ענישה מבן עשרים שנה

שו"תקטגוריה: עיון תלמודיענישה מבן עשרים שנה
א׳ שאל לפני חודש 1

לכב' הגאון שליט"א,
הנה מהא דהיתה הגזירה למות במדבר רק מבן עשרים שנה מבואר בגמ' שכת פט דבית דין של מעלה אין מענישין אלא מבן עשרים שנה עיי"ש כרש"י ד"ה דל עשרין.
ויל"ע מהא דאיתא בהוריות ח א דאין מביאין קרבן חטאת בשוגג אלא בדבר שזדונו כרת ולמבואר בגמ' שבת שהקטן פחות מבן כ' אינו נענש מן השמים ואינו בר כרת איך מביא חטאת הא אין מביאין חטאת אלא בדבר שזדונו כרת.
בברכה נאמנה,
צעיר הלומדים

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני חודש 1

הבאת החטאת במקום שיש כרת אינה כדי לפטור מהכרת. הרי בשוגג אין חיוב כרת. הכרת רק מגדיר על אלו עבירות מובאת החטאת. ממילא בעבירות אלו גם צעיר מבן כ צריך להביא חטאת אף שאין עליו כרת.

 

השאר תגובה

Back to top button