אישה שזינתה בהסכמת בעלה

שו"תקטגוריה: הלכהאישה שזינתה בהסכמת בעלה
מאיר שאל לפני 7 שנים

שלום הרב.

שאלה שמעניינת אותי, ואף על פי שניסיתי למצוא לה מקורות עיון נחלתי אכזבה לראות שאין כמעט מקורות לעיין בזה.
אשה שזינתה מרצון ובהסכמת בעלה (כפי שעושים היום בהחלפת זוגות) האם זה נקרא ניאוף?
מצד אחד ראיתי שאכן הגמ' בחגיגה (ט:) אומרת איזהו המעוות ולא יוכל לתקון וכו' הבא על אשת איש ואסרה על בעלה. ומצד שני הפסוקים בפרשת סוטה אומרים "ומעלה בו מעל" שהדבר נעשה שלא בהסכמתו של הבעל ותחתיו ובסתר. "ונעלם מעיני אישה" "והיא לא נתפשה".
וכן ראיתי שעיין בזה קצת הגאון בעל האגרות משה (אבן העזר חלק ד', סימן מד, אות ו') בדין אשה שנבעלה לגוי ברצון בעלה והעלה שהיה מקום להגיד שאם עשתה זאת בשוגג מוחלט שחשבה שמוכרחת לזנות כדי לרצות את בעלה שמא יש לומר שאינה נאסרת עליו.

וראיתי שאמנם יש לחלק במקרים של ניאוף, אחד שהוא חטא כלפי שמיים כפרשת קדושים "ואיש אשר יאנף את אשת איש אשר ינאף את אשת רעהו מות יומת הנואף והנואפת", שאינו תלוי במעילה בבעל אלא בעצם החטא עצמו. ומצד שני עצם "האיסור" שנאסרת על הבעל האם זה תלוי אם "מעלה בו מעל" ואם הדבר היה בהסכמתו אין כאן מעילה ואינה נאסרת עליו.

וגם עצם האיסור שנאסרת לבעל אינו נלמד בצורה מפורשת אלא מדרשה של "כשם שאסורה לבעל כך אסורה לבועל". אבל האם היא אסורה מכך שהיא פשוט אסורה או כי מלאו הכי במצב רגיל הבעל יגרש אישה כזו כשיגלה שנאפה, אך במקרה כזה שרצה בדבר מה הדין?

ויש גם להעיר מהתוספות בזבחים (ב:) סתם אשה לאו לגירושין עומדת – "ואפילו זינתה תחת בעלה" ומעלים שם שיכול להשאיר אותה ולא לגרשה רק שלא תשמשנו.

אשמח לדעת הרחבה בנושא.

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 7 שנים

מאיר שלום. לא ממש הבנתי את שאלתך. לעניין האיסור ברור שהיא ובועלה עברו איסור ושניהם חייבים מיתה. אני מניח שאתה שואל רק גבי האיסור לבעלה אם מדובר במזיד היא חייבת מיתה והשאלה היא היפותטית. אם מדובר בשוגג לגבי האיסור אבל מזידה לגבי הניאוף ובהסכמת הבעל, שם אולי יש לדון. להלכה נראה לי ברור שזנות אוסרת, בלי שום קשר אם הבעל מסכים או לא. היכן מצאנו שכשהבעל מסכים זה אחרת? המהרי"ק לגבי ומעלה מעל באישה דורש מדעתו שלו הבדל בין אישה ששגגה באיסור לבין אישה ששגגה בעצם המעשה. זהו הבדל רק לגבי האיסור לבעל ולבועל ולא לגבי עצם האיסור או העונש. זהו חידוש שלו ומדעתו. אתה רוצה להרחיב זאת לאישה שבעלה מסכים לניאוף. אם זו סברא – היא לא נראית לי. אם אתה טוען שלא מצאת מישהו ששולל זאת – אני מניח שזה מפני שאף אחד לא העלה בדעתו סיטואציה כזאת. אבל ראיה ברורה או מקור שדן בזה איני מכיר

יצחק הגיב לפני 4 שנים

האם אסור לשכב עם נוכריה?

mikyab צוות הגיב לפני 4 שנים

מקובל שכן. ראה רמב"ם הל' איסורי ביאה פי"ב ה"א-ד. אמנם ראה טור ושו"ע אבהע"ז תחילת סי' טז שהביאו שתי דעות האם זה רק דרבנן (ולא תתחתן בם זה רק לגבי שבעה עממין) או דאורייתא. אבל גם שיטת הרמב"ם שזה דאורייתא נאמרה רק לגבי ביאה דרך חתנות (לשם נישואין). בבעילה סתם אין איסור תורה, אבל קנאים פוגעין בו.
לגבי השתלשלות והיקף האיסור, ראה מאמר מעניין כאן:
http://alex-klein.co.il/%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A8-%D7%92%D7%95%D7%99-%D7%95%D7%92%D7%95%D7%99%D7%94/

רוני שוחט הגיב לפני 10 חודשים

שלום הרב בעילה של אישה נשואה בפי הטבעת נחשבת בעילה ואוסרה על בעלה?

mikyab צוות הגיב לפני 10 חודשים

כן. ראה רמ"א אבהע"ז סי' כ ס"א.

השאר תגובה

Back to top button