Delfrydiaeth Rabbi Moshe Rat

Ymateb > Categori:Athroniaeth > Delfrydiaeth Rabbi Moshe Rat
Kobe Gofynnwyd 7 fis yn ôl

BSD
Helo Rabbi,
Roeddwn i eisiau gofyn beth yw eich barn am y dull o ddelfrydiaeth y mae Moshe Rat yn ei gefnogi,
Mae'r byd-olwg delfrydyddol y mae'n ei gyflwyno, yn dadlau'n fras bod pob realiti yn feddyliol, yn gynnyrch ymwybyddiaeth ddynol, sy'n deillio eu hunain o uwch-ymwybyddiaeth Duw.
Mewn geiriau eraill, mae realiti yn fath o freuddwyd sy'n bodoli yn yr ymwybyddiaeth bersonol, dim ond realiti yw breuddwyd a rennir gan bob bod dynol, ac nid eich un chi.
1. Mae hyn yn seiliedig, ymhlith pethau eraill, ar astudiaethau o'r cwantwm (yn ôl pob tebyg yn gysylltiedig ag effaith yr arsylwi ar y mesuriadau, ac ati).
2. Ac fel ffisegwyr sy'n datgan bod ymdrechion i sefydlu gwir fodolaeth mater i gyd wedi methu, ac os felly yr unig realiti sy'n bodoli yw ymwybyddiaeth. Yn feddyliol.
Hefyd, mewn sefyllfaoedd lle mae gweithgaredd yr ymennydd yn lleihau ac yn anabl - mae pobl yn cael profiadau gwybyddol llawer mwy helaeth na'r cyflwr arferol.
Er enghraifft, mewn achosion o brofiadau agos at farwolaeth neu o dan ddylanwad rhai cyffuriau. Ac felly y mae yn nesau at gyflwr yr uwchymwybod gwreiddiol.~ / Un unoliaeth. A mwy.
4. Ar ben hynny, oherwydd bod llawer o resymau dros y dull hwn, ac mae hefyd yn syml mae'n dadlau y dylid ymddiried ynddo.
5. Ac mae'r byd-olwg realistig yn naïf. Felly yn lle cadw at fyd-olwg canoloesol, gall rhywun esblygu i hyrwyddo delfrydiaeth.
(Mae'n debyg bod ganddo lawer mwy o ddadleuon ond mewn gwirionedd nid ydynt wedi'u gosod ym mhob un ohonynt).
 
Yn seiliedig ar y dulliau hyn, mae yna rai eisoes sy'n adeiladu pob math o fodelau i egluro realiti.
Tybiwch mai'r ymennydd, yn ôl y dull Castrop, yw "y ffordd y mae ein hymwybyddiaeth yn edrych i'r sylwedydd allanol." Nid yw y meddwl a'r ymwybyddiaeth yn ddau beth gwahanol, ond y mae y meddwl yn ddarluniad gweledig a diriaethol o ymwybyddiaeth.
 
 

Gadael sylw

Atebion 1
mikyab Staff Atebwyd 7 fis yn ôl

Cyfarchion.
Mae Rabbi Moshe Rat yn gyn-fyfyriwr ac rwy'n bendant yn ei werthfawrogi. Nid wyf yn rhannu llawer o'i ganfyddiadau ac yn arbennig ei duedd i ffantasi a delfrydiaeth. Mae'r dadleuon a ysgrifenasoch yma yn ei enw (ni wn y manylion. Nid wyf wedi darllen) yn ymddangos i mi yn gwbl ddi-sail, gan gynnwys eu sail wyddonol.
Mae'r honiad bod realiti yn freuddwyd sy'n bodoli yn yr ymwybyddiaeth bersonol yn ymddangos yn anghyson iawn i mi. Fy ymwybyddiaeth bersonol Pwy? Fy? Rwy'n golygu fy mod yn bodoli? Dim ond fi sy'n bodoli? Pam cymryd mai dim ond fi sy'n bodoli a'r lleill i gyd ddim? Ac nid yw gweddill realiti ychwaith? Ac mae Duw hefyd yn bodoli? Sut mae'n gwybod?
Ac o ran y sail "wyddonol", doeddwn i ddim yn deall beth oedd y cysylltiad â cwantwm. Mae effaith mesur ar realiti yn gwestiwn anodd, ond mae barn wedi'i rhannu arno, ac mae'n eithaf amlwg heddiw nad oes angen gwybyddiaeth ddynol ar "fesur" (mae hyd yn oed mesuriad gan gyfrifiadur yn chwalu swyddogaeth y tonnau), yn groes i'r hyn a dderbynnir mewn llenyddiaeth boblogaidd. A'r ffantastig.

