Sangano reZionist rinopesana nehunhu here?

Responsa > Category: General > Sangano reZionist rinopesana nehunhu here?
Adhiri Yakabvunzwa 7 months ago

Mhoro Rabhi, ndakaona kuti iwe wakazvitsanangura iwe se "Zionist yechitendero", isina hyphen, kusimbisa kuti Zionism yako inobva (chete, kana kunyanya) kubva kune tsika dzepasi rose. Saka, ndanga ndichida kukubvunza zvaunofunga nezve chinyorwa chinotevera:
“Chii chinonzi rusaruraganda?

Rusaruraganda rusarura kana ruvengo pahwaro 
ethnic.

Chii chinonzi Zionism?

Zionism isangano rekugadzwa kwenyika yechiJudha kumahombekombe ekumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweMediterranean, nzvimbo iyo panguva yekubuda kweZioniism yaigarwa nevasiri maJuda - maPalestine - maKristu nemaMuslim.

Zvakanaka, asi izvo zvinoita sei kuti Zionism isaruraganda?

nyore kwazvo. Rangarira tsananguro yerusaruraganda? Ngatishandisei:

Rusarura paEthnic Basis - Zionism haina kumbobvira yabvunza maonero eNative Palestinians nezvekutanga nyika yechiJudha munyika yavo. Uku kutyora kwakakomba kwemisimboti yedemocracy: kunyangwe ivo vakaita pedyo ne100% yevagari, hapana ainetsekana kubvunza kuti vagari vekuPalestine vanofungei. Sei? Nokuti havasi vaJudha. Iyo inonyanya kuzivikanwa nheyo yedemocracy - kuda kweruzhinji - inorambwa kune vagari vemunyika, asi kana vakabva kudzinza risiri iro. VaParesitina vekuzvarwa vakatsigira rusununguko rweArab, asi maonero avo akange asingafadze. Ichi ndicho chikonzero chakaita kuti maZionist arambe zvakasimba mumakore ose emvumo yekugadzwa kwekanzuru yezvemitemo - nekuti kuda kwevazhinji kwaizobvisa bhizinesi reZionist.

Ethnic-based hastility - Kubva pakuuya kweZionism, vagari vekuPalestine vanogara munyika yavo vakaonekwa uye vakaonekwa se "chipingamupinyi." Sei? Nekuti Zionism - kugadzwa kwe "maJuda" nyika - inoda ruzhinji rwemaJuda munyika. Uye nekuti pakanga paine ruzhinji rwakajeka rwevasiri vaJudha vePalestine panguva iyoyo, kuvepo chaiko kwevagari venzvimbo iyi kwakava kusada. Zionism yakakonzera chiitiko chisingadaviriki: vanhu vaionekwa sevasingadiwi - nekuda kwekuti vaigara mumba mavo. Uye apo wemazuva ano wezvematongerwo enyika weIsrael anodana maPalestine "munzwa padivi" (sezviri pachena munyori wezvinyorwa aireva iye zvino mutungamiriri weIsrael, Naftali Bennett, uyo akataura izvi zvichida achipesana nekuvhiringidzika kwekuvapo kwePalestine munharaunda." nharaunda “dzinopindira” pakudzitora kwaIsraeri).
Rabhi ane mhinduro here kuzvichemo izvi? Izvi zvinonzwika sezvichemo zvakakomba. Zvawakati uri muZioni saDavid Ben-Gurion akanga ari muZioni, hauna kuvapindura nemhinduro yokuti, “Izvi ndizvo zvatakarairwa mumurayiro.” Mubvunzo, zvino, ndeipi mhinduro yako kwavari, se "zvibodzwa zvenyika."

Siya mhinduro

1 Answers
mikyab Vashandi Yakapindurwa 7 months ago

Maonero angu ndeekuti chinyorwa chinotevera hachina maturo.
Kutanga, Zionism yangu haina kuvakirwa patsika dzetsika, kungofanana nekubatana kwemhuri yangu kusingabvi pahunhu. Aya angori chokwadi. Ini ndiri wemhuri yangu uye ndiri werudzi rwangu. Uye sekuda kwemhuri yangu imba, vanhu vangu vanodawo imba.
Muchikamu ichi chenyika maigara vagari vemo vasina kuzivikanwa kwenyika, vasina changamire uye vasina nyika. Yakanga isiri dambudziko kuuya kuzogara pano uye kuedza kumisa musha wenyika vachichengetedza kodzero dzavo. Kunyanya vakavapa division vakaramba. Vakaenda kuhondo vakaidya. Saka usachema.

Chibodzwa chaanoda haana Akapindura 7 months ago

Zvakakoshawo kuziva kuti nhamba yevagari venzvimbo iyi panguva yekutanga kweZionism yakanga iri duku zvikuru, uye vazhinji vavo vaivawo vatorwa kubva kunyika dzakavakidzana. Nekuwedzera kwesangano reZionist nekuvandudzwa kwekutengeserana uye hupfumi, vazhinji vakasarudza kutamira kuno. Anenge zana rimwe chete gare gare vakasarudzawo kuti vaive vanhu, uye imwe yasara inhoroondo.

Copenhagen Dudziro Akapindura 7 months ago

Rusarura kwete nekuda kwedzinza asi pauridzi. Kana iwe ukachengetedza kodzero yekusarudza kuti ndevapi vatorwa vachapinda mumba mako, iwe hausi "kusarura pazvikonzero zvemarudzi." Hapana mutsauko wakakosha pakati pekudzivirira kupinda pachine nguva uye kutora vanhu vausingazive kudzoka kana vakapinda mumba mako iwe usipo.

Vanhu veIzirairi vanoumbwa nevazukuru veBabironi neRoma (kusanganisira avo vatakatora nekufamba kwenguva mumhuri) uye kubva ipapo vadyi venhaka vanotorwa sevaridzi vepamutemo venzvimbo.

Emanuel Akapindura 7 months ago

Asi zvisinei neizvi, Rabbi Michi anofunga kuti panogona kuve neramangwana musimba uye zvakare mukufarira "kugadzirisa" kuda: heino akarasika Ben Barak:https://www.srugim.co.il/620627-%d7%a8%d7%9d-%d7%91%d7%9f- %d7%91%d7%a8%d7%a7-%d7%90%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%97%d7%9e%d7%93-%d7%9e%d7%9b%d7%a4%d7%a8-%d7%9e%d7%a0%d7%93%d7%90-%d7%a8%d7%95%d7%a6%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%95%d7%aa

Siya mhinduro