Sadwceaid a mythau

Ymateb > Categori: Ffydd > Sadwceaid a mythau
Helo Joseff Gofynnwyd 2 flynedd yn ôl

Arweiniodd eu meddyliau hwy i beidio â derbyn cyfarwyddiadau'r doethion ac i wadu'r Toshav'a i raddau [ddim mor hyddysg yn beth yn union oedd yno] 
Onid yr egwyddor oedd yn eu harwain yw'r egwyddor sy'n eich arwain? 
A yw cyfarwyddyd y Phariseaid ynghylch y Sadwceaid mewn gwirionedd yn gamgymeriad doethach arall am eich dealltwriaeth?
A pham yr ydych yn cael eich treisio ar y Talmud [am ryw reswm, nad wyf wedi gallu sefyll hyd yn hyn] 
Pam mae synnwyr cyffredin yn dweud wrthym nad oes problem troi cyflyrydd aer ymlaen ddydd Sadwrn, na berwi dŵr ar gyfer coffi 
Gan ymbalfalu o flaen y Talmud a'r cyflafareddwyr, teimlaf fath o " whirlpool " yn yr hyn sydd ydy a'r hyn sydd ddim, a beth yw'r rheswm am y gwahaniaeth
Gobeithio i mi esbonio fy hun, oherwydd mae'r hyn yr oeddwn yn agored iddo yn eich erthyglau yn codi cywilydd mawr arnaf

Gadael sylw

Atebion 1
mikyab Staff Atebwyd 2 flynedd yn ôl

Os mai'r egwyddor oedd yn eu harwain oedd yr hyn sy'n fy arwain yna Sadwce a Beitusi ydw i. Os oes gennych gwestiwn penodol, lluniwch ef yma a'i drafod yn fanwl.

Helo Joseff Ymatebodd 2 blynedd yn ôl

Ni ddywedais mai Sadwceaidd ydych,
1. Dywedais ei bod hi'n ymddangos i mi hyd heddiw mai dull o'r fath yw dull y Sadwceaid, sef y diffyg derbyniad o farn / deddfau / awdurdod sy'n cael eu trosglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth gan foeswyr y Torah heb unrhyw brawf [ math o beth ddywedodd Hillel wrth Ger oedd eisiau astudio Hud]
2. Mae'n ymddangos i mi eich bod yn uniongred yn yr ystyr halakhic, ac yn y blaen

A sut y gallwn dorri gyda chyllell finiog beth i'w dderbyn yn y traddodiad a beth i beidio

Yn fyr, y ffordd yr ydych yn torri'r awdurdod cyntaf yn y traddodiad, felly y Sadwceaid dorri y Phariseaid yn y traddodiad
A sut rydyn ni'n gwybod bod y Phariseaid yn iawn?
A oes gennym ni brawf o gyfiawnder y Phariseaid neu a ydym yn gamblo yn unig?

ק Ymatebodd 2 blynedd yn ôl

Dylai Kamilta Debdihuta olygu eich cofnod Wicipedia a honni eich bod yn tystio i'r ffaith y gallech fod yn Sadducee a Beitusi.
A.P. a oedd yn dadlau ar y pryd gyda rhyw rabbi am Rabbi Shlita, a chredaf iddo ddadlau wrthyf, cyn belled â’ch bod yn dweud nad oes awdurdod mewn materion o feddwl i linach cenedlaethau, yna hyd yn oed os ydych wedi cyrraedd y cyfan tair egwyddor ar ddeg dy hun nid oes dim ynddo. Oherwydd mae traddodiad yn rhan sylweddol o'r syniad o'r tair egwyddor ar ddeg. A deall nad yw'r lleill yn llai craff na fi ...

Helo Joseff Ymatebodd 2 blynedd yn ôl

Nid wyf yn trafod o gwbl y traddodiad na'r rabbi, nid wyf yn brysur yn dosbarthu graddau, rwy'n brysur gyda diffiniadau
Ceisiaf ddeall y gwahaniaeth [os oes un] rhwng ei ddull ef a dull y Sadwceaid [at y prinder gwybodaeth sydd gennyf amdanynt o gwbl]
A yw rhywbeth sy'n ennill yn wir ac yn rhan o drosglwyddiad y Torah ers cenedlaethau ymhlith moesolwyr y Torah [ac nid ydym yn delio â ffeithiau gwyddonol wrth gwrs] yn fy ngorfodi, ai peidio, a oes awdurdod mor "ffurfiol" wedi'i greu gan moeswyr y Torah ar hyd y cenedlaethau
Tybed sut y gallaf dderbyn hyd yn oed y Torah ysgrifenedig, gan iddo gael ei roi hefyd gan y rhai nad wyf yn derbyn eu hawdurdod

