רמבם קשה בהלכות שופר ב' ז'

שו"תקטגוריה: עיון תלמודירמבם קשה בהלכות שופר ב' ז'
אורן שאל לפני שבוע 1

שבוע טוב הרב,
יש רמב"ם קשה בהלכות שופר, ב' ז':

התינוקות שלא הגיעו לחנוך אין מעכבין אותן מלתקוע בשבת שאינה יום טוב של ראש השנה כדי שילמדו. ומותר לגדול שיתעסק עמהן כדי ללמדן. ביום טוב. בין קטן שהגיע לחינוך בין קטן שלא הגיע לחינוך. שהתקיעה אינה אסורה אלא משום שבות.

  1. ברישא משמע שללא הסיבה "כדי שילמדו" היה צריך לעכב תינוקות שלא הגיעו לחנוך מלתקוע בשבת שאינה יום טוב – השאלה האם צריך סיבה מיוחדת כדי להימנע מעיכוב תינוק שלא הגיע לחינוך מלעשות עבירה דרבנן כזאת (כמו כדי שילמד).
  2. בסיפא משמע שמותר לגדול להתעסק עם קטן (בין שהגיע לחינוך ובין שלאו) כדי ללמדו משום שהתקיעה אינה אסורה אלא משום שבות, אבל גם ברישא האיסור הוא משום שבות, וזה לא הייתה סיבה מספיקה כדי להקל לגבי תינוק שהגיע לחינוך.
  3. לגבי הסיפא שכתוב "שהתקיעה אינה אסורה אלא משום שבות", האם לא צריך לחנך ילדים גם בדברים שאסורים בשבות?

בברכה,

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שבוע 1

בהתחלה מדובר על שבת שאינה ר"ה. שם מדובר על התלמדות לתקוע. את זה לא התירו לגדול להתעסק עמם (כי זו ספייה בידיים שאסורה מן התורה, ואין כאן דין חינוך כי מדובר בקטן שלא הגיע לחינוך), אבל כן התירו להם עצמם, כלומר אין חובה למנוע אותם, כי להלכה קטן אוכל נבלות אין בי"ד מצווין להפרישו.
השאלה מדוע בסיפא שעוסקת ביו"ט של ר"ה עצמו, כן התירו. נראה שהוא  מבין שאין כאן ספיית איסור. לכן אם הגיע לחינוך אז אפילו מצווה בדבר, ואם לא הגיע לחינוך עדיין אין איסור. למה אין כאן ספיית איסור? כנראה מפני שהתקיעה עצמה היא שבות, ווביו"ט של ר"ה לא גזרו את השבות הזאת שהרי בין כה וכה תוקעים באותו יום. כלומר התקיעה ביו"ט אינה דחויה אלא הותרה. וכמובן שגם איסור מוקצה אין בזה ביו"ט של ר"ה.
שאלה 3 אינה שאלה בלי קשר לזה. אם אתה מדבר על מי שהגיע לחינוך אז אתה מדבר מדין חינוך ולא מדין ספייה בידיים (כי זה קיים גם בקטנים ממש). אבל מדין חינוך יש גם חובה לחנכם וללמדם לתקוע, וזה דוחה את החינוך לשמור על שבות. אבל לפי דרכי אין צורך לזה כי ביו"ט עצמו אין בזה שבות בכלל.
הדרך האחרונה שהצעתי היא כנראה דרכו של הראב"ד שם שכותב שהתירו גם בשבת הסמוכה ליו"ט, ושם ודאי יש שבות:
אלא דרך הברייתא כך היא בקטן שהגיע לחינוך המצות אביו מתעסק עמו כדי שילמוד אפילו בשבת הסמוכה ליו"ט כמו שאמרו (סוכה מב) קטן היודע לנענע אביו לוקח לו לולב, אבל קטן שלא הגיע לחינוך הן עצמן תוקעין ביום טוב אבל בשבת לא וכ"ש שאין אביו מתעסק עמו,

אורן הגיב לפני שבוע 1

לפי דרכך, למה הרמב"ם מסיים במילים "שהתקיעה אינה אסורה אלא משום שבות"? הוא היה צריך לסיים במילים: "שהתקיעה אינה אסורה בראש השנה"

mikyab צוות הגיב לפני שבוע 1

זו כוונתו. בגלל שזו רק שבות, ברור שבר"ה לא גזרו. השביתה בר"ה לא כוללת תקיעת שופר.

השאר תגובה

Back to top button