תינוק שיבצע חילול שבת לטובתי

שו"תקטגוריה: מטא הלכהתינוק שיבצע חילול שבת לטובתי
קת'ולהו שאל לפני חודש 1

שלום הרב,
 
אם אני שם תינוק מול מתג שברצוני לכבות(או כל פעולה חשמלית אחרת) ולא אמרתי כלום,אז לכאורה לא נעשתה כאן עבירה,נכון או לא?
והאם העניין המטא-פיזי שלשמו ניתנה המצווה אכן נפגע במצב כזה? האם "נברא מלאך אדום" כמו שמתאר ד"ר נדב שנרב בספרו "בקרן זווית"?
 
 

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני חודש 1

קטונתי מהבנה במלאכים. עקרונית לתת לקטן לעשות איסור בידיים זה איסור תורה של ספייה בידיים. במצב שתיארת אולי יש להקל כי אתה רק שם אותו מול המתג. זה דומה לסוגית יבמות קיג ע"ב – קיד ע"א, בר טליא וטלייתא. ואצלנו הרי הוא  תינוק ממש שאינו יודע מה הוא עושה. אמנם אם במצב כזה ברור שזה מה שיקרא (פסיק רישא) יש להחמיר כי זה אולי נחשב כמעשה שלך בגרמא.

קת'ולהו הגיב לפני חודש 1

תודה.

כמובן "מלאך" זה ביטוי לרכיב המטא-פיזי בקיום המצווה/עבירה,מעבר לקיום/מעבר על דבר ה'.

בכל מקרה מעניין.
האם יהיה הבדל במצב הזה בין דאורייתא לדרבנן?

mikyab צוות הגיב לפני חודש 1

לא רואה למה שיהיה הבדל. אנמנם נחלקו הרשב"א והרמב"ם באיסור ספייה בידיים באיסורי דרבנן. להלכה פסק בשו"ע (סי' שמג) כרמב"ם שאף באיסור דרבנן אמרו כן. אמנם לגבי חיוב הפרשת קטן מאיסור יש שחילקו שהוא רק בדרבנן אבל בדאורייתא כן חייב להפרישו (ראה הערת הרמ"א שם), אבל גם זה נראה שהוא רק מדרבנן ולכן בפשטות בתינוק ממש לא אמרו כן.

אורן הגיב לפני חודש 1

השאלה אם יש פה בכלל איסור בידיים, אולי זה נחשב שהקטן מדליק את האור במתעסק ואז אין פה בכלל איסור?

ועוד, הרי נאמר בתורה "לֹא תֹאכְלוּם כִּי שֶׁקֶץ הֵם" (ספר ויקרא, פרק י"א, פסוק מ"ב) ודורשת הגמרא על כך: (תלמוד בבלי, מסכת יבמות, דף קי"ד) ”לא תאכלום – לא תאכילום להזהיר גדולים על הקטנים” כוונת הגמרא לומר שמוזהר הגדול מן התורה שלא יספה בידיו לקטן דבר שהוא אסור, כלומר שלא יאכילנו במו ידיו. ולכאורה נראה שהדבר חל רק על איסורי אכילה, ולא על שאר איסורים.

ועוד ראיתי שכתוב בויקיפדיה כך:
אם כבה האור בחדר מותר במקום הצורך להעמיד קטן שאינו בר הבנה על יד המתג אף באופן שידוע לנו שהוא עתיד לשחק עם המתג ולהדליק האור, והטעם שאין במעשה זה ספייה משום שהקטן עשה זו מיזמתו ולהנאתו ולא מחמת ציוויו או הוראתו של הגדול. (ואין בזה איסור שביתת בנו וגם לא איסור אמירה לקטן משום שעושה להנאתו ולא לצורך אחרים וכן אין בזה מצות חינוך ללמדו לפרוש מהאיסור, שהרי אינו בר הבנה).

mikyab צוות הגיב לפני חודש 1

את כל זה כתבתי (המקור לדין שמובא בוויקיפדיה הוא הגמרא ביבמות שהבאתי). אבל איסור ספייה בידיים אינו רק על איסורי אכילה. יש בגמרא ביבמות שלושה מקורות, דם, שרצים וטומאה. טומאה אינה קשורה לאיסורי אכילה.

השאר תגובה

Back to top button