שמחת יו"ט

דביר שאל לפני 2 שבועות

שלום הרב.
המשנה (פסחים, פרק ו, משניות א-ב) מביאה רשימה של פעולות (בהקשר של הקרבת קרבן פסח) שחלקן דוחות את השבת וחלקן לא דוחות. 
הפעולות הדוחות הן פעולות מדאורייתא והפעולות שאינן דוחות הן פעולות מדרבנן.
ר’ אליעזר אומר שכולן דוחות, משום שאם עוברים על איסורים דאורייתא לצורך הקרבן ק”ו שפעולות דרבנן היותר קלות גם ידחו.
ר’ יהושע מקשה על ר’ אליעזר ואומר לו שמצינו ביו”ט מלאכות דאורייתא המותרות ודרבנן האסורות. הנה לנו שאי אפשר ללמוד ק”ו זה.
ר’ אליעזר מחזיר לו מה אתה משווה בין הפעולות ביו”ט שהן רשות לבין קרבן פסח שהוא מצווה.
ובאמת מה סברת ר’ יהושוע להשוות?- אומרת הגמרא (פסחים סח:) משום שלר’ יהושוע שמחת יו”ט היא גם מצווה. אז הכל מצווה.
עכשיו השאלה: הרי גם אם שמחת יו”ט היא מצווה, אף אחת מהפעולות לא מחוייבת (שלא חייב לבשל ביו”ט) אך בקרבן פסח כל פעולה מחוייבת. ולכן נראה שגם לרבי אליעזר אפשר ששמחת יו”ט היא מצווה רק שיש חילוק בין מצווה שהיא רשות למצווה שהיא חובה.
אז עדיין יש פה חילוק. ובמה מתורצת שיטת ר’ יהושע?
 
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שבועות

אתה מניח שרק פעולות הכרחיות דוחות שבת. אבל יש עקרונות דחייה שלא תלויים בהכרחיות של הפעולה. לדוגמה, הראב”ד בתחילת הספרא מדבר על נשים סומכות רשות (מצוות שנשים פטורות מהן, כמו מעשהז”ג), ואומר שגם סמיכת נשים דוחה לאו מדין עשה דוחה ל”ת, למרות שאצל הנשים זה רשות. צא ולמד מכאן ששמחת יו”ט שאינה רשות אלא חובה, אלא שאפשר אולי לעשותה באופן אחר, ודאי יכולה לדחות איסור.
המחלוקת הזאת כמובן קשורה לשאלת המכשירים שבה נחלקו ר”א ור”ע בתחילת פרק ר”א דמילה בשבת. שם גם דנים שלפי ר”ע רק מכשירים שאי אפשר לעשותם מבעו”י דוחים שבת. אבל לדעתי גם אם מקבלים את זה עדיין ייתכן ששמחת יו”ט תדחה את השבת אף שאפשר לשמוח באופן אחר. סו”ס אם זה לא יכול להיעשות מבעו”י הוא יכול לדחות שבת.
 

דביר הגיב לפני 2 שבועות

אני לא מניח שרק פעולות מוכרחות דוחות שבת.
אלא שאני אומר שההסבר של הגמרא שר”י סובר ששמחת יו”ט היא מצווה לא עונה על החילוק שעדיין קיים בין מצווה שהיא רשות לבין מצווה שהיא מחייבת.
זה שיכול להיות שאף דברים שלא מוכרחים דוחים את השבת זה בסדר אבל מה ההוכחה?
אני יותר מבין את ר”א שאומר שהכל מותר בגלל קל וחומר שאם התירו דאורייתא אז גם דרבנן מותר.
ואני לא מבין איך הסבר הגמרא בדעת ר”י אמור הוכיח את שיטתו. (ולמה זה אומר שלר”א אין מצוות שמחה ביו”ט? אולי יש לו, ופשוט הוא מחלק בין מצוות מוכרחות למצוות רשות?)

מיכי הגיב לפני 2 שבועות

כפי שכתבתי, הגמרא כנראה מניחה מסברא שאין הבדל. כל עוד יש מצווה בזה הוא דוחה שבת.

השאר תגובה