הוכחה מברטנורא שאין איסור להזיק ?

שו"תקטגוריה: עיון תלמודיהוכחה מברטנורא שאין איסור להזיק ?
EA שאל לפני 4 שבועות

המשנה בבבא בתרא פרק ג משנה ח אומרת אין עושים חלל תחת רשות הרבים. 
והברטנורא שם פירש ״אפילו קביל עליה כל הזיקא דאתי מחמתיה, שאין בני אדם רוצים חיזוק ולירד לדין על עסק ממונם״. 
ולכאורה צע למה לא פירש בפשטות שהוא משום שאפילו אם הוא מתחייב לשלם מ״מ יש איסור להזיק ? 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 4 שבועות

דומני שזה מפני שבמצב המסוים הזה אין איסור לכל הדעות. ראה בלשונות הרמב"ם והשו"ע שאין עושין חלל למרות שעגלה יכולת ללכת על גביהן. הדבר דומה לוגמה בב"ק דף ו ע"א לגבי פותקין ביבותיהן, שהוא דבר שמותר לעשותו (בימות הגשמים) אבל אם הזיקו חייב לשלם. אבל אין ללמוד מכאן שאין איסור להזיק באופן כללי.

השאר תגובה

Back to top button