ਜਵਾਬ > ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਫਿਲਟਰਿੰਗ:ਸਭ ਕੁਝਖੁੱਲ੍ਹਾਹੱਲ ਕੀਤਾਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ
ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲਈ ਪੈਚ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਦੋਸ ਡੋਰ ਦਿਨ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
263 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਮੈਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਾਂ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਯਹੂਦੀ ਆਦਮੀ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
455 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਬਾਰੇ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਮੈਨੀ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
484 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ।
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਇਲਹਾਨਨ ਰੀਨ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
391 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
401 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਟਿਟੋਸਾਈ ਮੱਛਰ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਮੱਛਰ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
580 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਦਸ ਕਬੀਲੇ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
446 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਅਵਿਸ਼ਾਇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
298 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਹਲਚਲ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਯੁਡ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
171 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਓਰੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
270 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਕੱਲ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਓਰੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
241 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਓਰੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
238 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਬ੍ਰਹਮ ਦਖਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਤੇ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਓਰੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
351 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਸ਼ਾਪੀਰਾ ਸਕਰੋਲ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾStra ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
544 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਇਸ ਸਾਲ ਤਰਬੂਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ?
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਇਸ ਸਾਲ ਤਰਬੂਜ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ... 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
484 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਰੰਬਮ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਟਜ਼ਵੋਟ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਇਤਜ਼ਿਕ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
302 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰਥ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
352 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਰੱਬ ਪਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ - ਅਧਿਆਇ 1
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਆਰ. 4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
228 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਨਿਵਾਸੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਰਚਾ / ਬਹਿਸ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਐਨ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
130 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
360 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਯਹੂਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾM' 4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
191 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਤੌਰਾਤ ਟਕਰਾਅ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਡੋਡ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
365 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