שאלות על מסכת כתובות

שו"תקטגוריה: עיון תלמודישאלות על מסכת כתובות
שואל שאל לפני 7 שנים

שלום הרב מיכאל,
למדתי היום במסכת כתובות דף יז עמוד א כך:

  1. "רב אחא מרכיב לה אכתפיה ומרקד, אמרי ליה רבנן: אנן מהו למיעבד הכי? אמר להו: אי דמיין עלייכו ככשורא – לחיי, ואי לא – לא." איך רב אחא לא חשש למראית עין שיחשבו שיש היתר בדבר?
  2. "א"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן: מותר להסתכל בפני כלה כל שבעה, כדי לחבבה על בעלה. ולית הלכתא כוותיה". האם יוצא מזה שאסור להסתכל בפני נשים בכלל? הרי העולם לא נוהג כך?
  3. "תנו רבנן: מבטלין תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה. אמרו עליו על רבי יהודה ברבי אלעאי, שהיה מבטל תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה; במה דברים אמורים – כשאין עמו כל צרכו, אבל יש עמו כל צרכו – אין מבטלין. וכמה כל צרכו? אמר רב שמואל בר איני משמיה דרב: תריסר אלפי גברי ושיתא אלפי שיפורי, ואמרי לה: תליסר אלפי גברי ומינייהו שיתא אלפי שיפורי. עולא אמר: כגון דחייצי גברי מאבולא ועד סיכרא. רב ששת, ואיתימא רבי יוחנן אמר: נטילתה כנתינתה, מה נתינתה בששים רבוא, אף נטילתה בששים רבוא. וה"מ למאן דקרי ותני, אבל למאן דמתני – לית ליה שיעורא."            האם אפשר לפרש סוגיה זו שאין ממש חיוב ללכת להלוויה או חתונה אלא רק שיש בזה מעלה יותר מתלמוד תורה (ולכן ראוי לבטל בשביל זה תלמוד תורה?). או שמא נגיד שיש ממש חיוב? ואם כן, מה ההלכה בנושא זה היום?

בברכה,

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 7 שנים

1. אמנם יש חשש שיחשבו שיש היתר אבל מנגד יש את המצווה לשמח כלה. מעבר לזה, אולי עשה זאת בפני ת"ח (ועובדה ששאלוהו האם מותר גם להם. אולי הוא אפילו ארגן מראש שישאלוהו). ואולי לכולם היה ברור שרב אחא הוא מקרה מיוחד.
2. יש איסור להסתכל בנשים כדי ליהנות מיופיין (בפשטות רק הנאה מינית, ולא אסתטית גרידא). ובשו"ע אבהע"ז סי' סה ס"ב פסק מסוגיא זו שאסור להסתכל בכלה אלא רק בתכשיטיה. דומני שכוונתו לפסוק שאפילו בפני כלה אסור להסתכל (כי היתה הו"א שבכלה יהיה מותר כדי לחבבה על בעלה. כך כותב פת"ש שם סק"ב). אמנם לפי זה לא ברור כיצד מרקדין לפניה כלה נאה וחסודה אם אסור לראותה. הרי גם לשקר כך אי אפשר, שכן כולם יודעים שאסור להסתכל בפניה. ודוחק לומר שמשבח את תכשיטיה ולא את פניה. ובימינו המנהג הוא שעושים זאת ואין בזה חוסר צניעות (הנורמות השתנו). אמנם אם מביאו להרהורים אסורים יש לאסור.
3. מקובל שיש חיוב ללכת ללוויה ולחתונה, אבל זה חיוב גמיש. אם אתה קרוב ואין לך עיסוק אחר. בימיהם היו מעטים שהוזמנו ולכן המריצו את כולם ללכת. יש חיובים גמישים כמו תלמוד תורה, שאילוצים סבירים דוחים אותם. בסוגיא מדובר על לוויה של ת"ח, שזה דין מיוחד (אבל גם הוא תלוי בנורמות. ובפרט שהרמ"א כתב שבזמננו אין דין ת"ח לכמה דברים).

אורן הגיב לפני 7 שנים

בהמשך לשאלה זו, לגבי לוויה של ת"ח מופלג בימינו, האם יש חובה ללכת להלוייתו?

מיכי צוות הגיב לפני 7 שנים

אני לא חושב שיש חובה, אלא אם הוא גדול הדור (יש כזה?) או רבך במובן כלשהו. אבל יש עניין כמובן.

השאר תגובה

Back to top button