بنیادگرایی که گشودگی ایجاد کرد؟

پاسخ > دسته: فلسفه > بنیادگرایی که گشودگی ایجاد کرد؟
جوزفون 4 سال پیش پرسیده شد

شالوم ماران شلیتا.
من نمی دانم که آیا خاخام در مورد آنچه در سال های اخیر در جامعه غیررسمی بعالی تشووه اتفاق افتاده است شنیده است یا خیر، بنابراین من در سال های آینده توضیح خواهم داد که آیا اکثر تشوعات بعلایی در قالب کنار گذاشتن سبک زندگی افراطی ارتدوکس و تازه نوکیش ها حتی تا حد زیادی وارد آن نمی شوند.(من خودم پسر تشوایی هستم که با افراط ارتدوکس مخالفت کردم) امروزه ارتدکس به ظاهر مدرن با تمام ویژگی هایش، اما با نگاهی به خط فکری آنها می توان یک بنیادگرایی آشکار را دید. از باور عامیانه ساده پیروی به خط ساده انگارانه در حلاخه و غیره و من در شگفتم از پدیده ای که اینقدر متناقض بنیادگرایان چنین جامعه متنوع و باز ایجاد کرده اند، می گویم که به دلیل ماهیت بی جنسیتی حزب بعث و حزب بعث است. صدماتی که جهان افراطی ارتدوکس تجربه کرده است.
آیا خاخام می تواند این پدیده را توضیح دهد؟ 
 

برچسب های سوال:

پیام بگذارید

پاسخهای 1
میکیاب کارکنان 4 سال پیش پاسخ داده شد

توضیحات شما جالب است، اگرچه نمی دانم چقدر نشان دهنده آن است (آیا واقعاً «بیشتر دارندگان پاسخ» را نشان می دهد).
در اینجا دو واقعیت توضیحی وجود دارد: 1. اینکه آنها در حال مدرن شدن هستند. 2. اینکه آنها تفسیری بنیادگرایانه از حلاخه و عقیده دارند.
من در مورد تنظیمات شما مطمئن نیستم. ارتدکس مدرن معمولاً با تفسیر حلاخی انعطاف پذیرتری همراه است. بنا به تعریف، به نظر می رسد شغلی برای امرار معاش شما، یا خواندن شعر و ادبیات، یا شغلی در هنر. برای من روشن نیست
دلایل زیادی برای این وجود دارد: آشنایی با دنیای دیگری (یک جایگزین قبل از آنها وجود دارد). خسته از بنیادگرایی بیش از حد (واکنش به قدم والدین از یک سو و تقلید از طغیان از سوی دیگر). البته دلایل روانی وجود دارد (آسیب ها. آنها ریشه در یک سنت افراطی ارتدوکس نداشتند. والدین آنها نیز از نوع جستجوگر هستند).
در عین حال، آنها هیچ مدل مذهبی دیگری ندارند، زیرا آنها سکولاریسم یا اولترا ارتدوکسیسم را به رسمیت می شناسند. شاید به همین دلیل است که تصور آنها از حلاخا فوق ارتدکس است.
همه این توضیحات ممکن است، اما این پدیده ارزش بررسی سیستماتیک تری را دارد.

گیدئون 4 سال پیش پاسخ داد

معمولاً تکرار پاسخ به دلایل فکری اتفاق نمی افتد، (بله، من در مورد "استادان" که به "ارزش ها" و "گفتگو" قانع شده بودند شنیدم) بنابراین استفاده از ذهن آنها باعث تکرار مجدد سؤال می شود.

میکیاب کارکنان 4 سال پیش پاسخ داد

این یک تعمیم فاحش است. تقریباً هر مرحله از یک فرد از چندین سطح روانی و فلسفی تشکیل شده است. اما هر دو هم در پاسخ و هم در خروجی سؤال وجود دارند.

پیام بگذارید