שאלות בגמרא

שו"תקטגוריה: עיון תלמודישאלות בגמרא
ש' שאל לפני 7 שנים

לכבוד מו"ר הרה"ג שליט"א אחדשה"ט 
 
יש לי כמה הערות בעניינים שונים ואשמח בתשובה. 
אבקש מחילה עבור הטירחא אבל תורה היא וללמוד אני צריך ודעתי קצרה 
 
א) פסחים קי"ג הזהר באשתך מחתנה הראשון כו' 
ועיין רש"י קידושין דף יב. ועיין רשב"ם ב"ב צח: דה"ה שאר חתנים אבל בראשון יש ליזהר יותר. 
ויש לעיין, מה החילוק  בין ראשון לשני. 
 
ב) ב"ב צא: אמר רב יוחנן כו' מטיילין טליא וטלייתא בשוקא כבר שית עשרה וכבר שב עשרה ולא הוו חטאן כו'
ולכאורה קשה, דדבר זה הוא חסרון בצניעות ואע"פ שראינו שלא חטאו אבל סו"ס אין אפוטרופוס לעריות, ולא מצינו היתר אצל צדיקים בהסתכלות ותערובות כו' 
 
ג) מכות ב. לוקה את הארבעים 
וכתב רש"י שם בא"ד סופג את הארבעים. 
ולכאורה קשה מה כוונתו בזה וצ"ב 
ובאמת יש לעיין מה הכוונה ב"סופג" ומדוע פעמים קתני סופג ופעמים לוקה ומה החילוק ביניהם. 
 
החותם בכבוד רב, 

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 7 שנים

א) כנראה הראשון חביב יותר, והוא גם הראשון שמגיע לביתם.
ב) בדבר שנאסר משום חשש עבירה אם אין חשש עבירה אין איסור. אגב, צניעות הוא עניין אחר ואינו בהכרח משום חשש עבירה.
ג) רש"י שם לא מפרש את הביטוי לוקה ארבעים, אלא פשוט מתאר במילותיו מה שקורה בהזמה כזאת. השימוש בסופג ולוקה לדעתי הוא מילים נרדפות. 

השאר תגובה

Back to top button