පෙරීම:සියල්ලවිවෘතවිසඳා ඇතවසා දැමීමපිළිතුරු දුන්නේ නැත
36 තීරුව සම්බන්ධයෙන්
විවෘතයිෂායි 1 දවසට කලින් ඇහුවා  • 
84 දසුන්0 පිළිතුරු0 හඬවල්
අතාර්කික මිනිසුන් තුළ තාර්කිකත්වය පිළිබඳ විශ්වාසයක් ඇති කිරීම
උත්තර දුන්නාSrulik 1 දවසට කලින් ඇහුවා  • 
133 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
රතු පැහැයෙන් තරණය කිරීමෙන් දෙවියන් වහන්සේට අපහාස කිරීම
උත්තර දුන්නාpipsqueak දවස් 2කට කලින් ඇහුවා  • 
143 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
අපි නිදාගත්තා
උත්තර දුන්නාඅසයි දවස් 2කට කලින් ඇහුවා  • 
131 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
ඔවුන් කොහෙද
උත්තර දුන්නාඅසයි දවස් 2කට කලින් ඇහුවා  • 
182 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
ඔස්ලෝ ගිවිසුම ගැන ඔබ සිතන්නේ කුමක්ද?
උත්තර දුන්නායිෂායි දවස් 2කට කලින් ඇහුවා  • 
199 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
Nida උද්ඝෝෂනය
උත්තර දුන්නාආලෝකය දවස් 2කට කලින් ඇහුවා  • 
261 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
කුඩා ආසන VS උසස් පාසල් ආසන
උත්තර දුන්නාק දවස් 2කට කලින් ඇහුවා  • 
197 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
මානව ශාස්ත්ර
උත්තර දුන්නාමේයර් දවස් 3කට කලින් ඇහුවා  • 
164 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
අධ්යයන පිළිබඳ ප්රශ්නය
උත්තර දුන්නාප්රශ්නයක් දවස් 3කට කලින් ඇහුවා  • 
344 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
බාල් ෂෙම් ටෝව් සහ දුම්පානය, බ්‍රෙස්ලාව්හි රබ්බි නච්මන්ගේ ආත්මය
උත්තර දුන්නාඑලි කේ. දවස් 3කට කලින් ඇහුවා  • 
345 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
අදේවවාදී දෘෂ්ටි කෝණයකින් මානව වටිනාකම පිළිබඳ ප්රශ්නයක්
උත්තර දුන්නාඩෑන් දවස් 3කට කලින් ඇහුවා  • 
186 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
Ultra-Orthodox Yeshiva හි ඉගෙනීම
උත්තර දුන්නායිෂායි දවස් 3කට කලින් ඇහුවා  • 
272 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
ඇත්තටම අප සිටින්නේ එවැනි තත්ත්වයකද?
උත්තර දුන්නාඅවංක සහ සැලකිලිමත් පුරවැසියෙක් දවස් 3කට කලින් ඇහුවා  • 
210 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
සෘෂිවරුන් විසින් දේශනා - බියර් හගල
උත්තර දුන්නාශක්තිමත් දවස් 4කට කලින් ඇහුවා  • 
318 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
කුසරි
උත්තර දුන්නාඔව් දවස් 4කට කලින් ඇහුවා  • 
169 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
යේමන ළමයි
උත්තර දුන්නාපයින් දවස් 4කට කලින් ඇහුවා  • 
271 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
අප විශ්වාස කරන්නේ ඇයි යන ප්‍රශ්නයේදී දර්ශනයේ වැදගත්කම
උත්තර දුන්නාඅලිගැට පේර සැන්ඩ්විච් දවස් 4කට කලින් ඇහුවා  • 
296 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
අවාසනාවන්ත ලෙස මම ඔහුගේ මරණයේදී එහි වාඩි වී සිටියෙමි.
උත්තර දුන්නාට්‍රෙන්ටේ පුටුව දවස් 4කට කලින් ඇහුවා  • 
191 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
ඔසප් වීම
උත්තර දුන්නාසැමුවෙල් බී දවස් 4කට කලින් ඇහුවා  • 
218 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
මැතිවරණ
උත්තර දුන්නා ඔව් දවස් 4කට කලින් ඇහුවා  • 
300 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
Illuminati හා සම්බන්ධ වීමට අවසර තිබේද?
උත්තර දුන්නාමෝෂේ ඔපන්හයිමර් දවස් 4කට කලින් ඇහුවා  • 
313 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
මේසයක් සකසා ඇත
උත්තර දුන්නාසගයා දවස් 4කට කලින් ඇහුවා  • 
173 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්