ප්‍රතිචාරය > ප්‍රවර්ගය: තල්මුඩික් අධ්‍යයනය
පෙරීම:සියල්ලවිවෘතවිසඳා ඇතවසා දැමීමපිළිතුරු දුන්නේ නැත
මුල් පිටු ලිපින:
විවෘතඑල්හානන් රෙයින් පැය 1කට කලින් ඇහුවා  • 
77 දසුන්0 පිළිතුරු0 හඬවල්
ඔබේ ආඥා කිරීමට ඔබේ පොත ගැන අදහස් දක්වන්න
උත්තර දුන්නාමැනී සති 1කට කලින් ඇහුවා  • 
513 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
ඔහු සහ මිගෝ අතර මුඛය වැළැක්වීය
උත්තර දුන්නාලියෝ සති 1කට කලින් ඇහුවා  • 
358 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
ස්වර්ගයේ අතේ ඇත්තේ කුමක්ද?
උත්තර දුන්නාමෝෂේ මිෂෙල් සති 2කට කලින් ඇහුවා  • 
367 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
අඩු කිරීම
උත්තර දුන්නාRAM සති 2කට කලින් ඇහුවා  • 
483 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
රබ්බි සෙකරියාස් බෙන් මස් වෙළෙන්දා
උත්තර දුන්නානේතන් සති 2කට කලින් ඇහුවා  • 
280 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
කොහෙන් පටන් ගන්නද
උත්තර දුන්නායිගල් සති 2කට කලින් ඇහුවා  • 
383 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
රොගොට්ෂුබි න්‍යායේ ස්වභාවය
උත්තර දුන්නාඑම්. එම්. සති 2කට කලින් ඇහුවා  • 
511 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
Spica Daurieta
උත්තර දුන්නාEA සති 3කට කලින් ඇහුවා  • 
391 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
සවස
උත්තර දුන්නානිර්නාමික සති 3කට කලින් ඇහුවා  • 
833 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
තල්මුඩ්
උත්තර දුන්නාපරම්පරාව සති 3කට කලින් ඇහුවා  • 
256 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
සෑම නියතයක්ම අර්ධ ඩෙමී මත භාගයක් ලෙස
උත්තර දුන්නාඉටායි සති 3කට කලින් ඇහුවා  • 
369 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
මිගෝ
උත්තර දුන්නානේතන් සති 3කට කලින් ඇහුවා  • 
141 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
මිනීමරුවාගේ සාක්ෂිය මත මගේ ඥාතියෙක් ඝාතනය කළා
උත්තර දුන්නායිෂායි කොහෙන් සති 3කට කලින් ඇහුවා  • 
438 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
සාක්ෂි දීමට සාපේක්ෂ වලංගු නොවේ
උත්තර දුන්නාEA සති 3කට කලින් ඇහුවා  • 
279 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
දඬුවම් සහ වැරදි අනුපාතය
උත්තර දුන්නාEA සති 4කට කලින් ඇහුවා  • 
264 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
පෙලගිනන් ඩිබෝරා
උත්තර දුන්නාඒ' සති 4කට කලින් ඇහුවා  • 
259 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
මාරන් අවිර් එඬේරුන් වන ශ්ලිතාගෙන් ප්‍රශ්නය
උත්තර දුන්නාඒ' සති 4කට කලින් ඇහුවා  • 
226 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
ඩර්බන් තහනම් වල "ශිල්පීන් බෙදීම"
උත්තර දුන්නාඑන් සති 4කට කලින් ඇහුවා  • 
171 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
පිළිතුර දඬුවමෙන් නිදහස්ද?
උත්තර දුන්නාEA මාස 1කට කලින් ඇහුවා  • 
219 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
පරිවාර රාමුව තුළ
උත්තර දුන්නාපැපජියෝ මාස 1කට කලින් ඇහුවා  • 
199 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
සිරියාවේ උසාවි
උත්තර දුන්නාමෝෂේ ඔපන්හයිමර් මාස 1කට කලින් ඇහුවා  • 
210 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
ලුහුබැඳ යන්නා
උත්තර දුන්නාEA මාස 1කට කලින් ඇහුවා  • 
199 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්
ගැටලුව මත ගුවන් යානය තවත් කෙනෙකුගේ රුධිරය මත නොසිටිනු ඇත
උත්තර දුන්නාIBM මාස 1කට කලින් ඇහුවා  • 
436 දසුන්1 පිළිතුරු0 හඬවල්