සාමය. කාන්තාවන් සඳහා හිස් ආවරණයක් අය කිරීමට හේතු මොනවාද?

ප්‍රතිචාරය > ප්රවර්ගය: හලාචා > සාමය. කාන්තාවන් සඳහා හිස් ආවරණයක් අය කිරීමට හේතු මොනවාද?
ඊශ්රායෙල් අවුරුදු 4කට කලින් ඇහුවා

සාමය. කාන්තාවගේ හිස කෙස් ධනාත්මක ආවරණය පිළිබඳ සාකච්ඡාවට පසෙකින්, ඉල්ලුම 1 බලන්න, මම දැක්කා ආමොස් බ්‍රැචා ඔබ ඔහුට යැවූ ලිපියේ \ "අවසරයටම තැනක් ඇති බව \" ලියා ඇති බව ප්‍රකාශ කර ඇත (නමුත් කිසිසේත්ම නොවේ. රබ්බි මාෂාෂ්ගේ හේතු වලින්). සහ ඉහත ඔබේ ලිපිය සඳහා ජපන්.
සමාලෝචනය කිරීමෙන් පසු, සමහර විට ඔබට මාව තේරුම් ගත හැක්කේ ඔබේ ලිපියේ කොතැනද, නැතහොත් ඔබ හේතු ලියා ඇත්තේ කොතැනද?
ඔබේ ලිපිය සඳහා, google.com/view/minagshelkishot Reviews බලන්න
תודה
සහ ඔබේ පොතට සුබ පැතුම්. 

කමෙන්ට් එකක් දාන්න

1 පිළිතුරු
mikyab කාර්ය මණ්ඩලය මීට වසර 4 කට පෙර පිළිතුරු දුන්නා

මම තර්ක ලිව්වේ නැත්තේ ඒක සාකච්ඡාවේ මාතෘකාව නොවන නිසා. ලිපිය රබ්බි මාෂාෂ්ගේ තර්ක සමඟ කටයුතු කළේය.

කමෙන්ට් එකක් දාන්න