Rhwymedigaeth i dalu iawndal am ddifrod i ddiniwed Palesteinaidd

Ymateb > Categori: Cyffredinol > Rhwymedigaeth i dalu iawndal am ddifrod i ddiniwed Palesteinaidd
Pinwydd Gofynnwyd 5 fis yn ôl

Helo Rabbi,
A oes dyletswydd ar Wladwriaeth Israel i ddigolledu Palestiniaid diniwed sydd wedi cael eu niweidio gan weithredoedd Gwladwriaeth Israel yn erbyn Hamas?
A chwestiwn arall, os byddwch chi'n cwympo Camgymeriad Yng ngweithrediad llu penodol, ac o ganlyniad i'r camgymeriad a anafwyd Palestina, a oes rhwymedigaeth i'w ddigolledu?
Cofion,

Gadael sylw

Atebion 1
mikyab Staff Atebwyd 5 fis yn ôl

Yn fy erthygl ar gyfyng-gyngor wal amddiffynnol (unigol a chyhoeddus), y casgliad yw pe bai'n drydydd parti (nad yw'n Balestina) a gafodd ei niweidio gan ein gweithredoedd, byddwn yn dweud ie, ac yna gellir erlyn Hamas am y difrod. Ond yn achos y Palestiniaid, mae'n ymddangos i mi y dylent droi yn uniongyrchol at Hamas, sy'n ymladd drostynt ac y bydd ei genhadaeth yn eu digolledu. Yn union fel nad oes angen digolledu'r bobl yr ydym yn ymladd â nhw am filwyr sydd wedi'u clwyfo mewn brwydr yn ddiangen. Dywedwyd bod sglodion yn tasgu pan fydd rhyfel.

Pinwydd Ymatebodd 5 fis yn ôl

Yr wyf yn cofio, ond ysgrifenasoch yno hefyd, os gall yr erlidiwr achub yr erlidiwr yn un o'i goesau ac nad arbedodd, yna rhaid iddo. Pam nad yw'n ddilys yma hefyd o ran camgymeriadau?

mikyab Staff Ymatebodd 5 fis yn ôl

Yn gyntaf, pwy ddywedodd ei bod yn sefyllfa y gallai fod wedi ei hachub? Mae yna ffoaduriaid bregus sy'n anochel. Yn ail, hyd yn oed os oes ffordd i osgoi yn yr achos penodol hwn mae camgymeriadau yn digwydd ac yn rhan o ffordd byd mewn rhyfel.
Dull Maimonides yw nad yw lladd o'r fath yn orfodol. Mae wedi'i wahardd ond nid yw'n lladdwr. Dull Thos yw ie.

mikyab Staff Ymatebodd 5 fis yn ôl

Dywed Hasbra, os byddaf wedi difrodi eiddo'r deiliad yn ddamweiniol, nid oes rhaid i mi dalu iawndal iddo. Ac ysgrifennodd rhai yn gyntaf ac yn olaf nad oes ychwaith yn yr erlidiedig ei hun unrhyw waharddiad i ladd hyd yn oed pan all ei achub yn un o'i aelodau. Dim ond am drydydd parti y dywedir hyn.

Pinwydd Ymatebodd 5 fis yn ôl

Pe bai digwyddiad yn digwydd pan wyrodd un o emissaries Talaith Israel (milwr / plismon) a chyflawni gweithred a gyflawnwyd yn faleisus yn erbyn dinesydd Palestina (tybiwch fod milwr wedi treisio Palestina). Mewn achos o’r fath, a oes rhwymedigaeth ar Wladwriaeth Israel i ddigolledu’r un dioddefwr o’r drosedd?

mikyab Staff Ymatebodd 5 fis yn ôl

Rwy'n credu hynny. Yna mae lle i erlyn y milwr a fydd yn dychwelyd yr arian i'r wladwriaeth. Ond fe weithredodd ar y pŵer a'r cryfder (awdurdod ac arfau) a roddodd iddo, felly hi sy'n gyfrifol am ei weithredoedd.

mikyab Staff Ymatebodd 5 fis yn ôl

Os cafodd ei dreisio am ddim, nid trwy rym arfau na'r awdurdod a gafodd ond fel unrhyw ddyn arall, yna yn fy marn i mae'r hawliad yn bersonol yn ei erbyn ac nid oes unrhyw rwymedigaeth ar y wladwriaeth i wneud iawn.

Pinwydd Ymatebodd 5 fis yn ôl

O ran cyfrifoldeb y wladwriaeth, sut mae'n cyd-fynd â'r hyn a ysgrifennoch uchod nad yw'r wladwriaeth yn gyfrifol am ei chamgymeriadau, ond yma mae'n gyfrifol am falais ei emissaries (nad yw o safbwynt y wladwriaeth) cael ei ystyried yn faleisus).

mikyab Staff Ymatebodd 5 fis yn ôl

Oherwydd bod sôn am ddifrod a achoswyd yn y rhyfel, ac am hynny nid oes unrhyw gyfrifoldeb oherwydd bod deddf erlid ar y cyd. Ond dim ond gweithred fympwyol nad yw at ddiben y rhyfel yn sicr mae dyletswydd iawndal. Nid oes yma gyfraith erlidgar.

