ਫਿਲਟਰਿੰਗ:ਸਭ ਕੁਝਖੁੱਲ੍ਹਾਹੱਲ ਕੀਤਾਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ
ਹੋਮ ਪੇਜ ਪਤੇ:
ਖੁੱਲ੍ਹਾਇਲਹਾਨਨ ਰੀਨ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
83 ਵਿਚਾਰ0 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਯਮ
ਖੁੱਲ੍ਹਾEA 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
137 ਵਿਚਾਰ0 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੋਡ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਏ.ਆਈ.ਏ. ਦਿਨ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
257 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੁੰ:
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾם ਦਿਨ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
167 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਯੋਸੀ ਬੇਨਿਸਟੀ ਦਿਨ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
193 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਦੌਰੀਤਾ ਜਾਂ ਮਦਰਬਨਨ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਸਪਿਕਾ ਦੌਰੀਤਾ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਜੋਸ਼ੂਆ ਬੈਂਜੋ ਦਿਨ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
136 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲਈ ਪੈਚ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਦੋਸ ਡੋਰ ਦਿਨ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
265 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਬਸ ਮੂਰਖ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਮੂਰਖ ਸੇਤਮ ਦਾ ਯਾਰ ਦਿਨ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
304 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ?
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਇਵਯਾਤਰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
197 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾEA 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
200 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਮੈਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਾਂ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਯਹੂਦੀ ਆਦਮੀ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
457 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਕਾਂਤ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਪਾਪਾਗਿਓ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
325 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਬਹਾਈ ਗਾਰਡਨ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਹੈਮ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
335 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਪੁੱਛਦਾ ਹੈ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
491 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਚਾਰ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾEA 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
399 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ...
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ'ਮੇਮਰ ਯਯਤੇਮ' ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਐਤਵਾਰ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
290 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਹਲਾਚਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅੱਖ ਬਨਾਮ ਵਿਗਿਆਨਕ ਟੈਸਟ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਪੁੱਛਦਾ ਹੈ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
316 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਯੂਸਫ਼ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
154 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਬਾਰੇ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਮੈਨੀ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
484 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਟੇਲਰ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਪਾਪਾਗਿਓ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
126 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਸ਼ੱਬਤ ਡਰਬਨ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਹੈਮ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
218 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ।
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਇਲਹਾਨਨ ਰੀਨ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
391 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਮੇਅਰ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
373 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਵਿਧਵਾ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਸਾਸ਼ਾ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
430 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