קו״ח במאתיים מנה

שו"תקטגוריה: עיון תלמודיקו״ח במאתיים מנה
EA שאל לפני 2 חודשים

כשלומדים את הנושא של קל וחומר ואין עונשין מן הדין, עם המכילתא של הפותח והכורה בור, תוהים האחרונים שהקלוחומר של המכילתא הוא לא קל וחומר רגיל אלא הוא קל וחומר מסוג של במאתיים מנה.
אבל לכאורה, אפשר לומר בדיוק אותו דבר על הקל וחומר של מכות דף ה לגבי בת אחותו. הגמרא אומרת שמשם לומדיםשאין עונשין מן הדין, והמקור לכך הוא שהצריכה התורה לכתוב גם בת אחותו מאביו, גם בת אחותו מאמו, וגם בת אחותומאביו ואמו חמרות שבמקרה האחרון יש קל וחומר משני המקרים הקודמים.
ולא ראיתי כמעט מי שמעיר שגם הקל וחומר הזה הוא מסוג יש במאתיים מנה. שהרי בת אביו ואמו היא גם כן לפחות בתאביו, וגם כן לפחות בת אמו, כלומר שבבת אביו ואמו נכלל בת אביו ובת אמו אז יש פה ג״כ יש במאתיים מנה.
רציתי לדעת האם יש כאלו שמעירים זה ורק שלא ראיתי, או דילמא יש סיבה מסויימת למה לא אומרים שגם הקל וחומר הזההוא במאתיים מנה.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 חודשים

מסכים לגמרי. תמיד היה קשה לי על מהרש"א בזה. ואולי יתלה זאת במחלוקת הבבלי והספרא שמובא בתוס' ריש ב"ק.

טירגיץ הגיב לפני 2 חודשים

אנסה להציע משהו ואם יש בו טעם יהיה להליץ על דברי מהרש"א. בכלל כרייה פתיחה לא בגלל שהכורה פותח מכסה שהוא י' טפחים אדמה. אלא הכורה שחופר בור ברגב האחרון (שמשלים את הבור לשיעור) הוא עושה פעולת פתיחה רגילה. הוצאת הרגב האחרון היא פתיחה ולא כרייה, והיא דומה להסרת מכסה מבור קיים ולא ליצירת בור חדש. שיעור י' טפחים הוא שיעור בבור לנזיקין אבל גם בלעדיו יש בור בעולם. ומעתה כך. פעולת הכרייה של הכורה בשאר הרגבים עד האחרון הן היסטוריה עתיקה שעליה הוא בוודאי פטור. ובפעולה האחרונה הוא פותח רגיל בלבד ולכן יש לחייבו. ולמה אינו כורה אלא פותח כי כבר ישנו לבור בעולם. ומה שבעבר נענע ידיו לכרייה זה לא רלוונטי. אבל בת אביו ואימו עושה מעשה אחד שהוא חמור יותר מבת אביו. ובעדים זוממים שהרגו אין נהרגים הנה הם כעת עומדים לפנינו עם המעשה החמור בידיים שהעידו שקר ויצאה מכח זה הריגה, ועל מעשה חמור אי אפשר להעניש אותם לפי שאין עונשים מן הדין. בכורה בור יש שני מעשים נפרדים (כרייה ופתיחה) והמחייב אחרון, ובזה אפשר לתמוה על המכילתא למה עמדה להסיק דבר תמוה שאפילו בכזה דבר עונשים מן הדין ולא מצאה לה מסקנות אחרות. מה דעתך. אגב כפי הנראה הקטע הזה במהרש"א מהדורה בתרא (ב"ק מט) אינו למהרש"א אלא לחתנו המלבה"ד.

mikyab צוות הגיב לפני 2 חודשים

בור י הוא למיתה ולא לנזיקין. לנזיקין בכלל לא צריך עומק (גם קליפת בננה היא בור. וצע"ק לגבי הבלו). לא סביר בעיניי שדבר כזה ייחשב פותח, ולפחות היו צריכים להסביר זאת ולא לדבר בעלמא על פתיחה. מעבר לזה, לשיטתך אין כלל כורה בעולם אלא רק פותח.

טירגיץ הגיב לפני 2 חודשים

אכן טעיתי.

השאר תגובה

Back to top button