תפילה וסליחות ביחיד

שו"תקטגוריה: הלכהתפילה וסליחות ביחיד
שואל שאל לפני 7 שנים

האם מותר לכתחילה להגיד סליחות ביחיד?

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 7 שנים

אמירת סליחות היא מנהג, ונהגו לומר בציבור. אבל זה לא גרע מתפילה שגם אותה אפשר ביחיד אף שנהגו לומר בציבור.
——————————————————————————————
שואל:
אם נהגו לאומרם בציבור, האם עצם המנהג אינו מחייב? (לא תטוש, מנהג ישראל דין הוא וכו), ואם הוא מחייב, למה התכוונת כשאמרת שאפשר לאומרם ביחיד?
——————————————————————————————
הרב:
אכן נהגו לאומרים בציבור. אבל בתפילות גם נ הגו כך, ולכן מסברא נראה שלא עדיפות הסליחות שהן מנהג מהתפילות שהן דין. ומכאן גם אם בד"כ נהגו לאומרן בציבור עיקר המנהג הוא עצם האמירה והציבור לא מעכב. מאותה סיבה גם מותר לאומרם לא בביהכ"נ, אף שבד"כ נהגו לאומרם בביהכ"נ. זה לא פרט עיקרי במנהג.
——————————————————————————————
שואל:
האם יש בעיה כלשהי להגיד את כל נוסח הסליחות ביחיד (נפילת אפיים, 13 מידות, קטעים בארמית וכו)? או שצריך להשמיט קטעים מסוימים?
 
כתבת לעיל שגם תפילה מותר להתפלל ביחיד לכתחילה. איך זה מסתדר עם מה שכתוב ברמבם: "תפילת הציבור, נשמעת תמיד; ואפילו היו בהן חטאים, אין הקדוש ברוך הוא מואס תפילתן של רבים.  לפיכך צריך אדם לשתף עצמו עם הציבור, ולא יתפלל יחידי, כל זמן שיכול להתפלל בציבור.  ולעולם ישכים אדם ויעריב לבית הכנסת, שאין תפילתו של אדם נשמעת בכל עת, אלא בבית הכנסת.  וכל מי שיש לו בית הכנסת בעירו, ואינו נכנס לתוכה להתפלל–נקרא שכן רע". ונראה לי שגם שאר הפוסקים הולכים בקו הזה שתפילה בציבור היא חובה.
——————————————————————————————
הרב:
יג מידות אומרים רק בציבור.
 
להיפך, לשון הרמב"ם היא שזו לא חובה אלא מעלה. גם בשו"ע זה לא  מופיע כחובה (אם כי יש שדייקו זאת ממנו, ואיני בטוח שיש בזה ממש).

אורן הגיב לפני 6 שנים

בהמשך לשאלה הזו, האם יש חובה לשמוע את קריאת התורה בציבור בשני, חמישי ושבת?

מיכי צוות הגיב לפני 6 שנים

לגבי קה"ת, נחלקו בזה הפוסקים האם זו חובה על הציבור או על כל יחיד. מסברא נראה לי שאם אין חובה להתפלל בציבור אז אין גם חובה לקרוא קה"ת בציבור. אבל בהחלט יש עניין כמו בתפילה בציבור.
ראה סקירה כאן:
http://din.org.il/2015/01/22/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%95%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93-%D7%90%D7%95-%D7%97%D7%95%D7%91%D7%AA-%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8/
מסקנתו שיש חובה על כל יחיד לדאוג שהציבור יקיים את חובתו, מתאימה למה שכתבתי במאמר מידה טובה, עקרונות החשיבה המטא הלכתית (פ' ניצבים וילך) כאן:
https://drive.google.com/drive/folders/0BwJAdMjYRm7IY0xlc1dmYTMweVE

השאר תגובה

Back to top button