వడపోత:ప్రశ్నలు నా చందాదారులు
మతపరమైన జియోనిజంలో తోరా ప్రపంచం
సమాధానం ఇచ్చారుnd 6 సంవత్సరాల క్రితం అడిగారు  • 
2191 వీక్షణలు1 సమాధానాలు0 స్వరాలు
'పరిశోధకుడు మరియు మిత్రుడు' కథనాన్ని అనుసరించి ప్రశ్న
సమాధానం ఇచ్చారుnd 6 సంవత్సరాల క్రితం అడిగారు  • 
1574 వీక్షణలు1 సమాధానాలు0 స్వరాలు
నైతిక విద్య
సమాధానం ఇచ్చారుnd 6 సంవత్సరాల క్రితం అడిగారు  • 
2075 వీక్షణలు1 సమాధానాలు0 స్వరాలు