حق جفاگر در مخالفت با خنثی سازی او

پاسخ > دسته: هالاچا > حق جفاگر در مخالفت با خنثی سازی او
شادی 3 ماه پیش پرسیده شد

سلام ربی
 
 
 
 
ظاهراً اگر برای خنثی کردن مظلوم میتزوه برای همه وجود دارد، پس خود آزاردهنده هم میتزوه دارد که با خنثی سازی مخالفت نکند؟ یا آیا آزاردهنده همچنان حق دارد با خنثی سازی (و حتی تا مرز کشتن خنثی کننده) مخالفت کند؟ به نظر من در میشنا تورات قوانین قاتل و حفظ روح، فصل الف، اشاره ای به این موضوع نشده است.

پیام بگذارید

پاسخهای 1
میکیاب کارکنان 3 ماه پیش پاسخ داده شد

این موضوع در خواننده ها ظاهر می شود. Gemara می گوید که اگر او پینچاس را از یک ایالت آزاردهنده واژگون کرده و می کشت، معاف می شد. و در ملام ف.ا.محل قاتلی از تعمیمات این قانون بحث می کند (در مورد قاتل تصادفی که منجی خون را می کشد و قاتل را که در بیت دوم رسول را می کشد باید بحث شود).
آزار دهنده حق ندارد با خنثی سازی مخالفت کند، همانطور که حق کشتن ندارد. در واقع او خودش مجبور بود خود را از یک وضعیت آزاردهنده بکشد (یا البته از آزار و شکنجه دست بردارد). اینطوری چند هفته پیش اینجا قانون توضیح دادم که در فرستاده ب.د اجازه کشتن او وجود ندارد چون خود متهم باید خودش را بکشد. کشتن جنایتکاران امری است که بر عموم مردم تحمیل شده است و پیام رسان B'D پیام آور همه (از جمله افراد تحت تعقیب) است.

پیام بگذارید