פרו ורבו

מ"ע שאל לפני 2 שבועות

שלום, הרב.
התוס' (סנהדרין, נ"ט ע"ב) מקשים בהא דאיתא התם דפו"ר לא נאמר לב"נ "תימה! מנא לן דלא נאמרה לבני נח, ואי משום דלא חשיב ליה בהדי שבע מצות הא אמר לעיל [דף נח:] קום עשה לא קא חשיב?". האם ניתן לחלק בין חיוב על פעולה קונקרטית (כנטילת לולב וכד') לבין חיוב על 'עיסוק' כללי במצוה (כהליכה בדרכי ה' וכד'), ולומר שב"נ שייכים בעיסוק גרידא, ועפ"י דברי ר' אחאי גאון (שאילתות, קס"ה): "מיחייבין דבית ישראל למינסב נשי ואולודי בני ומיעסק בפריה, ורביה דכתי' קחו נשים והולידו בנים ובנות ולא מיבעי' ישראל אלא אפילו גויים מיפקדי אפריה ורביה דכתיב ואתם פרו ורבו". בכך א"ש קושיית התוס', שכן אין ציווי כגון זה נמנה בכלל שבע מצוות בני נוח, מצד דזוהי חובה שכלית כצו קטגורי לקיום העולם. מה דעתך?
תודה רבה! שבת שלום

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שבועות

זהו חילוק אפשרי, אם כי איני רואה הסבר מדוע זה כך. אפשר היה לומר עוד מאה חילוקים אחרים בלי טעם.תוס' עצמו שם מסביר שבאמת לומדים זאת מכך שלא נמנתה בשבע מצוות בני נוח (ויש בה גם חיוב שוא"ת). איני רואה מדוע החילוק שלך עדיף.
אני גם לא בטוח שהדיוק שלך בשאילתות נכון. ייתכן שהוא לא מתכוון לדבר על גדר המצווה אלא דיבר בהווה: בפועל אדם עוסק בפו"ר ולא מקיים אותה שהרי היא באה אליו באקראי ולא תלויה בו. וכך מצינו עוד לשונות כמו בגמרא שאדם יישאל "עסקת בפו"ר?".
מעבר לזה, בשאילתות לא משמע שמחלק בין ישראל לבני נוח. להיפך, הוא מוסיף את בני נוח כמו ישראל ולדעתו הם חייבים בפו"ר.
כל הדיון הזה הוא רק על השלב הזה בגמרא שהניחו שבאמת היא לא שייכת בבני נוח. בפועל יש לזכור שבבסיס מצווה זו נאמרה לפני מתן תורה ודומני שלא חזרה אחריו. הגמרא שם אומרת שבזה הצטוו רק ישראל. אמנם הגמרא אומרת שמצאנו רק גיד הנשה לרבי יהודה, אבל בע"ב שם הגמרא עצמה עומדת על כך, וכותבת שמצווה זו לא חזרה לישראל בגלל ששובו לאהליכם נאמר לעניין אחר.
לגופו של עניין, אפשר לומר שגויים לא הצטוו כי זוהי סברא ולמה לי קרא?!. אמנם בפשטות גם בישראל יש סברא מדין לשבת יצרה, והוא משהו אחר מפו"ר. ואולי בני נוח חייבים בשבת אבל לא בפו"ר.

מ"ע הגיב לפני 2 שבועות

תודה על התשובה.
כוונתי האם ניתן לחלק בין הציווי פו"ר שנאמר לאדם הראשון ונוח לבין הציווי פו"ר המחייב הלכתית, כאשר הראשון שייך בב"נ והשני לא. הרווח לענ"ד מהסבר זה הינו כפול: א- מובן בכך גדר החיוב אצל ב"נ (וכדברי השאילתות), ואחרת קשה מה היחס בין הציווי לאדם ונוח לציווי בפועל. ובדומה למה שכתב הרב (https://mikyab.net/posts/73804) להסביר עד"ז את דברי רש"י עה"ת (בראשית, ט', ז') שלפי המדרש הוקש המבטל פו"ר לשופך דמים, שמבטל את הצו הקטגורי ליישב את העולם. ב- נאמר ב'יבמות' (ס"ב) שלדעת ר' יוחנן מי שנתגייר ונולדו לו בנים בגיותו יצא יד"ח פו"ר, וזאת מצד "דמעיקרא נמי בני פו"ר נינהו". הקשו התוס' (ד"ה "בני"): "וא"ת: דבפ' ד' מיתות (סנהד' נט: ושם) משמע דבני נח לא מיפקדו אפריה ורביה?". עוד הקשו התוס' (ד"ה "רבי") מדוע לדעת ר' יוחנן יוצא יד"ח פו"ר אע"פ שכלל נקוט בידינו בכול דיני תורה שגר שנתגייר כקטן שנולד. אם נאמר שב"נ שייכים בעצם ה'עיסוק' בפו"ר מיושבות מאיליהן שתי הקושיות, כמובן. [לפי הבנה זו, הרבותא בחיוב ההלכתי הוי דינים בפועל הנובעים מפו"ר, כנשיאת אישה נוספת וכד'].
תודה רבה!

mikyab צוות הגיב לפני שבוע 1

אם נזהה את הציווי לאדם הראשון עם לשבת יצרה זה מתלכד עם הצעתי.

השאר תגובה

Back to top button