NgeSabatha kulahleke kwabezizwe

Izimpendulo > Isigaba: Isifundo seTalmudic > NgeSabatha kulahleke kwabezizwe
Isaka Ubuzwe eminyakeni engu-6 edlule

1) I-Torah yasikhulula eSabatheni elilahlekile liya koweZizwe… ikhanyisa igama elimnandi lokuthi kufanele silondoloze amalungelo ayisisekelo kwabeZizwe, kodwa okuyi-‘Chassidut’ esasingabophekile ukuba…
Lokhu kuhlobene nalokho okwagcizelelwa yilaba bamuva (uHazo'a nabanye) ukuthi imithetho eyisikhombisa isibopho ngisho nabangewona amaJuda yizinto eziyisibopho ngasohlangothini 'lobuqotho nokuziphatha'.
Futhi bheka amazwi kaMaimonides mayelana nokukhululwa kwenkabi yakwa-Israyeli eyashaya inkunzi yoweZizwe, lokho abakufunayo kubo emthethweni...

IGemara kuyiSanhedrin ithi kwenqatshelwe ukubuyisela ukulahlekelwa kumuntu... URambam wachaza ukuthi kwenzelwa ukuba kungaqiniswa ababi bezwe (khona-ke umuntu wezizwe ohloniphekile kufanele avunyelwe, ngisho noma engeyena nhlobo umhlali), URashi wachaza ukuthi kwembula ukuthi akabuyi ngenxa yomthetho Wokubuya, kunoma yikuphi ukuvinjelwa (ngaphandle kwalapho enza kanjalo ngenxa yokungcoliswa kukaNkulunkulu noma ngenjongo yokungcwelisa igama)...

Umbuzo wami uthi ingabe le mithetho ingashintsha ngokushintsha 'ubuqotho nokuziphatha' okwamukelwa abantu? Esimeni lapho wonke umuntu ebona ukuthi into okufanele yenziwe ukubuyisela ukulahlekelwa, ingabe umthetho uzoshintsha? Kwamanye amazwe kukhona ngisho nemithetho (khona-ke mhlawumbe kungenzeka ukumisa emiyalweni kaKim 'imithetho', futhi uma umuntu wezizwe ebophekile ngeke sibe ngaphansi kwayo)...
Ngisho noma kuthiwa asikho isibopho, 'kuphela' kuwukuziphatha okungaphezu kweTorah, ngeke okungenani kube khona isibopho (ngisho nangokukaRashi)… ITorah ayiphoqelekile kodwa kunesizathu sokubuya, ukuziphatha. kwamukelwe esikhathini sethu… Futhi hhayi ngenxa ye-mitzvah…
Abanye orabi babhala ukuthi namuhla kudingekile ukubuya ngenxa yokungcweliswa kwegama... kodwa kimina kubonakala kuwukubalekela, ukungcweliswa kwegama akuphoqelekile, futhi ngokusobala kuzovunyelwa kuphela lapho ehlose ukungcwelisa ngempela igama...

2) Kusho ukuthini ukubuya 'ngenxa yokungcweliswa kuka-Gd' (njengoba kucashunwe ezindabeni ze-Jerusalemite)… Uma iTorah ingagcini nje ngokudubula kodwa yenqabela - ikuphi okungalungile okungadumisa abantu bakwa-Israyeli ngokuthile kubo? ingabe ngempela ukuvinjelwa?

