قاضی کل کشور

پاسخ > دسته: اخلاق > قاضی کل کشور
استعفا 3 سال پیش پرسیده شد

خاخام چگونه سؤال ابراهیم را درک می کند که «قاضی تمام زمین عدالت نخواهد کرد»؟ آیا اخلاق بدون شکم الزام آور است؟ و اگر نه، اگر اخلاق چیزی است که فقط به دنبال اراده خدا الزام آور است و بدون آن تأیید اخلاقی معنایی ندارد، چگونه می توان از خدا در مورد عدم تسلیم او در برابر اخلاق «پرسید»؟

پیام بگذارید

پاسخهای 1
میکیاب کارکنان 3 سال پیش پاسخ داده شد

مشکل چیه؟ حتی اگر اخلاق فقط برای قدرت خدا الزام آور باشد، ابراهیم از او در مورد ناسازگاری می پرسد.

آخرین داور 3 سال پیش پاسخ داد

ابراهیم نمی داند که با خدا صحبت می کند.
او درک می کند که با کسی صحبت می کند که توانایی دارد و آمده است عدالت را اجرا کند. بنابراین او سعی می کند با چاپلوسی و با ترکیب تعیین اینکه عمل مناسب چیست، دستکاری کند.

دیوید سیگل 3 سال پیش پاسخ داد

ندانستن که داره با خدا حرف میزنه یعنی چی؟

آخرین داور 3 سال پیش پاسخ داد

و در اینجا سه ​​نفر بر روی آن ایستاده اند، یکی از آنها H. بود و او در تمام مدت آن را نمی دانست
تورات به ما می گوید که این گفتار درونی اوست اما ابراهیم نمی دانست.

دیوید سیگل 3 سال پیش پاسخ داد

پس آیا ممکن است خداوند در عیسی مجسم شده باشد؟

آخرین داور 3 سال پیش پاسخ داد

اگر مارهایی بیابید که انسان ها را اغوا می کنند و خرهایی که حرف می زنند، هر چیزی می تواند باشد.

پیام بگذارید