mikyab Staff Ymatebodd 2 blynedd yn ôl

Ni ddywedais ichi ddweud fy mod yn Sadwce. Yr hyn yr wyf wedi’i ddweud yw nad yw’r ddadl ynghylch a wyf yn Sadwce ai peidio yn bwysig i mi. Y cwestiwn yw beth sy'n iawn ac nid beth mae'r teitl yn ei haeddu.
Mae'r hyn a gyflwynir mewn neges gan Sinai neu sefydliad cymwys (Sanhedrin) yn ddilys, ac nid yw popeth arall hyd yn oed os caiff ei gyflwyno mewn traddodiad yn ddilys. Syml iawn. Nid yw bob amser yn syml beth a ddaeth o Sinai neu sefydliad cymwys a’r hyn na wnaeth, ond mae’n drafodaeth y mae angen ei chynnal ar bob mater yn ôl ei rinweddau ei hun.
Yn wir, nid oes awdurdod i'r hyn a grëir yn rhinwedd traddodiad y cenedlaethau. Yn bendant ddim. Mae rhywfaint o bwysau arno, ac mae yna gyfreithiau tollau. dyna fe. Dim ond Duw neu sefydliad cymwys sydd ag awdurdod. Gyda llaw, nid fy newydd-deb i yw hyn. Dyma'r rheol y cytunwyd arni gan y rhan fwyaf o gyflafareddwyr. Ond o bryd i'w gilydd maent yn tueddu i'w anwybyddu.

Nid ydych chi a K. (a hefyd y rabbi y mae'n ei ddyfynnu) yn deall fy nghais. Fy haeriad yw nad oes, yn gysyniadol, awdurdod dros faterion ffeithiol. O ran ffeithiau, ac nid oes gwahaniaeth pa un ai gwyddonol ai peidio (hyd yn oed y mae dyfodiad y Meseia neu ragluniaeth breifat yn ffaith) yr hyn sy'n bosibl yw fy argyhoeddi mai dyma'r gwir ac nid honni awdurdod profedig yn fy erbyn. Canys os nad oeddwn yn argyhoeddedig, pa les i mi gael gwybod mai heresi yw sefyllfa o'r fath?! dyna fe. Syml a chlir iawn, ac mae unrhyw un sy'n anghytuno â hynny wedi drysu.

Helo Joseff Ymatebodd 2 blynedd yn ôl

Mae'n ymddangos i mi fy mod yn deall hyn yn iawn, felly gofynnais
Egluraf yn fanylach, sut mae hyd yn oed un ystadegyn yr ydych yn ei gael yr un cywir? Er enghraifft trefn gweddi
Onid ydych yn dibynnu ar y rhai nad oes ganddynt awdurdod?

Michi Ymatebodd 2 blynedd yn ôl

Soniais am ffeithiau. Mae deialog y byddar yma

Helo Joseff Ymatebodd 2 blynedd yn ôl

Pan fyddwch yn dweud ffeithiau, a ydych yn golygu tystiolaeth?
Hynny yw, rydych chi'n derbyn yr hyn a roddir fel tystiolaeth, ond ddim yn derbyn yr hyn a roddir fel "hunanfarn"?
Dyna sut yr oeddwn yn deall beth bynnag

A dyma fi'n embaras

Nid tystiolaeth yw holl bregethau y doethion o'r adnodau ond " hunan-farn," y mae yn debyg.

Ac os dywedir mai awdurdod yw Chazal, Manlan ydyw, onid hunan-farn moesolwyr y Torah o hyny hyd heddyw?

mikyab Staff Ymatebodd 2 blynedd yn ôl

Rwy'n awgrymu ein bod yn gorffen yma. Rydych chi'n ei gwneud hi'n anodd pan nad ydych chi'n gwybod beth mae'n ei olygu.
Os oes rhywbeth penodol yr wyf wedi'i ysgrifennu a'i bod yn ymddangos i chi nad ydych yn ei ddeall, ysgrifennwch ef yn glir (gan gynnwys ffynhonnell) a gallwn ei drafod. Gofynnaf heb ddatganiadau cyffredinol am fy null ei bod yn amlwg nad ydych yn ei wybod.

Gadael sylw