فیلتر کردن:همه چیزباز کنحل کردبسته شدناو جواب نداد
سلام ربی
پاسخ دادحزقیال 11 ساعت پیش پرسیده شد  • 
107 نمایش ها1 پاسخ ها0 صداها
پیام رسان عمومی
پاسخ دادליאור 14 ساعت پیش پرسیده شد  • 
172 نمایش ها1 پاسخ ها0 صداها
حزب عرب در حکومت
پاسخ دادخوشایند 23 ساعت پیش پرسیده شد  • 
150 نمایش ها1 پاسخ ها0 صداها
جنبش های سبز
پاسخ دادM.A. قبل از روز 1 پرسیده شد  • 
139 نمایش ها1 پاسخ ها0 صداها
پرسش از آمارتزیم
پاسخ دادیشای قبل از روز 1 پرسیده شد  • 
164 نمایش ها1 پاسخ ها0 صداها
فلسفه آمار
پاسخ دادموشه قبل از روز 1 پرسیده شد  • 
130 نمایش ها1 پاسخ ها0 صداها
رومسپرینگا
پاسخ دادرعد و برق قبل از روز 1 پرسیده شد  • 
116 نمایش ها1 پاسخ ها0 صداها
در مورد ستون 36
پاسخ دادیشای 2 روز پیش پرسیده شد  • 
206 نمایش ها1 پاسخ ها0 صداها
ایجاد اعتقاد به عقلانیت در افراد غیر منطقی
پاسخ دادسرولیک 2 روز پیش پرسیده شد  • 
255 نمایش ها1 پاسخ ها0 صداها
هتک حرمت خدا با عبور از رنگ قرمز
پاسخ دادقلقلکی 3 روز پیش پرسیده شد  • 
173 نمایش ها1 پاسخ ها0 صداها
ما خوابیدیم
پاسخ دادمی پرسد 3 روز پیش پرسیده شد  • 
155 نمایش ها1 پاسخ ها0 صداها
آن ها کجا هستند
پاسخ دادمی پرسد 3 روز پیش پرسیده شد  • 
203 نمایش ها1 پاسخ ها0 صداها
نظر شما در مورد توافقنامه اسلو چیست؟
پاسخ دادیشای 3 روز پیش پرسیده شد  • 
233 نمایش ها1 پاسخ ها0 صداها
کمپین ندا
پاسخ دادنور 3 روز پیش پرسیده شد  • 
295 نمایش ها1 پاسخ ها0 صداها
صندلی کوچک در مقابل صندلی دبیرستان
پاسخ دادק 3 روز پیش پرسیده شد  • 
222 نمایش ها1 پاسخ ها0 صداها
برای خودکشی؟ حداقل با توجه به Thos.
پاسخ داددر مورد قوانین رسوایی و شرم صحبت می کند 4 روز پیش پرسیده شد  • 
318 نمایش ها1 پاسخ ها0 صداها
علوم انسانی
پاسخ دادمیر 4 روز پیش پرسیده شد  • 
174 نمایش ها1 پاسخ ها0 صداها
سوال در مورد مطالعات
پاسخ دادسوال 4 روز پیش پرسیده شد  • 
448 نمایش ها1 پاسخ ها0 صداها
Baal Shem Tov و سیگار کشیدن، روح خاخام Nachman از Breslav
پاسخ دادالی ک. 4 روز پیش پرسیده شد  • 
364 نمایش ها1 پاسخ ها0 صداها
پرسشی درباره ارزش انسان از دیدگاه الحادی
پاسخ داددن 4 روز پیش پرسیده شد  • 
202 نمایش ها1 پاسخ ها0 صداها
تحصیل در یشیوا فوق ارتدکس
پاسخ دادیشای 4 روز پیش پرسیده شد  • 
290 نمایش ها1 پاسخ ها0 صداها
آیا واقعا در چنین شرایطی هستیم؟
پاسخ دادیک شهروند صادق و دغدغه مند 5 روز پیش پرسیده شد  • 
222 نمایش ها1 پاسخ ها0 صداها
موعظه های حکیمان - بیر هاگولا
پاسخ دادقوی 5 روز پیش پرسیده شد  • 
323 نمایش ها1 پاسخ ها0 صداها
کوزاری
پاسخ دادآره 5 روز پیش پرسیده شد  • 
180 نمایش ها1 پاسخ ها0 صداها
بچه های یمنی
پاسخ دادکاج 5 روز پیش پرسیده شد  • 
284 نمایش ها1 پاسخ ها0 صداها