ਜਵਾਬ > ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਤਾਲਮੂਡਿਕ ਅਧਿਐਨ
ਫਿਲਟਰਿੰਗ:ਸਭ ਕੁਝਖੁੱਲ੍ਹਾਹੱਲ ਕੀਤਾਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ
ਹੋਮ ਪੇਜ ਪਤੇ:
ਖੁੱਲ੍ਹਾਇਲਹਾਨਨ ਰੀਨ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
77 ਵਿਚਾਰ0 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਮੈਨੀ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
513 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸਨੇ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਮਿਗੋ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਲੀਓ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
358 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਸਵਰਗ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਮੋਸ਼ੇ ਮਿਸ਼ੇਲ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
367 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਘਟਾਉਣਾ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਰੈਮ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
483 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਰੱਬੀ ਜ਼ਕਰਿਆਸ ਬੇਨ ਕਸਾਈ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਨਾਥਨ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
280 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਯਿਗਲ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
383 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਰੋਗੋਟਸ਼ੂਬੀ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਐੱਮ. ਐੱਮ. 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
511 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਸਪਿਕਾ ਡੌਰੀਏਟਾ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾEA 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
391 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਸ਼ਾਮ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਅਗਿਆਤ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
833 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਤਾਲਮੂਦ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਪੀੜ੍ਹੀ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
256 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਅੱਧੇ ਡੈਮੀ 'ਤੇ ਅੱਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਥਿਰ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਇਤੈ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
369 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਮਿਗੋ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਨਾਥਨ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
141 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਕਾਤਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਯਿਸ਼ਾਈ ਕੋਹੇਨ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
438 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਵੈਧ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾEA 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
279 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾEA 4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
264 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਪੇਲਾਗਿਨਨ ਡਿਬੋਰਾ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਏ' 4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
259 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਸੰਪਾਦਕ ਮਾਰਨ ਅਬੀਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਚਰਵਾਹੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਏ' 4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
226 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਡਰਬਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ "ਕਲਾ ਦੀ ਵੰਡ"
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਐਨ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
171 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਕੀ ਜਵਾਬ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ?
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾEA 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
219 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਇੱਕ ਐਸਕਾਰਟ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਪਾਪਾਗਿਓ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
199 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਮੋਸ਼ੇ ਓਪਨਹਾਈਮਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
210 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾEA 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
199 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਗੋਲ Q - ਗੈਰ-ਕਟੌਤੀ ਵਾਲੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਲਈ ਅਧਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਰਕਿਕ ਆਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਮਾਈਕਲ ਏ. 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
381 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੂਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇਗਾ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਆਈ.ਬੀ.ਐਮ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
436 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