איסור אשת הגוי והקטן

שו"תקטגוריה: הלכהאיסור אשת הגוי והקטן
שואל שאל לפני 8 שנים

הבנתי שמבחינה הלכתית אשת קטן ואשת עכום מותרות. האם יהיה נכון להגיד שבדומה לגזל הגוי, אמנם אין איסור הלכתי אבל יש פה איסור מוסרי?

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 8 שנים

באשת עכו"ם יש איסור הלכתי גמור. האישות שלהם חלה לגביהם, וגם לגבינו יש מישור אוניברסלי של בני נוח שאנחנו שותפים בו (לכן יש שהציעו נישואי בני נוח גם ליהודים, ואכמ"ל בזה). אשת קטן זה נראה לי חסר משמעות, אבל אם החברה מכירה בסטטוס הזה אז יש אולי מקום לאסור מוסרית.
——————————————————————————————
שואל:
בסנהדרין נב: כתוב: "תנו רבנן: איש – פרט לקטן, אשר ינאף את אשת איש – פרט לאשת קטן, אשת רעהו – פרט לאשת אחרים". גם במפרשים שם נראה שאשת הגוי מותרת וגם ממפרשי המקרא על ויקרא כ' י' נראה כך. אם תגיד בכל זאת שיש מימד נוסף של בני נוח, איך תסביר את המיעוט בסנהדרין ("אשת רעהו")?
——————————————————————————————
הרב:
מדובר על איסור ניאוף שמחייב מיתה וזה רק כשיש קידושין. אף אחד לא טוען שיש חיוב מיתה על ביאה על אישה שלא התקדשה (כלומר שנישאה בנישואי בני נוח). זאת שלא כמו גויים עצמם, אבל הם חייבים על כל דבר מיתה.
——————————————————————————————
שואל:
אם הבנתי אותך נכון, אתה מתכוון להגיד שהמיעוט בסנהדרין בא למעט את עונש המיתה, אבל לא בא להתיר לגמרי לבוא על אשת הגוי? ואם כך, מה המקור לאיסור אשת הגוי.
——————————————————————————————
הרב:
המקור הוא מדין אשת איש ששייך גם בגוי. הרי הגוי אסור, והכלל הוא שליכא מידי שלבן נוח אסור ולנו מותר (ראה סנהדרין נט ע"א). אלא שלעניין העונש יש הבדל כי בגוי כל עבירה מחייבת אותם מיתה ובישראל לא.

דן הגיב לפני 7 שנים

לגבי אשת קטן, הגמרא בקידושין יט לומדת שמדובר בייבום, שם יש אישות לקטן מגיל 9 שביאתו ביאה: "אמר רב אשי: הכא, ביבם בן תשע שנים ויום אחד הבא על יבמתו עסקינן, דמדאורייתא חזיא ליה, מהו דתימא כיון דמדאורייתא חזיא ליה וביאתו ביאה, הבא עליה מתחייב באשת איש, קמ"ל. "

מיכי צוות הגיב לפני 7 שנים

דפח"ח.

השאר תגובה

Back to top button