Kobe Ymatebodd 7 fis yn ôl

Nid wyf bellach yn ei holl honiadau, dim ond o'r hyn yr es i drwyddo yn fyr iawn amdanynt Mae ganddo ychydig mwy o hawliadau ar ei wefan Naratif.
Wrth gwrs mae'n cymryd yn ganiataol bod pobl eraill yn bodoli. Ond yn union fel mewn breuddwyd gall unrhyw un freuddwydio fel hyn yn ein byd mae'r ymwybyddiaeth yn breuddwydio gyda'i gilydd mewn cyfrwng ymwybodol. Mae'n ymddangos i mi y gall enghraifft o fath o gêm gyfrifiadurol ddarlunio ei eiriau mewn ffordd dda. Rwyf hefyd yn tueddu i feddwl ei fod yn ddull mwy metaffisegol o ymdrin â realiti ac mae'n ddull cydlynol.

Ond beth bynnag,
Beth sydd ychydig yn anodd i mi ar y pwnc hwn, yw sut ydych chi'n meddwl eich bod i fod i drafod y pwnc hwn? Neu ar faterion o'r fath?
Sut yn union y gellir dod â phartïon yma neu acw? Ac ystyried y casgliadau a gwneud penderfyniad.
Wedi'r cyfan, mae'n amlwg i bawb, yn ôl Kant, nad oes tystiolaeth o fodolaeth bydysawd go iawn gyda'r peth ei hun (Nuumana). Ond rydyn ni bob amser yn cwrdd â'r ffenomen yn unig (ac eithrio ein bodolaeth iawn) ... Ond yna pam dyblu pethau a pheidio â chymryd yn ganiataol mai dim ond y ffenomen sy'n gweithio? (Fel rhyw fath o rasel Oakham os yw'n perthyn yma o gwbl)
Rwyf wedi gweld bod eich cwestiwn yn dod o lethr llithrig ynghylch amheuaeth gyffredinol wedi codi, ac efallai y closet ;).
Ond, nid yw'n glir ei fod i fod i ddod i fyny yma oherwydd nid ymagwedd amheus ydyw, ond dehongliad metaffisegol o realiti.

Efallai y byddaf yn gofyn i’r gwrthwyneb, pam mae’r rabbi yn rhagdybio deuoliaeth a bod pobl eraill yn bodoli a bod G‐d yn bodoli?
Mae'n debyg mai dyna sut mae'n "edrych" iddo. Ac nid oes unrhyw reswm i'w amau ​​ac yn gyffredinol ei ddealltwriaeth a'i deimladau na? Ond nid yw'r syniad o'r ffenomen sy'n rhoi esboniad llawn am y pethau hyn o reidrwydd yn amheus oherwydd mae'n ymddangos yn debycach i * deongliadol * / amgen. Neu onid yw'n ymddangos i chi fod hwn yn honiad cywir (gan ei fod o'r diwedd yn gwrth-ddweud y rhagdybiaethau bod bwrdd o'n blaenau)?

Meddyliais hefyd y gallai fod yn Bohrs y soniasoch amdanynt yng ngholofn 383 yn bur anodd rhoi’r dehongliad hwn ar waith, oherwydd ei bod yn iaith heb enwau (heblaw am bobl eraill) ond yn unig â berfau a’u ffurfdroadau. Ond ar y llaw arall, mae'n ymddangos ein bod ni'n trin gwrthrychau fel rhai sy'n bodoli hyd yn oed mewn gêm gyfrifiadurol. Ac os felly eto mae'r cyfaddawd i'w weld yn gydnaws ac yn gydlynol.

Y cyflafareddwr olaf Ymatebodd 7 fis yn ôl

Felly yn lle mwmian geiriau, byddai'n camu dros reilen to uchel ac yn gollwng ei hun i'w farwolaeth ac yna'n deffro o'r freuddwyd. Neu byddai'n gofalu am ganslo disgyrchiant yn ei freuddwyd ac yn agor ceir breuddwyd i ni yn arnofio yn yr awyr.

mikyab Staff Ymatebodd 7 fis yn ôl

Ddim yn deall y geiriau hyn, ac yn sicr ddim yn gwybod sut i'w trafod (na gweld unrhyw bwynt mewn gwneud hynny).

