ਜਵਾਬ > ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਮੈਟਾ ਹਲਚਾ
ਫਿਲਟਰਿੰਗ:ਸਭ ਕੁਝਖੁੱਲ੍ਹਾਹੱਲ ਕੀਤਾਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ
ਦੌਰੀਤਾ ਜਾਂ ਮਦਰਬਨਨ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਸਪਿਕਾ ਦੌਰੀਤਾ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਜੋਸ਼ੂਆ ਬੈਂਜੋ 17 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
117 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਚਾਰ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾEA 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
393 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਰੂੜੀਵਾਦ ਲਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਏ' 4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
279 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨਵੀਨਤਾ ਦਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਪੀ. 4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
174 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਤੀਜੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਸ਼ੂਲਚਨ ਹਰਾਵ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਐੱਮ. ਐੱਮ. 4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
374 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਤਮਾ ਡਾਕਰਾ - ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਐੱਮ. ਐੱਮ. 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
458 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਏਲਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾmikyab 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ  • 
618 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਏਲੀਯਾਹ ਜਾਂ ਬੈਟ-ਕੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਆਰਾਮ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ  • 
1194 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਉਲਝਣ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਆਰਾਮ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ  • 
999 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਮਾਈਮੋਨਾਈਡਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜੜ੍ਹ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਅਰਿਆ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ  • 
1038 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਅਸ਼ਕੇਨਾਜ਼ਿਮ ਰਾਮ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਸੇਫਰਦੀਮ ਸ਼ੂਆ ਵਜੋਂ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾRab'd 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ  • 
1527 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਮਿਟਜ਼ਵੋਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰੋ ਬਿਨਾਂ ਕਰੋ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾש 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ  • 
572 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਇਕਸਾਰ ਗੇਮਾਰਾ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾRo 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ  • 
713 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਆਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਅਵਿਸ਼ਾਇ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ  • 
548 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਏ.ਆਈ.ਏ. 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ  • 
1121 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
Gd ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਮਿਸਟਰ ਮਿਰਮਿਯਾਹ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ  • 
628 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਮੈਟਾ-ਹਲਾਖਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਓਹਦ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ  • 
663 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਖੀਰਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ  • 
1028 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਜੋ ਮਿਤਜ਼ਵਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾEA 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ  • 
420 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਰਾਮ ਵਿਚ ਨਿਯਮ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਯੂਸਫ਼ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ  • 
1191 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
"ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ" ਰਹੱਸਵਾਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਓਕ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ  • 
631 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਸੁੱਕੀ ਹਲਕੀਆਂ ਵਾੜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹਕੀਕਤ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾDvir 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ  • 
707 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