Shiya amazwana

Izimpendulo ze-1
Michi Abasebenzi Kuphendulwe eminyakeni engu-6 edlule

Ngempela, ngiyavuma ukuthi umbuzo wokungcwelisa igama uyindaba engaqondile. Ngokubona kwami ​​kunesibopho esiphelele sokubuyisela namuhla, njengoba uHameiri ebhala. Nibhala ukuthi lokho ukwenza ngokokuziphatha hhayi ngokomthetho, futhi ngizophawula ngalokhu ngokubona kwami: Okokuqala, ngoba namuhla kuwumthetho hhayi ukuziphatha, njengoba kuyisibopho ukubuyisela umuntu ukulahlekelwa kumuntu wezizwe njengomJuda kanye nasevesini elifanayo. I-Gemara ku-BK Lez isho ngokucacile ukuthi bavumele imali ku-Israyeli kuphela ngoba abazange bagcine i-XNUMX mitzvos yabo. Okwesibili, noma ngabe isusa yini inkinga ngalokho?!
Futhi lokho okubuzile ukuthi ngabe kwakuwukwenqatshelwa lapho sathola khona ukuthi ukuvinjelwa okuvunyelwe ukungcoliswa nokungcweliswa kwegama, kungumuphi. Lokhu akuwona ukuvinjelwa kodwa ukusabela esimweni esithile sabeZizwe ngaleso sikhathi, ngakho ngisho nangesikhathi sabo yayikhona indawo yokubuyisela ekungcwelisweni kweGama. Lobu yibo kanye ubufakazi bokuthi lokhu akuwona ukuvinjelwa.
Bona ngalokhu ezihlokweni zami kwabeZizwe esikhathini sethu lapha:
https://musaf-shabbat.com/2013/10/04/%D7%92%D7%95%D7%99-%D7%A9%D7%94%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94-%D7%9C%D7%90-%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%90%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D
Futhi ngesimo sengqondo esibhekiswe kwabezizwe kanye nezinguquko ku-halakhah lapha.
———————————————————————————————
Uyabuza:
Ngokusho kukaHameiri kuyacaca ukuthi kumele kubuyiswe…

Ngicela ngokwabaxazululi abangayilandeli indlela yakhe, futhi imithetho yabezizwe esikhathini sethu akufanele ifaniswe nemithetho yomhlali...
I-Gemara kanye ne-poskim ikubeka ngokusobala ukuthi ngaphandle kokukhululwa kweTorah kukhona okuvinjiwe kulolu daba (okusolakala ukuthi ungowaseThekwini), yaze yabhekana nokucabanga kwakhe…
NgokukaRashi, iphuzu liwukubonisa ukuthi sisabela ngenxa yecala hhayi okunye.
Kodwa lowo owenza egameni lokuziphatha kahle - ngokusobala wenza lokho kanye izazi ezazifuna ukukunqanda, uthola ukuthi akakwenzi lokho ngenxa yezulu… Ngokusobala lokhu kuwucingo oluvimbelayo.
———————————————————————————————
Rabi:
Okokuqala, akudingekile nangendlela kaRashi. Kungenzeka ukuthi ukuvinjelwa ukwenza ngenxa yemithetho-sisekelo yabezizwe noma ukuthola umusa emehlweni abo. Kodwa ukwenzela isimilo kufana nokwenza ukungcweliswa kuka Nkulunkulu. Nokuziphatha kubekwe phezu kwethu eTorah (futhi nenze okulungile nokuhle).
Kodwa-ke, noma ngabe uqinisile ukuthi kunokwenqatshelwa ukwenza kanjalo ngenxa yesimilo, angiqondi ukuthi uphakamisa kanjani ukuthi lokhu kuguqulwe. Okokuqala, uma ukuziphatha namuhla kusho ukuphendula ngakho futhi wenza ngenxa yokuziphatha futhi yilokho okungavunyelwe. Okwesibili, ngobulula babo, ngisho nasosukwini lwabo, kwakuyisimiso sokuziphatha, njengoba ngokubona kwakho kwakungavunyelwe ukuphendula ekuziphatheni.
Kodwa konke lokhu kuyizinto eziyinqaba. Kusukela nini kwenqatshelwa ukwenza into ephambene nokuziphatha ukuze nje ukhombise ukuthi wenza okuphambene nomthetho? Izinto ezididayo lezi.
———————————————————————————————
Uyabuza:
Umbuzo uthi ingabe inkambiso yokuziphatha ingashintsha...
I-Torah yayikwenqabela kuphela ukubulala nokuphanga kwabeZizwe ngoba kwakubhekwa njengokulunga nokuziphatha, futhi njengoba nje abeZizwe ngokwabo bezinikele kuphela ekuthembekeni nasekuziphatheni ngendlela efanayo nathi kubo. ' ukuthi senziwe phakathi kwethu kuphela (futhi ngokukaRashi senqatshelwe ngisho nakwabanye, ukuze singasithezi)
———————————————————————————————
Rabi:
Angiqondi ukuthi ingxoxo imayelana nani. Sengikuchazile. Isimiso sokuziphatha singashintsha ngokuqinisekile. Kodwa uma ngokubona kwakho uRashi ekwenqabela ukwenza izinto ngezizathu zokuziphatha (okungenangqondo ngokucacile ngombono wami) khona-ke ngeke kuguqule umthetho. Kuyoba nesibopho sokuziphatha kanye nokuvinjelwa kwe-halakhic.

Shiya amazwana