Pinwydd Ymatebodd 5 fis yn ôl

Mae achos tebyg yn hysbys bod Mustafa Dirani wedi siwio Talaith Israel am iawndal yn 2000, gan honni ei fod wedi bod yn destun dau achos o gam-drin rhywiol gan ei holwyr. Ymhlith pethau eraill, mae'r ditiad yn honni bod prif swyddog yn Uned 504, o'r enw "Capten George," wedi gosod y rhain yn anws Dirani. Yn ôl Dirani, yn ystod ei ymholi cafodd ei arteithio, gan gynnwys crynu, bychanu, curo, amddifadu o gwsg, a chael ei glymu mewn sefyllfa benlinio am oriau hir, ac oherwydd ei gywilydd fe'i holwyd tra'n noeth.[10] Dangoswyd tapiau ymchwiliol, a ffilmiwyd gan Uned 504, ar y rhaglen deledu "Fact" ar Ragfyr 15, 2011. [11] Yn un o'r fideos, gwelir yr ymchwilydd George yn galw un o'r ymchwilwyr eraill ac yn ei gyfarwyddo i rolio ei bants i Dirani a bygwth Dirani â threisio os nad yw'n darparu gwybodaeth. [12]

Ym mis Gorffennaf 2011, dyfarnodd y Goruchaf Lys, ym marn y mwyafrif, y gallai Dirani barhau i fynd ar drywydd hawliad camwedd a ffeiliodd yn erbyn Talaith Israel, er ei fod yn byw mewn gwladwriaeth gelyn, a hyd yn oed wedi dychwelyd i gymryd rhan mewn gweithgaredd gelyniaethus yn erbyn y talaith.[15] Ar gais y wladwriaeth, cynhaliwyd gwrandawiad arall, ac ym mis Ionawr 2015 dyfarnwyd y dylid dileu honiad Dirani, ar y sail, ar ôl i Dirani gael ei ryddhau o'r ddalfa, iddo ddychwelyd i sefydliad terfysgol a oedd â'r nod o weithredu yn erbyn y wladwriaeth. a hyd yn oed ei ddinistrio.

Mae'n dilyn bod yna berthnasedd i'r cwestiwn a yw'r achwynydd yn byw mewn gwladwriaeth gelyn ai peidio. Cofiaf hefyd fod rheoliad o ddyddiau cyfraith Prydain yn dal na all gelyn erlyn.

mikyab Staff Ymatebodd 5 fis yn ôl

Nid yw fy atebion yn gyfreithiol (nid wyf yn arbenigwr mewn cyfraith ryngwladol). Dywedais fy marn ar y lefel foesol.
O ran Dirani, y broblem oedd nid ei fod yn byw mewn gwladwriaeth gelyn ond ei fod yn elyn gweithredol. Gall unrhyw un sy'n byw mewn gwladwriaeth elyn yn sicr hawlio iawndal, ond dim ond os gwneir rhywbeth iddo yn anghyfreithlon ac nid yng nghyd-destun rhyfel (h.y. niweidio pobl ddiniwed yn achlysurol). Mae'n debyg nad er mwyn ei gam-drin yn unig y gwnaed yr artaith hon ond hefyd i dynnu gwybodaeth ohono. Felly mae'r rhain yn weithredoedd rhyfelgar. Pe baent newydd ei gam-drin, hyd yn oed os oedd yn y cyfleuster GSS fel rhan o'r ymchwiliad, yna hyd yn oed fel gelyn efallai y gallai hawlio iawndal, a dyna'r drafodaeth a gafwyd yno.
Gyda llaw, mae'r ddadl os yw'n gweithredu i ddinistrio'r wladwriaeth yn ei amddifadu o'r hawl i ddefnyddio ei sefydliadau yn swnio'n eithaf amheus i mi yn gyfreithiol. Mae pob milwr (caeth) gelyn yn y fath sefyllfa, a dybiwn na fyddai neb yn dweud hynny am filwr. Fe ddywedon nhw hyn am Dirani oherwydd ei fod yn derfysgwr.
Ar ben hynny, mae dadl yma: pe bai'r cam-drin yn mynd y tu hwnt i'r hyn a ganiateir neu wedi'i wneud at ddiben cam-drin yn unig, yna hyd yn oed os nad oes gan Dirani hawl i erlyn y wladwriaeth dylai fod wedi ymchwilio a chosbi'r rhai a wnaeth hynny (cosb droseddol, waeth beth fo erlyniad sifil Dirani). Ac os na wnaethant wyro - yna beth sydd o bwys ei fod yn elyn. Nid oes achos gweithredu.

Cyhuddo'r terfysgwyr ag iawndal Ymatebodd 5 fis yn ôl

B.S.D. XNUMX yn llwyth y P.B

Mae'n ymddangos mai'r sefydliadau terfysgol y mae angen i'r IDF gymryd camau amddiffynnol ac ataliol yn eu gweithredoedd llofruddiol yw'r rhai y mae arnynt iawndal am yr iawndal a achoswyd yn ystod yr ymladd i sifiliaid diniwed, Iddewon ac Arabiaid.

Cofion, Hasdai Bezalel Kirshan-Kwas Ceirios

Gadael sylw