Kobe Ymatebodd 7 fis yn ôl

Mae'n ddrwg gennyf am yr oedi roeddwn yn brysur iawn ac eisiau gwneud sylw.
Nid oeddwn yn deall nifer y pwyntiau yn y llinell hon.
1. Yn gyntaf tuag at gamddealltwriaeth y geiriau.
A all y rabbi ddeall y syniad oherwydd y cyfan rydyn ni'n ei wybod yw ein "canfyddiad" yn unig ac nid y peth ei hun. Felly gellir dweud bod mewn gwirionedd popeth sy'n bodoli ac eithrio ar gyfer pobl eraill, dim ond yn "ein" canfyddiad. Ac nid oes angen i ni ychwanegu at y ddamcaniaeth fodolaeth y peth per se. ~ Fel breuddwyd. Dim ond yma ei fod yn freuddwyd a rennir.

Os felly.
2. Felly ar hyn o bryd mae gennym ddau opsiwn i egluro realiti.
A. Rwy'n gweld bwrdd ac yn wir mae "y fath ddeunydd" yn allanol i mi.
B. Rwy'n gweld bwrdd, ond mewn gwirionedd dim ond yn fy ymwybyddiaeth y mae ac nid y tu allan. Mae'n cael ei gymathu yno gan ffactor sy'n cydlynu hyn gadewch i ni ddweud Gd. A chydlynydd fel y bydd mwy o bobl yn ei weld hefyd. Math o gêm ryfel gydweithredol ar gyfrifiadur.

Os felly, sut y gellir dewis yr esboniad "cywir"?
Wedi'r cyfan, bydd yn ol rhai agweddau a ddywed am A. fod y fath fyd yn bod. Ac i B. nad ydym erioed wedi dod ar draws y byd hwn fel y cyfryw ond wedi dod ar ei draws bob amser trwy ganfyddiad.
Mae’n ymddangos yn rhesymol dewis yr esboniad syml os yw’n esbonio’r un data ac os felly mae’n werth dewis B. Ond nid yw'n glir i mi fod hyn yn gwbl gywir yn yr achos hwn. Ac ar y mwyaf yn fethodolegol. Ond yma mae'r rhan fwyaf o bobl yn meddwl fel A.
Ac os felly, gofynnaf pa mor briodol a rhesymol yw trafod y mater hwn.
I'r gwrthwyneb, os nad yw'r rabbi yn gwybod sut i'w drafod, yna pam ei fod yn meddwl bod Rabbi Moshe yn anghywir ac mae'n iawn ??

3. Pam nad ydych yn gweld unrhyw bwynt yn y drafodaeth hon? Ai oherwydd anallu i’w drafod (ac os felly, sut y gellir siarad am “gamgymeriad” y dull hwn). Neu oherwydd nad oes NFKM (ond hyd yn oed nad yw hynny'n gywir, mae llawer ar y lefel dirfodol ac athronyddol, fel y mae cynigwyr y dull hwn yn honni)

4. Yn gorfforol, mae'n bosibl dod â phob math o dystiolaeth gan mai meysydd yw'r prif ddeunydd mewn gwirionedd, a'u bod yn ymddwyn yn rhyfedd (fel cyflymach na chyflymder golau, a chyflymder anfeidrol, cadwraeth tâl sy'n dangos deddfau allanol i natur, ac ati). Ac nid ydynt yn bodoli fel gwrthrychau real ond yn unig fel "posibl" neu faes. Ac eto maent yn cael effeithiau mewn gwirionedd. Rwy'n meddwl bod yna rai sy'n dod o hyd i Dduw yn hyn. Sy'n cyfansoddi meysydd neu ddeddfau natur per se.
Dim ond yma cymerwch un cam arall ymlaen fel rhan o ymwybyddiaeth gyffredin.

