Mutongi wenyika yose

Responsa > Category: Tsika > Mutongi wenyika yose
Offer Yakabvunzwa makore matatu apfuura

Rabhi anonzwisisa sei mubvunzo waAbrahama wokuti ‘mutongi wenyika yose haangaiti zvakarurama’? Hunhu hunosunga pasina dumbu here? Uye kana zvisina kudaro, kana tsika dziri chinhu chinosungirwa bedzi kutevera kuda kwaMwari, uye pasina musengwa wetsika usina revo, Mwari anogona sei ‘kubvunzwa’ pamusoro pokushaiwa kwake kuzviisa pasi petsika?

Siya mhinduro

1 Answers
mikyab Vashandi Akapindura 3 years ago

Dambudziko nderei? Kunyangwe kana hunhu huchingosungirira pasimba raMwari chete, Abrahama anomubvunza nezvekusaenderana.

Mutongi wekupedzisira Akapindura makore 3 apfuura

Abrahama haazivi kuti ari kutaura naMwari.
Anonzwisisa kuti ari kutaura nemunhu ane mano uye auya kuzotonga. Saka anoedza kunyengedza nekubata kumeso nekubatanidza kuona kuti chiito chakakodzera chii.

David Siegel Akapindura makore 3 apfuura

Zvinorevei kusaziva kuti ari kutaura naMwari?

Mutongi wekupedzisira Akapindura makore 3 apfuura

Uye pano pane vanhu vatatu vakamira pairi, mumwe wavo aiva H. uye akanga asingazvizivi muchiitiko chacho chose
Torah inotitaurira kuti ndiJehovha uye kutaura kwake kwemukati asi Abrahama haana kuziva.

David Siegel Akapindura makore 3 apfuura

Saka zvingave here kuti Mwari vakaiswa muna Jesu ??

Mutongi wekupedzisira Akapindura makore 3 apfuura

Ukawana nyoka dzinonyengerera vanhu nembongoro dzinotaura zvese zvinogona kuitika.

Siya mhinduro