ප්‍රතිචාරය > ප්රවර්ගය: හලාචා
පෙරීම:සියල්ලවිවෘතවිසඳා ඇතවසා දැමීමපිළිතුරු දුන්නේ නැත
දිවුරුම් දෙන්නේ:
උත්තර දුන්නාם 1 දවසට කලින් ඇහුවා  • 
165 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
නිකන් මෝඩයි
උත්තර දුන්නාමෝඩ සෙට් එකක යාලුවෙක් 1 දවසට කලින් ඇහුවා  • 
301 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
බහායි උද්යානය
උත්තර දුන්නාහායිම් දවස් 3කට කලින් ඇහුවා  • 
335 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
මාර්ග අාරක්ෂාව
උත්තර දුන්නාඅසයි දවස් 3කට කලින් ඇහුවා  • 
489 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණයට එදිරිව මිනිස් ඇස හලාචික් දෘෂ්ටි කෝණයකින්
උත්තර දුන්නාඅසයි දවස් 3කට කලින් ඇහුවා  • 
316 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
Shabbat Durban මත විදුලිය
උත්තර දුන්නාහායිම් දවස් 4කට කලින් ඇහුවා  • 
218 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
වැන්දඹුව
උත්තර දුන්නාසාෂා දවස් 5කට කලින් ඇහුවා  • 
429 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
සෙනසුරාදා කෲස්
උත්තර දුන්නාප්රසන්න බව දවස් 6කට කලින් ඇහුවා  • 
470 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
ආත්මයන්ගේ මැවුම්කරුගේ ආශීර්වාදය
උත්තර දුන්නාඩූඩ් දවස් 6කට කලින් ඇහුවා  • 
248 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
ශුක්‍රාණු පරිත්‍යාගයෙන් ගැබ් ගැනීම
උත්තර දුන්නාඒ වගේම ආත්මාර්ථකාමී මරණයක් නැත්නම් දවස් 7කට කලින් ඇහුවා  • 
654 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
ඉතිරි කිරීම පිළිබඳ ප්රශ්නය
උත්තර දුන්නාෂබාත් පුතා දුව ළඟ තියාගෙන ඉන්න ආරක්ෂකයා සති 1කට කලින් ඇහුවා  • 
431 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
අතිශය ඕතඩොක්ස් මිතුරෙකි
උත්තර දුන්නාසොල්දාදුවන්ගේ සාමය සඳහා යාච්ඤා නොකරන්නේ මන්ද? සති 1කට කලින් ඇහුවා  • 
481 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
ටී.බව්
උත්තර දුන්නා ඔව් සති 2කට කලින් ඇහුවා  • 
339 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
සෑම කෙනෙකුටම ඇඳ ඇතිරිලි
උත්තර දුන්නායකා දේශයෙන් යකා සති 2කට කලින් ඇහුවා  • 
430 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
දින නවය තුළ ස්නානය කරන්න
උත්තර දුන්නාමෝෂේ මිෂෙල් සති 2කට කලින් ඇහුවා  • 
602 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
අපේ පරම්පරාවේ හැලචා හැදෑරීමේ අර්බුදය
උත්තර දුන්නාජෝර්වි සති 2කට කලින් ඇහුවා  • 
344 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
එය ඉස්කුරුප්පුවක් නැති වී ඇත
උත්තර දුන්නාඑය ඉස්කුරුප්පුවක් නැති වී ඇත සති 3කට කලින් ඇහුවා  • 
523 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
පියා තුළ ප්‍රීතිමත් සහ අදාර් තුළ බැරෑරුම් සහ බර
උත්තර දුන්නාලිට්වාක් අමුතුයි සති 3කට කලින් ඇහුවා  • 
293 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
සෑම අවස්ථාවකදීම විවේකය කුමක්දැයි ඔබ කියනවාද?
උත්තර දුන්නාHammerizel සති 3කට කලින් ඇහුවා  • 
523 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
විදේශිකයා මත අය කරනු ලබන
උත්තර දුන්නාසිමර් ඒකාධිපතියන් සති 3කට කලින් ඇහුවා  • 
543 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
මානව ගරුත්වය
උත්තර දුන්නාYotz සති 3කට කලින් ඇහුවා  • 
147 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
ලේ මිදුම්කරු
උත්තර දුන්නායාකොබ් සති 3කට කලින් ඇහුවා  • 
255 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්