האם נכון להימנע משינה ביום ראש השנה?‎

שו”תקטגוריה: הלכההאם נכון להימנע משינה ביום ראש השנה?‎
נ' שאל לפני 5 שנים

האם נכון להימנע משינה ביום ראש השנה?

 
א)הרמ”א (תקפג,ב) כותב ש”נוהגים לא לישון ביום ראש השנה, ומנהג נכון הוא”. הוא מציין שמקורו מהתלמוד הירושלמי ששם כתוב “מאן דדמיך בריש שתא דמיך מזליה” 
ותרגומו הנפוץ הוא: “מי שיישן בראש השנה ישן מזלו”. יש שחידשו שהטעם שאין לישון הוא משום חרדת יום הדין (האר”י ופר”ח), כיצד אדם יכול לישון כאשר דנים אותו למעלה?! 
 
ב)רבים מהרבנים האחרונים מזכירים מנהג זה, ביניהם: האר”י, הגאון מווילנא, שו”ע הרב, ערוך השולחן, הט”ז, המג”א, המשנה ברורה, הבן איש חי ועוד. 
 
ג)ברם יש מקום לפקפק במנהג של מניעת השינה ביום ראש השנה מכמה סיבות: 
 

1.המקור בירושלמי לעולם לא נמצא… זהו ציטוט שלא ידוע באמת מהיכן הוא נלקח, ויתכן שלוקט ממדרש כלשהו. בנוסף, אין אזכור למנהג זה כלל אצל רבותינו הראשונים. 
2. אדרבה, רבי חזקיה די סילוה ( ארץ ישראל ואיטליה 1696-1656) מביא שהמהר”ם מרוטנבורג, אבי מנהגי אשכנז, היה רגיל לישון בראש השנה כמו בשאר ימים טובים, וציין “וכן אנו נוהגים”. ובאמת שיש מצוות עונג ביום טוב, וראש השנה הוא יום טוב ולכן מצווה להתענג בו בשינה. 
3.הרב ברוך אפשטיין (1860- 1942, פינסק) ציין שהרבנים האחרונים לא דייקו נכון בתרגום המימרא “האי מאן דדמיך בריש שתא דמיך מזליה”. “דמיך” פירושו “מיתה”, ולא “ישן”, כלומר התרגום הנכון הוא: “מי שמת בראש השנה סימן שהורע מזלו עד קצו שנדון לאלתר” (תורה תמימה קהלת ח,הנ”ז). 
4.”אין מזל לישראל” (שבת קנו.) ולכן אין באמת קשר בין שינה בראש השנה למזל בשאר השנה, כי למזלות אין שליטה על גורל האדם. ואכן הרב מרדכי יפה (1530 – 1612) השמיט מנהג זה בספרו “הלבוש”, על אף היותו תלמיד של הרמ”א (שכן הזכיר מנהג זה לטובה).

 
ה)למסקנה: לאור הנימוקים לעיל, נראה לענ”ד שרשאים לישון ביום ראש השנה כרגיל כמו בשאר ימים טובים ולקיים בכך עונג יום טוב.

 
שנה טובה ומבורכת,

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 5 שנים

יפה מאד. אולי אסיק את המסקנות השנה.
כתיבה וחתימה טובה,

השאר תגובה

Back to top button