קריאה לאור הנר בשבת

שו"תקטגוריה: הלכהקריאה לאור הנר בשבת
שואל שאל לפני 7 שנים

שלום רב לרב
רציתי לשאול אם לדעתך אפשר להקל בקיאת אור הנר בשבת בשימוש בנות של ימינו שהם משעווה ולא שייך בהם שמא יטה. כמיוחד אם אני מוסיף גדר כמו שם אותו רחוק או מחיצה ביני לבינו או פתק עם המילה שבת וכו…

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 7 שנים

זה בעייתי, בפרט לאור מה שפסק בשו"ע שאסור לקרוא לאור הנר אף כשהוא גבוה עשר אמות דלא פלוג, אלא אם שמו שומר.
אמנם אני לא שולל לגמרי אפשרות היתר, שכן מצאנו כמה דברים שבהם התירו במקום שהמציאות השתנתה לגמרי (בנרות שלא שייכת הטייה). דומני שכדאי שיהיה על כך קונצנזוס של רבים מחכמי זמננו ואז ניתן להתיר.
——————————————————————————————
שואל (אחר):
ראיתי בילקוט יוסף דעה כזאת:
 
נר של שעוה נחלקו הפוסקים אם מותר לקרוא לאורם בליל שבת, יש אוסרים גזרה שמא ימחוט ראש הפתילה והוה ליה כיבוי, ויש פוסקים שמתירים. ואף על פי שהעיקר כדעת האוסרים מפני שכן היא דעת מרן הבית יוסף, מכל מקום בנרות שעוה שבזמנינו שאורם צלול ואינם צריכים מחיטה, מותר לקרוא לאורם. וכן הדין בנרות העשויים מפראפין שאורם צלול מאד, שמותר לקרוא לאורם. [הנה מדברי מרן בשו"ת יביע אומר חלק א' סימן טז אות ו-ט מבואר דנוטה יותר להחמיר בנר של שעוה, וכן מבואר בילקוט יוסף מהדורא קמא שבת כרך א' עמוד שיז. אך בהליכות עולם ח"ג הראה פנים להקל בזה. ומשנה אחרונה עיקר. וכך היא דרכה של תורה].
——————————————————————————————
הרב:
יפה  אם כך זהו ספק דרבנן ואפשר להקל

השאר תגובה

Back to top button