ਜਵਾਬ > ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਜਨਰਲ
ਫਿਲਟਰਿੰਗ:ਸਭ ਕੁਝਖੁੱਲ੍ਹਾਹੱਲ ਕੀਤਾਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ
ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੋਡ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਏ.ਆਈ.ਏ. 10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
192 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ?
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਇਵਯਾਤਰ ਦਿਨ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
187 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਯੂਸਫ਼ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
149 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਮੇਅਰ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
368 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪਤੀ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਪਾਪਾਗਿਓ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
449 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧ/ਪਿਆਰ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਵਾਈ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
195 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਵਾੜ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
208 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਤਕਨੀਕੀ ਸਵਾਲ - ਜ਼ੋਰ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾישראל 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
273 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਮੈਂ ਹਾਂ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
382 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਰੋਤ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਯਿਗਲ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
326 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਸ਼ੌਕੀਨ ਪਾਠਕ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
402 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹਲਚ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾק 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
221 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਇੱਕ ਉਪਚਾਰਕ ਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਗੁੱਸਾ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਸ਼ਹਿਦ ਫਲ ਰੋਸ਼ਨੀ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
319 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਕੀ ਲੋਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਸਨ?
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਹੈਮ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
448 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਪਹਿਲਾਂ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਯਾਨਿਰ ਅਤੇ ਰੋਲ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
315 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਇੱਕ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦੇਣਾ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾק 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
574 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਹਲਚਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫਲ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਈਡਨ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
408 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਆਰ ਯੇਹੂਦਾ ਹਸੀਦ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਇਲਹਾਨਨ ਰੀਨ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
573 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਰੱਬੀ ਜੋ 'ਚਨਾਚ' ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੁਰਾਬਾਂ ਨਾਲ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਬਦਬੂਦਾਰ ਆਧੁਨਿਕ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
465 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਮਿਲਤਾ ਦਵੇਦਿਖੁਟਾ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਅਮੀਰ ਜੋਸ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
409 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਮੋਸ਼ੇ ਸਾਦਾ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ/ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
440 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਮਾਰਟਿਨ ਬੁਬਰ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਐਮ.ਏ. 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
439 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਬੈਨ ਮੇਲੇਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾEA 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
308 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਮਾਪ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
420 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