גדר שאלה

פאפאגיו שאל לפני 4 שבועות

ערב טוב! 
יש לי מספר שאלות בגדר שואל:
1- מבואר בריטב"א בקידושין דף מ"ז ע"ב שכל משאיל מדאורייתא יכול לחזור בו (ואומנם כלפי לקיחת אונסין הוי לקיחה כדברי תוס' שם). וצ"ב, א"כ כלפי מה חל זכות השימוש של השוכר, והרי תמיד יכול לחזור בו (שהרי לכאורה דין הריטב"א הוא גם בשכירות, ולא רק בשאלה)?
2- שואל התמעט מקרקע וכלשון הרמב"ם שאין שאלה בקרקע (ולא רק שהתמעט מחיוב אחריות). וצ"ב, א"כ היאך שייך להשכיר קרקע, והרי לכאורה על זכויות השימוש נובעות מלקיחת החפץ (שבכך נולדת זכות שימוש וגם חיוב אחריות, כפי שמוכח מהראשונים בב"מ דף ל"ו ע"ב שתלו חיוב אונסין בכך שלקח ולכן אין פטור "מלאך המוות מה לי הכא מה לי התם" וכפי שכל לוקח לא יכול לבטל את המקח לאחר שנאנס, כלומר, זכות השימוש נובעת מכך שלקח את החפץ, ולא שרק קיבל רשות וזכות להשתמש), וא"כ עד כמה שלא חלה לקיחתו, כיצד נולדת זכות השימוש? האם צ"ל שיש שני זכויות שימוש שונות- האחת שנובעת מלקיחה, והשניה בעצם הקציצה?
3- כיצד שוכר פטור באונסין ומה בכך שמשלם, והרי עד כמה עצם "כל ההנאה שלו" מחייב באונסין ושואל לא יכול להיפטר היות ולקח את ההנאה, ומה שמשלם הוי נתינה חיצונית וכיצד מפקיע את שם הלקיחה?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 4 שבועות
  1. כרגע איני זוכר, אבל הקניין מאפשר לו להשתמש בלי להיחשב גזלן, כל עוד המשאיל לא חזר בו.
  2. יש שאלה בקרקע, ומדובר רק על חיובי התשלום. לא יודע מאיזו לשון דייקת ברמב"ם. כך למשל יש חיובי פשיעה גם בקרקע.
  3. לא הבנתי את השאלה.

השאר תגובה

Back to top button