පෙරීම:සියල්ලවිවෘතවිසඳා ඇතවසා දැමීමපිළිතුරු දුන්නේ නැත
උත්පාදන මාදිලිය
උත්තර දුන්නාඒ.අයි.ඒ. පැය 11කට කලින් ඇහුවා  • 
194 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
දිවුරුම් දෙන්නේ:
උත්තර දුන්නාם පැය 12කට කලින් ඇහුවා  • 
133 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
සදාචාරය සහ ආගම
උත්තර දුන්නාYossi Benisti පැය 15කට කලින් ඇහුවා  • 
166 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
Dauriyta හෝ Madrabnan වෙතින් ද්රව්ය සඳහා Spika Dauriyta
උත්තර දුන්නාජෝෂුවා බන්ජෝ පැය 17කට කලින් ඇහුවා  • 
117 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
Predator සඳහා Patch
උත්තර දුන්නාඩොස් ඩෝර්ස් පැය 20කට කලින් ඇහුවා  • 
247 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
නිකන් මෝඩයි
උත්තර දුන්නාමෝඩ සෙට් එකක යාලුවෙක් පැය 21කට කලින් ඇහුවා  • 
269 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
අවසර ලත් වරදක් භුක්ති විඳීමට අවසර තිබේද?
උත්තර දුන්නාEvyatar 1 දවසට කලින් ඇහුවා  • 
188 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
අනිවාර්ය සහ තීරණාත්මක
උත්තර දුන්නාEA දවස් 2කට කලින් ඇහුවා  • 
194 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
මම සංකීර්ණයි
උත්තර දුන්නායුදෙව් මිනිසා දවස් 2කට කලින් ඇහුවා  • 
446 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
ජීවිතයේ ආත්මය සහ කාන්ට්
උත්තර දුන්නාපැපජියෝ දවස් 2කට කලින් ඇහුවා  • 
314 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
බහායි උද්යානය
උත්තර දුන්නාහායිම් දවස් 2කට කලින් ඇහුවා  • 
328 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
මාර්ග අාරක්ෂාව
උත්තර දුන්නාඅසයි දවස් 3කට කලින් ඇහුවා  • 
465 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
නීතිමය සලකා බැලීම්
උත්තර දුන්නාEA දවස් 3කට කලින් ඇහුවා  • 
394 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
ඔවුන්ට පොරොන්දු වූ…
උත්තර දුන්නා'Memmar Yaytem' ඇණවුම සඳහා ඉරිදා දවස් 3කට කලින් ඇහුවා  • 
207 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණයට එදිරිව මිනිස් ඇස හලාචික් දෘෂ්ටි කෝණයකින්
උත්තර දුන්නාඅසයි දවස් 3කට කලින් ඇහුවා  • 
315 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
පොත් නිර්දේශය
උත්තර දුන්නායෝසෙෆ් දවස් 3කට කලින් ඇහුවා  • 
150 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
වටිනාකම් සංවිධානය කිරීම සම්බන්ධයෙන්
උත්තර දුන්නාමැනී දවස් 3කට කලින් ඇහුවා  • 
479 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
ටේලර්ගේ තර්කය
උත්තර දුන්නාපැපජියෝ දවස් 3කට කලින් ඇහුවා  • 
122 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
Shabbat Durban මත විදුලිය
උත්තර දුන්නාහායිම් දවස් 3කට කලින් ඇහුවා  • 
215 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
කාන්තාවකගේ චරිතය.
උත්තර දුන්නාඑල්හානන් රෙයින් දවස් 4කට කලින් ඇහුවා  • 
388 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
භාෂාමය විශ්ලේෂණය
උත්තර දුන්නාමේයර් දවස් 5කට කලින් ඇහුවා  • 
369 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
වැන්දඹුව
උත්තර දුන්නාසාෂා දවස් 5කට කලින් ඇහුවා  • 
424 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
සෙනසුරාදා කෲස්
උත්තර දුන්නාප්රසන්න බව දවස් 5කට කලින් ඇහුවා  • 
467 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
ආත්මයන්ගේ මැවුම්කරුගේ ආශීර්වාදය
උත්තර දුන්නාඩූඩ් දවස් 5කට කලින් ඇහුවා  • 
246 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
ප්රතිවිරුද්ධයන්ගේ එකමුතුව
උත්තර දුන්නාඩොරොන් දවස් 6කට කලින් ඇහුවා  • 
400 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්