ספק ספיקא שנתברר

שו"תקטגוריה: עיון תלמודיספק ספיקא שנתברר
vkk שאל לפני 9 חודשים

שלום הרב 
2 חתיכות שומן וחתיכת חלב ואינו יודע איזה מהן מה ואכל אחת מהן ואחר כך נתברר שאכל את החלב לשיטות שמתירות לכתחילה לנהוג כך האם יהיה צריך להביא חטאת
תודה מראש

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 9 חודשים

לא בדקתי כעת, אבל ככל שאני מבין, אם אדם הסתמך על צעד מותר הלכתית (כמו הליכה אחר הרוב) אין חיוב חטאת. במצב של ספק התחדש אשם תלוי, ואז אם מתברר שעבר יש  חיוב חטאת. אבל שם זה מפני שלכתחילה אין היתר לעשות כן. אמנם לשיטת הרמב"ם זה רק איסור דרבנן וכבר הקשו עליו כיצד יש אשם תלוי, אבל ברור שגם לשיטתו מן הראוי היה להיזהר (כעין דברי הרשב"א שבועות יח לגבי מי שבא על אשתו סמוך לווסת, שגם אם וסתות דרבנן דינו כשוגג שמביא חטאת). אצלנו זה ממש מותר לכתחילה. ועוד, לפי הרשב"א אפילו ביטול ביבש הוא מדין הליכה אחר הרוב, ובביטול בכה"ג הרי פשיטא שאין חיוב חטאת. לשיטתו החלב כאילו התבטל בשומן בעת הספק. בניסוח אחר, אין כאן שגגה שעליה מובאת החטאת. יש כאן היתר אמיתי.

mikyab צוות הגיב לפני 9 חודשים

אגב, ביחס לכותרת. אין כאן ספק ספיקא אלא רוב.

אש הגיב לפני 9 חודשים

תשובתך היא גם באופן שאדם שאל רב והתברר שהרב טעה בהלכה שהשואל פטור מקרבן כי הסתמך על היתר הלכתי? ומה דין הרב בעצמו שהסתמך על התירו שהתיר בטעות? (יש לציין שהתורה חייבה להביא פר העלם דבר על אף שהחוטאים הסתמכו על היתר הבי"ד)

mikyab צוות הגיב לפני 9 חודשים

לגבי פר העלם, זהו קרבן שמביא בית הדין ולא היחיד שחטא. במקרה שרוב הציבור חטא בעקבות ההוראה בי"ד מביא פר ובזה הוא פוטר גם את החוטאים היחידים. אם רק המיעוט חטא בי"ד פטור, ואז עולה שאלה האם היחיד חייב. נחלקו בזה הדעות בהוריות ב ע"ב שבת צג ע"א, יבמות צב ע"א. כל זה בבי"ד. אני מניח שהוראה של רב לכל הדעות אינה פוטרת.
אני דיברתי על יחיד שעשה לפי הנחיות ההלכה. לא נפלה כל טעות.

אביב הגיב לפני 9 חודשים

שאלה ( לא בטוח אם קשורה לשאלה של השואל אבל נראה לי העיקרון דומה ) אם אישה פסקו לאישה על סמך עדים או כל ראיה קבילה אחרת שבעלה מת ומותר לה להינשא והאישה התחתנה והולידה בנים וכעבור זמן גילה הבית דין שבעלה חי האם בניה של אישה זו ממזרים לפי ההלכה?

mikyab צוות הגיב לפני 9 חודשים

ברור.

השאר תגובה

Back to top button