בלדה לתינוק מושלך (כתובות ט"ו:)

מדבר מתנה – 1998

פעם שוחחו ארבעה אחים

חכם רשע תם ומאלו שלשאול אינם יודעים

שח הרשע אשר קורח שמו

בואו ואספר לכם מהנהגת משה את עמו

 

מעשה בתינוק שנמצא מושלך

ברחוב קטן בפאתי הכרך

והיו תושביו של אותו הכרך אחים

כולם בני אב המון גויים

 

אך אבוי לאחר שבדיקה סטטיסטית נערכה

לא עלתה למכתו ארוכה

כי מבין אותם תושבים טובים ויקרים

רק מחצית היו יהודים

 

גדל אותו תינוק והלך בשבת ברשות הרבים

ולא לבש את טליתו אף עם ציצית פסולים

והנה פתאום נפל עליו גל

אמרו לו האשכנזים לפקח עליך אותו לא נוכל

 

לך נא לחצרם של חסידי הרמב"ם

וכל הימים דרוש אך את טובתם

שהם פוקחים גלים גם על ספק יהודים

ודלא כמונו שאיננו מן המיימוניים

 

אך דע לך אחינו הוסיפו ואמרו

כי סאת צרותיך עוד לא נגמרו

גם אלו מאיתנו שאינם פוסקים כהרא"ש

את אבידתך מהם לא תוכל לדרוש

 

כשניצל וביקשם להעמיד בחיים חיותו

אמרו לו לא נוכל דבר זה לעשותו

אנחנו איננו תלמידי הרמב"ם

אם לחיות תרצה שוב לחצרם

 

וכאשר הגיע תינוק זה לאותם מכניסי אורחים

אמרו לו שבממונות גם  הם כאחיהם האשכנזים

מחמירים כדי לצאת ידי כל השיטות כולם

שהרי תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם

 

וכשטען קים לי שמותר לי לחיות

שלחוהו לגויים או לגן החיות

אך הגויים שכידוע נפשם אכזרית

האכילוהו כל יום פת שחרית וערבית

 

אמרו לו אז אחיו היהודים

בקהלינו אל תבוא בן זדים

שהרי לאכול נבלות לך מי התיר

אף אם כששורך כי יגח תשלם חצי המחיר

 

משגדל אותו תינוק ונהיה לנער

איוותה נפשו ללמוד תורת ה' בצער

גרשוהו השומרים אשר בעיר סובבים

אל יכנס לכאן מי שפיו וליבו אינם שווים

 

תורה ציוה לנו משה מורשה

ולכם היא אסורה כבתולה מאורשה

מייד מצא הוא פתח פתוח (בגדר!)

ונמלט לכל אשר תדפנו הרוח

 

אולם גם אז בהיותו ברחוב מחפש עצה

נזפוהו השומרים באמרם 'ביטול תורה!'

חישב אותו אומלל לדחוק את הקץ

ואמרו לו אמנם ספק גוי אתה אך אינך עץ

 

נראה לכאורה שזה סיפור המעשה

ללצונו של קורח במידה רבה דומה

אולם דעו לכם אחי וידידי היקרים

כי זוהי הגירסה למי שרק את הספר קוראים

 

כי לב מי לא נכמר למקרא המעשה

הן עני ואביון ה' לא תבזה

 

השאר תגובה

Back to top button