mikyab Staff Ymatebodd 7 fis yn ôl

Maddeuwch yr oedi, ond mae'n anodd ei drafod, yn enwedig gan eich bod yn ailadrodd pethau a eglurais. Atebaf yn fyr.
1. Eglurais nad oeddwn yn deall y geiriau. Os nad oes unrhyw beth yn bodoli yna nid wyf i ychwaith. Felly mae fy modolaeth yn nychymyg pwy? Fy? Ac os dywedwch fy mod yn bodoli a dim ond y lleill i gyd nad ydynt yn bodoli, yna beth ydych chi wedi'i ennill? Os ydych chi eisoes yn cymryd bod rhywbeth yn bodoli does dim rheswm i beidio ag ychwanegu bod pethau eraill hefyd yn bodoli. Wedi'r cyfan, dyma ein greddf.
2. Yr esboniad cywir yw yr hyn a ymddengys i mi yn reddfol.
3. Yn wir, ni ellir ei drafod. Nid yw hyn i ddweud nad oes unrhyw wirionedd yma. Nid yw'r ddelfrydiaeth hon yn wir yn fy marn i, ac ni ellir ei thrafod. Felly hefyd cyfraith achosiaeth yn fy marn i ac mae'n dal yn amhosibl ei thrafod na'i phrofi i'r rhai nad ydynt yn ei derbyn.
4. Dim byd i'w wneud â ffiseg. Nid yw ffiseg yn dweud nad yw pethau'n bodoli, ond nad ydyn nhw o reidrwydd yr hyn rydyn ni'n eu canfod i fod (ac nid yw'n gywir).
Nid yw'r quibbles hyn yn ddiddorol iawn ac ni welaf unrhyw bwynt yn y drafodaeth hon.

Canabis Ymatebodd 7 fis yn ôl

Iawn diolch.
1. Nid yw hyn yn hollol wir gan fod ie yn cytuno fod pobl eraill yn bodoli, ac nid yw'r camgymeriad ond yn ein dehongliad o fodolaeth gwrthrychol pethau allanol nad ydynt yn ymwybyddiaeth.
2. Rwy'n deall, dim ond yr enw hwn sydd hefyd wedi'i adeiladu ar hawliadau ychwanegol ac os felly gwella'r cychwyniad cychwynnol. Fel math o dystiolaeth athronyddol ac yn amlygu i Gd.
3. Trafodwch a ydych yn golygu'r gallu i ddod i gasgliadau a gwirio a oes uniondeb a chydlyniad mewn anwybodaeth? Ond os felly, beth yw eich barn am eich honiad eich bod yn wir yn gweld diddordeb mewn rhethreg. Ac mewn trafodaethau cyffredinol…

4. Iawn, mae hwn yn bwnc diddorol sy'n codi llawer yn y llenyddiaeth boblogaidd ac yma ar y wefan hon mae hefyd yn dod i fyny o bryd i'w gilydd, mae hefyd yn cael ei ddefnyddio gan grefyddwyr i gyfeiriad arall, a delfrydwyr i gyfeiriad arall, ond Mae angen ehangu Narali dan sylw ynddo'i hun.

mikyab Staff Ymatebodd 7 fis yn ôl

1. Yn seiliedig ar yr hyn rydych chi'n ei hawlio, mae yna bobl eraill? A bod gennych chi wybodaeth uniongyrchol amdanyn nhw, yn hytrach na bodolaeth gwrthrychol tablau?
3. Rwyf wedi egluro mewn llawer man beth yw hanfod rhethreg. Honiadau yw'r rhain nad oes modd eu harchwilio, oherwydd bydd pwy bynnag sy'n eu cryfhau yn gwrthod unrhyw ddadl yn yr un modd (efallai mai dim ond fy rhith yw hyn). Felly ni welaf unrhyw bwynt yn y drafodaeth hon.

Kobe Ymatebodd 7 fis yn ôl

1. Credaf y gellir dadlau ei fod yn seiliedig yn bennaf ar greddf. Ond os felly, dywedwch mai felly yw'r tabl sy'n bodoli mewn gwirionedd.
Felly cael. Ydych chi'n gweld unrhyw beth yn well?

2-3. Diolch. nawr dwi'n ei gael.
4. Fel y soniais am y berthynas sydd rhwng gwyddor fodern a gwyddoniaeth ac athroniaeth a diwinyddiaeth, hoffwn ofyn, dim ond byddai'n well gennyf fynd dros ddiferyn ar y pwnc yn gyntaf. Oherwydd ei fod yn gyffredin iawn mewn llenyddiaeth a llenyddiaeth boblogaidd. Er bod eich datganiadau yma yn dipyn o syndod (gall ffiseg fodern hyd yn oed ddangos bod y pethau rydyn ni'n eu gweld yn wir yn gyfryw). Os na wnes i gymryd eich bwriad yn gyfan gwbl yn y rownd efallai 🙂
A dweud y gwir dwi'n meddwl bod hwn yn bwnc digon mawr i'r golofn yn arbennig eich bod chi'n feddyg ynddi.

Gadael sylw