrwydd ac aros yn rhesymol yn rhagdybio bod yna ail opsiwn, ond nid oes gennych chi’r gallu i asesu beth sy’n rhesymol oherwydd mae’n dybiaeth arall ynddo’i hun y byddwch hefyd yn gofyn a yw’n rhesymol…

mikyab Staff Ymatebodd 2 blynedd yn ôl

Mae'r rhyfeddod gwyrthiol hwn yn gorwedd yn y gwahaniaeth rhwng gwrid o 90% ac amheuaeth o 50% (os ydym yn mynnu meintioli). Er bod hyn yn wirioneddol anhygoel ac annealladwy, gall ddigwydd o hyd. Rwy'n rholio ciwb chwe miliwn o weithiau. Rwy'n siŵr y bydd y canlyniad yn cael ei ddosbarthu'n gyfartal a bydd tua miliwn o ganlyniadau fesul wig. Mae gennyf rywfaint o amheuaeth (nid yw'n 100%) ond eto mae'n debyg mai dyma beth fydd yn digwydd. Syfrdanol.
Ac mae gen i'r gallu i werthuso gwerth greddf yn reddfol hefyd. Dim ond nonsens yw'r cylchlythyr hwn. Mae fel gofyn sut rydych chi'n gwybod eich bod chi'n iawn, chi yw'r un sy'n penderfynu eich bod chi'n iawn. Sut mae hyn yn wahanol i ddadl amheus arferol?
Rydym wedi dihysbyddu'r quibbles hyn hyd at y tywallt gwaed.

merch Ymatebodd 2 blynedd yn ôl

Beth yw'r cysylltiad rhwng hyn a dadl amheus arferol. Yma nid yw un yn gofyn "sut ydych chi'n gwybod" ond yn derbyn popeth y mae'r person yn ei ddweud ac yn trafod ei ddull yn unig. Os yw'n dweud ei fod yn gant y cant yn siŵr bod rhywbeth yn wir, ac mae hefyd yn gant y cant yn siŵr, mewn achosion lle mae'n gant y cant yn siŵr bod rhywbeth yn wir, yna cant y cant bod rhywbeth yn wir - yna mae popeth yn iawn oherwydd un yn meddu ar beth bynnag fydd yn aros yn un. Ond os mai dim ond tebygolrwydd yn unig sydd ganddo, yna mae cylch iterus yn pylu i sero. Syml iawn. Beth bynnag, mae'n ymddangos yn debygol iawn i mi nad oes unrhyw un yma ar y wefan heblaw chi sy'n gwybod sut i ateb hyn. A hyd yn oed os oes gennych ateb craff, ni allwch ddod o hyd iddo yma yn yr edefyn. Mae'n debyg bod y SAG yn euog ac wedi newid rhwng ymateb ac ymateb.

yn wir. Cytunaf ei bod mor syml, yn y diwedd, fod y gallu i werthuso greddf ei hun yn rhagosodiad y mae'n rhaid ichi ei dderbyn yn *sicrwydd*, hyd yn oed os cynhwysir o fewn y greddf y posibilrwydd nad yw'n sicr, ond nid yw'n dod o darparwr allanol, ond amheuaeth * fewnol * Rhan o'r diffiniad o'r rhagosodiad hwn, y prif beth yw bod yna elfen benodol yma yn sicr.

Mae'r pwynt hwn yn bwysig oherwydd roeddwn i eisiau gwneud yn siŵr bod y pethau hyn a oedd yn ymddangos yn gwbl syml i mi yn wir yn wir. Achos fel y dywedais ar y dechrau mae yna rywun pwysig sydd hefyd yn athronydd o'r fath sy'n gwadu'r pwynt hwn yn llwyr ond yn haeru ar y llaw arall nad yw'n amheus o'r hyn sy'n swnio'n gwbl annhebygol.
Ac felly trwy gydol y drafodaeth yma mae'n ymddangos eich bod chithau hefyd yn mynd am ei ddull, felly ni allwn weld sut y gellir cynhyrchu'r wyrth hon ac yn benodol yn fy nealltwriaeth flaenorol i chi fod hyn yn amheuaeth allanol i'r rhagosodiad yna mae cwestiwn yn codi. pam mai dim ond 10% o amheuaeth ydyw ac nid 50% o amheuaeth fethodolegol. Ond gwelaf eich bod yn cytuno â'm dull yr wyf wedi'i gyflwyno yma.

Yn wir, mae’n bosibl i Shabbat gynnig esboniad sy’n esbonio’r un athronydd gan ddefnyddio integreiddio anfeidredd o esboniadau er nad oes llawer o bwysau o hyd ar bob esboniad, i mi’n bersonol mae’n swnio’n gwbl ddryslyd os yw’n bosibl o gwbl. Ond dyna'r unig ffordd i mi ddod o hyd iddo.

Mae’r cwestiwn hwn hefyd yn hollbwysig i’ch gwrthwynebiad i honiadau ffwndamentalaidd ar y naill law a’r posibilrwydd o ansicrwydd ar y llaw arall. Ond fe allech chi ddweud ei fod yn rhyw fath o datoleg. Er fy mod yn meddwl ei fod yn miniogi'r gwahaniaeth rhwng cyflenwr allanol (PM) a chyflenwr mewnol (eich dull synthetig).

mikyab Staff Ymatebodd 2 blynedd yn ôl

Na, nid yw'n sicr. Nid yw hyn yn sicr ychwaith.

blino Ymatebodd 2 blynedd yn ôl

A ydych yn derbyn y gwahaniaeth rhwng eich honiad bod y tybiaethau sylfaenol eu hunain yn gorwedd mewn rhagdybiaeth ansicr, a’r amheuaeth sy’n allanol i’r tybiaethau sylfaenol eu hunain? (Yna naill ai rydych chi'n cael system reoli arall fel rhagosodiad, neu rydych chi'n cael eich collfarnu fel sgeptig).

Fel arall, nid wyf yn deall sut nad ydych yn amheus os ydych yn amau ​​rhagdybiaethau hyd yn oed mewn canrannau unigol (cyn belled nad yw'n rhan o'r un dybiaeth sy'n ansicr).

Mae'n ymddangos i mi bod rhywfaint o wahaniaeth yma nad ydw i'n ei amgyffred mae'n debyg oherwydd os nad yw fel y dywedais i ddim yn deall yn llwyr sut rydych chi'n honni nad ydych chi'n amheus. Efallai y gallwch chi egluro'r pwynt bach hwn.

mikyab Staff Ymatebodd 2 blynedd yn ôl

Ni allaf amgyffred ble mae'r broblem yma. Rwy'n dweud pethau syml a chlir iawn. Nid yw fy rhagdybiaethau yn sicr yn fy llygaid. Nid oherwydd bod yna quirks amdanyn nhw ond oherwydd dydw i ddim yn siŵr os ydyn nhw'n gywir (mae yna ddewisiadau eraill posib). Ddim yn gwybod beth yw amheuaeth allanol. Mae gennyf rywfaint o amheuaeth yn fy rhagdybiaethau. dyna fe.

nawr rwy'n ei gael? Ymatebodd 2 blynedd yn ôl

Amheuaeth allanol Y bwriad yw bod yr amheuaeth yn dod o le negyddol fel rhyw fath o ddryswch allanol ar gyfer meddwl ond nid yn gynhenid ​​fel rhan o'r cynsail meddwl sydd, er enghraifft, yn dweud ei fod yn gywir mewn 90% yn unig o achosion.

Ond cyn gynted ag y gwnaethoch ysgrifennu: "Nid yw fy rhagdybiaethau yn sicr yn fy llygaid". Achos dydw i ddim yn siŵr a ydyn nhw'n gywir (mae yna ddewisiadau eraill posib). Felly mae'n swnio fel darparwr negyddol o gwbl ac os felly gallwch chi ddal i'w daflu'n ôl hefyd:

Oherwydd ei fod yn awgrymu bod yna "chi sy'n sylwi" ac fel allanol iddyn nhw rydych chi'n edrych ar y rhagdybiaethau. Er enghraifft gallwch chi ddeall hyn yn eich dameg am lygaid y meddwl eu bod yn edrych ar syniadau pell.
Ond os felly, mae'n rhaid i chi gyfaddef mai chi yw'r un sy'n gwahaniaethu (= y llygaid?) eu hunain gyda sicrwydd llwyr ynglŷn â'u gallu i ddirnad y rhagdybiaethau sylfaenol fel bod yn rhaid i chi hyd yn oed os na chewch chi lefel eu cywirdeb yn gyflawn. derbyn gyda sicrwydd bod ganddynt lefel benodol o gywirdeb, a rhai paramedrau fel pellter y syniad, y nwydau a mwy. Felly tuag at yr un lefel nid ydych yn amau ​​o gwbl fod hyd yn oed yr anghywirdeb ynddynt yn gynhenid ​​yn y rhagosodiad hwn.
Ond os ydych chi'n taflu amheuaeth negyddol arnyn nhw eto:
1. Yna ni fyddwch byth yn gallu mynd allan o'r cylch o amheuaeth. 2. Nid oes unrhyw reswm i dybio mai dim ond 10% yw'r swm ystadegol i'w gyflenwi ac nid 50%. Ac mae hyn eisoes yn amheuaeth lwyr 3. Bydd yn arwain at ddolen o amheuaeth y byddwch yn y pen draw yn derbyn bod cywirdeb eich gwirioneddau goddrychol yn tueddu i sero i mewn ar luosogrwydd tebygolrwydd. 4. Gallwch hefyd gwestiynu'r egwyddor o fwrw amheuon negyddol.

Gadael sylw